Translation of "skiff racing" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Racing - translation : Skiff - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Racing Game
Joc de carreresName
2D racing game
Un joc de curses en 2D
No, no racing.
No. Re de curses.
Ain't nobody stole Dad's skiff.
Ningú va robar el pot del pare.
A kart racing game
Joc de carreres amb karts
He's racing us now.
Està competint amb nosaltres ara.
When will Dad's skiff be ready?
quan estarà llest el bot del pa re?
When will the skiff be ready?
Quan estarà llest el bot?
The skiff is under the willows.
El bot està sota els salzes.
3D racing cars simulator game
Simulador en 3D de curses de cotxes
3D rally racing car game
Joc en 3D de curses de cotxes de ral lis
The racing business, I suppose.
El negoci de les curses, m'imagino.
Racing horses again, aren't ya?
Tornes a les curses, eh?
That's what makes horse racing.
Aquest és l'atractiu de les curses.
Is your mind racing, too?
També et va a cent, el cap? No.
An arcade like boat racing game
Joc de curses de barques de saló de jocs electrònics
Hey, we're all racing Father Time.
Bé, tots tenim edat de pares.
2D car racing game with power ups
Joc de carreres de cotxes en 2D amb poders especials
Motor racing is a funny old business.
Les carreres de cotxes són un negoci ben antic.
Edis Jasarevic ( EdisPG), a racing commentator, added sarcastically
Edis Jasarevic ( EdisPG), comentarista de carreres, afegeix amb sarcasme
A little running around, getting our pulses racing?
Una petita persecució, per a accelerar els nostres batecs.
Tom Sawyer was in the skiff that bore Judge Thatcher.
Tom Sawyer era a la barca on anava el jutge Thatcher.
Huck, I'll take you right to it in a skiff.
Huck, us hi portaré en un bot.
We'll eat and smoke when we get to the skiff.
Menjarem i fumarem en arrivar al bot.
Now, it was a skiff washed up on the bar.
Era un bot encallat en el banc de sorra.
Well, we start our life with the racing car.
Bé, comencem la nostra vida amb el cotxe.
So motor racing is very much about attention to detail.
Es tracta, per tant, de parar atenció als detalls.
Racing against the clock to save someone's life is exciting.
Córrer contrarellotge per a salvar Una vida es emocionant.
And mind, boy, I'll have your pa's skiff shipshape inside a week.
I recorda, noi, que tindré el bot del teu pare llest en una setmana.
Didn't figure you'd rode that skiff all the way up from Parkersburg.
No em pensava que duries aquest bot des de Parkersburg.
And the queen found down on the sandbar that time in the skiff.
que la reina va trobar en el banc de sorra aquella vegada en el pot.
And my heart's racing like a slow pig at a sausage factory.
I el meu cor batega com el d'un porc a una fàbrica de llonganisses.
If we profit by them... then racing is something more than a sport.
Si en traiem profit, les curses seran alguna cosa més que un esport.
like what? Hey, dad, can we get a racing stripe on the Oldsmobile?
Pare, podríem posarhi unes ratlles com a les curses, a l'Oldsmobile?
I'll float the skiff down there, and I'll pull it back again all by myself.
Jo remaré fins alla, i tornaré a remar fins aquí, jo tot sol.
The ideal and purpose of horse racing... is to teach us lessons like this.
L'autèntic objectiu de les curses és donar lliçons com aquesta.
Busted up your ride, racing around town like you got a Mad Tyte JDM?
Et vas carregar el cotxe, corrent per la ciutat com si tinguessis un Mad Tyte japonès?
He untied the skiff at the stern, slipped into it, and was soon rowing cautiously upstream.
Desferma el bot a popa, llisca dins ell, i aviat ana remant cautelosament, corrent amunt.
He was in Soul Plane, Racing Stripes ... he was the voice of Lightning the racehorse.
sortia en Soul Plane , Heroi a Ratlles ... Era la veu de Ratlles , el cavall de curses.
The rich, the poor, we were all there, naked, screaming, racing to the little islands.
Els rics i els pobres, hi érem tots plegats, despullats, cridant i corrent fins a les petites illes.
At least I'm not racing to a red light. ...every selfdoubt because he knows it.
Almenys no vaig corrent cap a una llum vermella.
So this is a child, about the same age as the racing car on stage, three months old.
Aquest és un nen, aproximadament de la mateixa edat que el cotxe de l'escenari, 3 mesos d'edat.
And then today, I was meditating in the woods when my heart started racing, and my teeth started vibrating.
I llavors avui, estava meditant en el bosc quan el meu cor va començar a bategar ràpid, i les meves dents van començar a moure's.
A trifle after noon the boys borrowed a small skiff from a citizen who was absent, and got under way at once.
Una mica després de migdia, els nois emmanllevaren un bot d'un habitant del poblet que estava absent, i van posar se tot seguit en camí. Quan foren unes quantes milles més avall del forat de la cova, Tom digué
Because like a racing car, any patient, when things start to go bad, you have a short time to make a difference.
Perquè com un cotxe de carreres, qualsevol pacient, quan les coses van malament, tens molt poc temps per reaccionar.

 

Related searches: Skiff Racing - Skiff - Rowing Skiff - Skiff Sailing - Skiff Of - Racing Racing Equipment - Racing - Racing Car - Racing Team - Motor Racing -