Translation of "skiff of" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Skiff - translation :
Keywords : Llest Sorra Banc Estarà

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ain't nobody stole Dad's skiff.
Ningú va robar el pot del pare.
When will Dad's skiff be ready?
quan estarà llest el bot del pa re?
When will the skiff be ready?
Quan estarà llest el bot?
The skiff is under the willows.
El bot està sota els salzes.
Tom Sawyer was in the skiff that bore Judge Thatcher.
Tom Sawyer era a la barca on anava el jutge Thatcher.
Huck, I'll take you right to it in a skiff.
Huck, us hi portaré en un bot.
We'll eat and smoke when we get to the skiff.
Menjarem i fumarem en arrivar al bot.
Now, it was a skiff washed up on the bar.
Era un bot encallat en el banc de sorra.
And mind, boy, I'll have your pa's skiff shipshape inside a week.
I recorda, noi, que tindré el bot del teu pare llest en una setmana.
Didn't figure you'd rode that skiff all the way up from Parkersburg.
No em pensava que duries aquest bot des de Parkersburg.
And the queen found down on the sandbar that time in the skiff.
que la reina va trobar en el banc de sorra aquella vegada en el pot.
I'll float the skiff down there, and I'll pull it back again all by myself.
Jo remaré fins alla, i tornaré a remar fins aquí, jo tot sol.
He untied the skiff at the stern, slipped into it, and was soon rowing cautiously upstream.
Desferma el bot a popa, llisca dins ell, i aviat ana remant cautelosament, corrent amunt.
They presently emerged into the clump of sumach bushes, looked warily out, found the coast clear, and were soon lunching and smoking in the skiff.
Al cap de poc eixiren a l'escamot de mates de roldó, miraren estrategicament enfora, veieren la ribera neta, i no trigaren a menjar i a fumar dins el bot.
A trifle after noon the boys borrowed a small skiff from a citizen who was absent, and got under way at once.
Una mica després de migdia, els nois emmanllevaren un bot d'un habitant del poblet que estava absent, i van posar se tot seguit en camí. Quan foren unes quantes milles més avall del forat de la cova, Tom digué
WITHIN a few minutes the news had spread, and a dozen skiff loads of men were on their way to McDougal's cave, and the ferryboat, well filled with passengers, soon followed.
Al cap de cinc minuts les noves s'havien escampat, i una dotzena de barcades d'homes feien llur via a la cova de McDougal, i el vaporet, ben atapeit de passatgers, no triga a seguir los.
He crept down the bank, watching with all his eyes, slipped into the water, swam three or four strokes and climbed into the skiff that did yawl duty at the boat's stern.
S'arrossega per la ribera, espiant amb els ulls ben badats llisca dins l'aigua, féu tres o quatre braçades, i s'enfila dins el bot que estava fermat a la popa del vaporet.
He was moved to capture the skiff, arguing that it might be considered a ship and therefore legitimate prey for a pirate, but he knew a thorough search would be made for it and that might end in revelations.
Tenia ganes de capturar el bot, argüint que podia ser considerat com un vaixell, legítima presa, per tant, d'un pirata pero comprengué que hom el recercaria per tots cantons, i que aixo podia acabar descobrint lo.
Of of course.
Es...esclar.
Of course, of course, of course.
Esclar, esclar.
Of course, of course.
És clar, és clar.
Of course, of course.
Esclar, esclar.
Of course. Of course.
Es clar, es clar..
Of course, of course.
Per suposat, per suposat.
Of betrayal, of murder?
De traïció, d'assassinat?
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Jo, estava formada per històries, per ànsies, per esforços, per desitjos de futur.
Of good and evil... Of either... of all.
del bé i del mal.
of
de
Law of Conservation of Mass
Llei de la conservació de la massa
Of a culture of excellence.
D'una cultura d'excel lència.
Thousands of gallons of it!
Milers de litres!
Of both marriages, of course.
De tots dos matrimonis, és evident.
Kind of... Kind of that.
Més o menys.
Tens of thousands of them.
Desenes de milers d'ells.
Twentyseven parsecs of of NOTHING!
27 pàrsecs de del nores!
It's the language of theatre, of music, of exhibitions
És la llengua del teatre, de la cançó, de les exposicions
This is one of them, part of one of them.
Aquesta és una, o part d'una.
Yet I am afraid of privilege, of ease, of entitlement.
Encara tinc por al privilegi, de la comoditat, del dret.
Love of land, love of ancestors, love of the tribe.
L'amor a la terra, amor als avantpassats, amor a la tribu.
Composition of the The number of members of the Committee of the Regions is established at Committee of the Regionsa maximum of 350.
Composició del Comitè El nombre de membres del Comitè de les Regions està fixat en un màxim dede les Regions 350.
Map of districts of Sierra Leone.
Mapa de districtes de Sierra Leone.
Number of copies of selected photo
Número de de copies de la foto seleccionada
End of message of the day
Final del missatge del dia
Measurement of an amount of matter.
Mesura d' una quantitat de matèria.
Center of Curvature of This Conic
Centre de curvatura d' aquesta cònica

 

Related searches: Skiff - Rowing Skiff - Skiff Racing - Skiff Sailing - Skiff Of -