Translation of "specialty materials" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Materials - translation : Specialty - translation : Specialty materials - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Artist's materials
Materials d' artista
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
I love these materials.
M'encanten aquests materials.
Resources, materials and assistants.
Recursos, materials i ajudants.
Secondly, we can use materials.
En segon lloc, podem emprar materials.
These are very toxic materials.
És material molt tòxic.
If we can invent materials, design materials, or extract materials from a natural environment, then we might be able to have those materials induce the body to heal itself.
Si podem inventar materials, dissenyar los, o extreure'ls d'un entorn natural, aleshores potser podrem fer que aquests materials indueixin el cos a curar se a si mateix.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
Homogeneous mix of multiple pure materials
Mescla homogènia de múltiples materials purs
There are materials that do this.
Hi ha materials que fan això.
What about the materials we found?
I els materials que varem trobar?
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
You couldn't buy the materials for that.
El material sol ja val més.
Well, I'm the unit liaison. My specialty is untangling bureaucratic knots.
Be, soc l'agent d'enllaç la meva especialitat son els embolics burocràtics.
Anyway, my specialty as a Q.C... was Constitutional law, Australian Constitutional law.
Bé, la meva especialitat com a Q.C. era el dret constitucional, el dret constitucional australià.
He's the most determined kind of criminal. Crime of obsession, your specialty.
Pertany a la classe de delinqüents, mes persistents la que delinqueix per obsessió.
He's a deprogrammer, and his specialty is getting kids out of cults.
Es un desprogramador,.. I la seva especialitat es treure els nois de les sectes.
materials management unit a unit to track object
unitat de gestió de materials una unitat per fer el seguiment d' objectesXLIFF mark type
how do you quantify the strength of materials?
Com quantifiques la solidesa dels materials?
Please go online and update your reading materials.
Per favor conectat i actualitza els teus materials de lectura.
There were so many lovely materials in Venice.
Hi havia unes teles precioses, a Venècia.
We can create these local markets and incentives for recycled materials to be used as raw materials for manufacturing.
Nosaltres podem crear aquests mercats locals i incentius perquè els materials reciclats s'utilitzin com a materia primera per manufacturar.
We heard yesterday about the importance of new materials.
Ahir vam aprendre la importància que tenen els nous materials.
Moved from here in containers marked for fissile materials.
Es va traslladar d'aquí en contenidors marcats com materials fissionables.
Plant vases made of coir are the new export materials.
Subhashish Panigrahi, l'autor indi de Global Voices, va escriure al Facebook
To combine or edit existing materials to produce something new
Combinar o editar material existent per a produir quelcom nou.
But more durable materials have recently been discovered at Tilaurakot.
Però materials més duradors han estat descoberts recentment a Tilaurakot.
It was completely clean. Too little fiber and other materials.
Només dues petites fibres i bocins d'un altre material.
We have security measures when it comes to biochemical materials.
Tenim mesures de seguretat quan es tracta de materials bioquímics.
Not because of the materials, There is something not right,
No és per culpa dels materials. Hi ha res que no funciona bé.
I bought some Super Sculpeys, some armature wire, some various materials.
Vaig comprar alguns Super Sculpeys, filferros i altres materials.
Everyone's presence registers in some way in the materials of it.
La presència de cada persona es registra d'alguna manera en els seus materials.
Get all materials before we roll out. Have you done that?
Faci un inventari de la base aconsegueixi tot el material que necessiti, o ja ho ha fet?
We are getting all materials from the hospital surveillance cameras today.
Tenim tot el material de les càmeres de vigilància de l'hospital.
Other related projects include the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) designed to develop materials that can withstand the conditions expected in a fusion reactor.
Altres projectes relacionats són l IFMIF (una installació internacional d irradiació de materials de fusió), pensada per crear materials que puguin resistir les condicions que s espera que es donin en el reactor de fusió.
Vladimir Putin once said half the Internet is nothing but porno materials.
Vladimir Putin va dir una vegada que la meitat d'Internet no és sinó material pornogràfic .
And then we are talking also about materials, synthetic biology, for example.
I parlem llavors també sobre materials, biologia sintètica, per exemple.
It is amazing how many household items count as potential bombmaking materials.
Es increïble quants articles casolans son materials potencials per a fer bombes.
Elle. Greenway highest number of solved cases in Seattle 3 years running, specialty in sex offender cases.
Elle. Greenaway. Tens el major índex en resolució de casos a Seattle dels últims 3 anys.

 

Related searches: Specialty Materials - Specialty Raw Materials. - Plastics And Specialty Materials - Specialty Materials Company - Specialty Engineered Materials - Honeywell Specialty Materials - Specialty Building Materials - Raw Materials, Supplies And Operating Materials - Specialty Chemicals - Medical Specialty -