Translation of "rare insight" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Insight - translation : Rare - translation :
Rar

Rare insight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

level of insight?
El nivell de perspicacia?
Very rare.
És molt estrany.
Rare earth
Terres rares
Rare Earth
Terres rares
Rare commodity.
Estranya mercaderia.
That's rare.
Això és estrany.
That's rare.
No passa sovint.
Tesla's insight was profound.
La seva comprensió era vasta.
Initiative 1, insight 0.
Iniciar 1 . Entrar 0 Conducta errònia.
Medium rare, thanks.
Al punt, gràcies.
They're very rare.
Són molt rars.
That's pretty rare.
Això no és fàcil.
We're talking rare.
És un fet excepcional.
A rare combination.
Una rara combinació.
What a rare pleasure.
Doctor Schultz ...
Wolfsbane a rare substance.
Matallops... una substància rara.
It's a rare talent.
És un talent poc comú.
Who ordered medium rare?
Qui ho ha demanat mig fet?
A rare full house.
Una estranya casa completa.
It's a rare privilege.
És un gran plaer.
It's a rare... Stop!
És un gran...
They are very rare
Són difícils de trobar.
A most rare specimen.
Un espècimen dels més rars.
And smart... that's rare.
I ser llest... és estrany.
You're a rare talent.
Tens un talent excepcional.
A rare treasure, McKennah.
Un excepcional tresor, McKennah.
How rare is it?
Com n'és de rara?
Count... I am... lt's a rare... its a rare privy... privy...
Comte... estic molt... és un... és un pla, aaa, aaa... és un gran pla per...
Restitution for your own lack of insight.
Una compensació per la teva pròpia falta de perspicàcia.
Now, I've gained some insight into this.
He arribat a comprendre bé això.
Cancer was a rare word.
Càncer era una paraula estranya.
You're a rare bird, Adrian.
Vostè es un tipus estrany, Adrian.
Serial vigilantes are extremely rare.
Els Vigilants serials son extremadament rars.
Friends are a rare commodity.
Els bons amics no abunden, avui dia.
You did a rare thing.
Les coses no són bones per a ells.
Uh, well, it'sit's pretty rare.
Bé, és força estrany.
It's a pretty rare piece.
És una peça molt rara.
Here's an insight that I've had about success
Us explico una idea que se m'ha acudit sobre l'èxit.
And that's pretty rare for me.
I és força estrany per a mi.
I have done a rare thing.
He tacs d'una arma de foc una mica. No, he llegit els seus llibres.
It's rare, but it can happen,
És poc habitual, però pot passar.
Interracial serial sex crimes are rare.
Els crims sexuals interracials no son comuns.
You have a rare gift, hiro,
Tens un estrany do, Hiro,
It's a rare 'privilege', you dope.
És un gran plaer , inútil.
None of this impossible, just rare.
No és impossible, només poc comú.

 

Related searches: Rare Insight - Rare - Medium Rare - Rare Earth - Rare Breed - Rare Case - In Rare Cases - Rare Steak - Rare Occasion - Rather Rare -