Translation of "specialty food" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Food - translation : Specialty - translation : Specialty food - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
Food.
Menjar.
FOOD
MENJAR
Food.
però van ser uns diners molt ben aprofitats.
Food?
Menjar?
food.
menjar.
Food.
Per menjar.
Food?
Per menjar?
Food.
Menjar .
Food.
El menjar.
Food.
En menjar.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
food security
La seguretat dels aliments.
Some food.
Una mica de menjar.
Max food
Quantitat màxima de menjar
Min food
Quantitat mínima de menjar
The food.
El menjar.
Chinese food?
Vianda xinesa?
Indian food?
Menjar índi?
Food! Whoohoo!
Menjar!
Food. Us.
Nosaltres.
They're food.
Ara són menjar.
Food, then.
Menjar, doncs.
It's food.
És menjar.
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
Well, I'm the unit liaison. My specialty is untangling bureaucratic knots.
Be, soc l'agent d'enllaç la meva especialitat son els embolics burocràtics.
Looking for food.
Buscant menjar.
Women are food.
'Les dones estan per menjarles'.
Stop wasting food.
Deixem de malgastar el menjar.
Food? said Kemp.
El menjar? , Va dir Kemp.
And food. Anything.
I el menjar. El que sigui.
So take food.
Per exemple, el menjar.
... sex, food... motherhood.
el sexe... Passo per l'esquerra! ...el menjar, la maternitat.
How's the food ?
Com està el menjar?
She likes food.
Li agrada la menjar.
Angel food cake!
Coca de àngel.
Want your food?
Voleu el menjar, oi?
Women for food.
Dones a canvi de menjar.
Eat your food.
Menja't el teu menjar.

 

Related searches: Specialty Food - Specialty Food Ingredients - Food And Non-food - Food And Non-food Items - Food Security And Food Safety - Food And Non-food Products - Food And Non Food Applications - Food And Non-food Sector - Near Food And Non Food - Homogenised Food Preparations And Dietetic Food -