Translation of "specialty care" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Care - translation : Specialty - translation : Specialty care - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
Well, I'm the unit liaison. My specialty is untangling bureaucratic knots.
Be, soc l'agent d'enllaç la meva especialitat son els embolics burocràtics.
I don't care, I don't care!
No m'importa, no m'importa!
Anyway, my specialty as a Q.C... was Constitutional law, Australian Constitutional law.
Bé, la meva especialitat com a Q.C. era el dret constitucional, el dret constitucional australià.
He's the most determined kind of criminal. Crime of obsession, your specialty.
Pertany a la classe de delinqüents, mes persistents la que delinqueix per obsessió.
He's a deprogrammer, and his specialty is getting kids out of cults.
Es un desprogramador,.. I la seva especialitat es treure els nois de les sectes.
Take care.
Cuida't.
Take care
Petons.
Don't care.
Com si ho sabés.
Take care.
Cuida't.
Take care...
Cuida't...
Take care.
Cuida't.
Take care.
Anau amb compte.
don't care.
Tant me fa.
Take care.
Tingueu cura.
Health care.
Sistema sanitari.
Take care.
Feriulo, si es pot.
Take care.
Vigila.
Don't care.
No m'importa.
Take care.
Aneu amb compte.
Take care.
Cuida't.
Look, Care.
Mira, Care.
Care wait.
Care... Espera.
Take care.
Cuideuvos.
I care!
A mi!
Take care.
Compte.
If you care for someone, really care
Ha desaparegut. Jo no ho volia fer, ell m'ho ha fet fer.
He doesn't care.
No l'importa.
I don't care.
No m'importa. Has de prometre'mho.
Don't you care?
No et preocupa?
Take care, darling.
Cuida't, estimat.
I don't care.
M'és igual.
You don't care.
No us importa.
'Course we care.
Clar que ens importa.
Take care today.
Aneu amb compte avui.
You don't care.
No t'importa.
Like I care.
Com si m'importés.

 

Related searches: Specialty Care - Primary And Specialty Care - Specialty Care Business - Specialty Care Services - Hospital And Specialty Care - Specialty Managed Care - Primary And Specialty Care Settings - Specialty Chemicals - Medical Specialty - Specialty Products -