Translation of "route card" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Card - translation : Route - translation : Route card - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Route Map.
El mapa del viatge.
Message route
Ruta del missatge
Route planning.
Planificació de ruta.
Calculating route.
Busquem I'itinerari. Un moment, sisplau.
The route.
La ruta.
Cisco Route Switch Processor
Cisco Processador de commutació de rutaStencils
Who took another route.
Que va prendre una altra ruta.
EMTs are en route.
(Emergency Medical Team)
I know my route.
Ja em xé el camí.
I flushed the route.
Netejo els vidres.
We need another route.
Necessitem una altra ruta.
I ran the route.
Jo marco la ruta.
Card
Carta
Card
Targeta
Card
TargetaStencils
That's usually not the route.
Generalment aquesta no és la ruta.
This route to the hospital...
He estudiat la ruta.
She's en route to Burbank.
Està de camí a Burbank.
Same route four days running.
La mateixa ruta en quatre dies.
Deadshot en route to package.
En Deadshot de camí cap al paquet.
There's a courier en route.
Ja està de camí cap aquí.
The ice drill's en route.
El trepant de gel ja ve cap aquí.
View, search and route with OpenStreetMap
Visualitzeu, cerqueu i creeu rutes amb l'OpenStreetMap
I took the short route back.
Vaig prendre el camí més curt.
So try to remember the route.
Intentin recordar el camí.
so i'm starting a new route.
Llavors que comence una ruta nova.
Have you sailed this route before?
Ja heu navegat per aquesta ruta abans?
We must try the legitimate route.
Hem d'intentar la via legítima.
Base card
Carta base
Card games
Jocs de cartes
Card themes
Temes de les cartes
Base Card
Carta base
Card Game
Joc de cartes
Card game
Joc de cartes
Card Readers
Lectors de targetes
Credit card
Targeta de crèditNoun, the type of an account
Card Number
Número de carta
Card Type
Tipus de carta
Card Collection
Col lecció de targetes
Card Game
Joc de cartesName
GNOME Card
GNOME CardGenericName
Card Games
Jocs de cartesName
Smart card
Targeta intel ligent
Management card
Targeta de gestió
Card Appearance
Aparença de la targeta

 

Related searches: Route-by-route - Route Card - Credit Card Debit Card - Debit Card And Credit Card - Card A Card B - Card To Card Transfer - Credit Card Or Debit Card Information - Card Type Card Number - Card To Card Printing - Card A Card D -