Translation of "specialty retailer" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Retailer - translation : Specialty - translation : Specialty retailer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
Another form of retailer are mass merchants.
Una altra forma de minorista són els comerciants de grans volums.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
Well, I'm the unit liaison. My specialty is untangling bureaucratic knots.
Be, soc l'agent d'enllaç la meva especialitat son els embolics burocràtics.
Anyway, my specialty as a Q.C... was Constitutional law, Australian Constitutional law.
Bé, la meva especialitat com a Q.C. era el dret constitucional, el dret constitucional australià.
He's the most determined kind of criminal. Crime of obsession, your specialty.
Pertany a la classe de delinqüents, mes persistents la que delinqueix per obsessió.
He's a deprogrammer, and his specialty is getting kids out of cults.
Es un desprogramador,.. I la seva especialitat es treure els nois de les sectes.
Elle. Greenway highest number of solved cases in Seattle 3 years running, specialty in sex offender cases.
Elle. Greenaway. Tens el major índex en resolució de casos a Seattle dels últims 3 anys.
I'm a physician... with specialty training in psychiatry and human behavior. I'm on the fulltime faculty at theJefferson Medical College.
SócDanieIMonti,metge especiaIistaenpsiquiatria.
It takes a radiologist years of specialty training to become expert in differentiating the normal anatomic detail from the worrisome finding.
Un radiòleg necessita anys de preparació per convertir se en un expert a l'hora de diferenciar els detalls anatòmics normals de troballes preocupants.
I had to reroute the mess hall power conduits and scrounge supplies from all over. But my specialty is making something out of nothing.
He hagut de desviar totalment els conductes d'energia del menjador i arraplegar tota mena d'estris per tota la nau, però això és la meva especialitat
If you're a smart retailer, then, you will put a very expensive item that nobody will ever buy on the shelf, because suddenly the 33 wine doesn't look as expensive in comparison.
Si sou un botiguer espavilat, posareu un article molt més car que ningú no comprarà mai a la prestatgeria, perquè així de cop i volta l'ampolla de 33 dòlars ja no sembla tan cara en comparació.
A retailer in the United States called Sears had a line of tools that they sold to people who made things and their product line always had three types of products good, better, and best.
Un minorista als Estats Units anomenat Sears tenia una línia d'eines que venia a persones que feien coses i la seva línia de productes sempre tenia tres tipus de productes 'bons', 'millors', i 'els millors'.
And so a retailer, if you were to go into a wine shop and you had to buy a bottle of wine, and you see them here for eight, 27 and 33 dollars, what would you do?
Per això un botiguer, si aneu a un celler i heu de comprar una ampolla de vi, i veieu que n'hi ha de 8, 27 i 33 dòlars, què fareu?
I know in Afghanistan his training specialty was M32 multiple grenade launchers, the exact same weapon used in these heists and not exactly something that you find at your local sporting goods store.
Sé que a l'Afganistan era un expert en l'us de llançagranades M32, la mateixa arma utilitzada en aquests robatoris i no és precisament una cosa que puguis trobar a la botiga d'esports de la cantonada.
Facebook pages such as Occupy Croatia and Anonymous Croatia shared a photo from Zagreb in which a crowd of people push each other to receive gift packages of food from European food retailer Lidl, as part of the celebration of Croatia's accession into the union.
Diverses pàgines de Facebook com ara Occupy Croatia i Anonymous Croatia van compartir una fotografia de Zagreb on es veia una multitud de persones que s'empenyien per rebre els paquets de menjar regal dels supermercats Lidl, com a part de les celebracions per l'accés de Croàcia a la Unió.

 

Related searches: Becoming A Retailer Retailer - Specialty Retailer - Specialty Retailer Centres - Online Retailer - Fashion Retailer - Food Retailer - High Street Retailer - Major Retailer - Big Box Retailer - Discount Retailer -