Translation of "specialty store" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Specialty - translation : Specialty store - translation : Store - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specialty of the house.
L'especialitat de la casa.
Coffee's not my specialty.
El cafè no és la meva especialitat.
Lists are my specialty.
Les llistes son la meva especialitat, dispara.
Harold's specialty is rocking horses.
L'especialitat de Harold són els cavalls hamaca.
It's a local specialty. Just taste.
La ginebra és típica del nord.
My specialty is just strategic analysis.
Només sóc especialista en anàlisi estratègic.
Store
Desa
Store
Guarda
Store
Emmagatzema
My specialty isn't French, it's fucking judo.
és el judo.
Store Seen
Desat vist
Magnatune Store
Botiga MagnatuneComment
Data Store
Magatzem de dades
Data Store
Magatzem de dades
Memory store
Valor de memòria
Data Store
Magatzem de dadesStencils
Store password
Desa la contrasenya
Store Password
Emmagatzema la contrasenya
Store Data
Desa les dades
Store password
Desa la contrasenya
drug store.
Drogueria.
Went into chain store, walked around store.
i hi fa una passejada.
And... going through the mountain... well... that's my specialty.
I... foradar muntanyes... Bé, és la meva especialitat.
Store in memory
Desa a memòria
Nepomuk store size
Mida del magatzem del Nepomuk
data store name
nom del magatzem de dades
Clear data store
Esborra les dades
Data Store shape
Forma de magatzem de dadesStencils
No store backend
Cap rerefons emmagatzemat
Do Not Store
HamEthiopian weekday 5 ShortDayName
Do Not Store
No guardis
Store POP password
Emmagatzema la contrasenya POP
Store IMAP Password
Desa la contrasenya IMAP
Store POP password
Desa la contrasenya POP
Store Record Key
Desa la tecla d' enregistrament
Store Entry ID
Desa l' identificador de l' entrada
Store Support Mask
Màscara de suport d' emmagatzematge
Store SMTP password
Desa la contrasenya SMTP
Store current Position
Emmagatzema la posició actual
That's my store!
Aquesta és la meva botiga!
Store them away.
Guarda'ls lluny.
It's the comic book store, it's the comic book store, it's the comic book store!
És la botiga de còmics, és la botiga de còmics, és la botiga de còmics!
Twitter user petakopetako responded to his comment praising his specialty
L'usuari de Twitter petakopetako va respondre al comentari elogiant la seva especialitat
Store sent messages encrypted
Desa els missatges que s' enviïn xifrats
Store password on disc
Desa contrasenya al disc

 

Related searches: Specialty Store - Home Specialty Store - Furniture Specialty Store - Wood Specialty Store - Local Specialty Store - Store-by-store - Store To Store - Store To Store Transfer - Store-by-store Basis - Shop Fitting, Store Equipment, Store Design -