Translation of "very functional" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Functional - translation : Very - translation : Very functional - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He's functional.
Està funcional.
Functional. That's us.
De debò . Aquests som nosaltres.
Functional no Peppa Pigs.
Funcionals...res de Peppa Pig.
What you are looking at now is a very simple but functional web browser.
El que estàs mirant ara és un explorador web molt simple, però funcional
Because we're trying to be functional.
Perquè estem intentant ser funcionals.
The second basic functional cathegory is C.
La segona categoria funcional bàsica és C.
And being functional means we need friends.
I ser funcionals vol dir que necessitem amics.
Where he's going, we need him functional.
On ha d'anar, el necessitem operatiu.
An indenter for the functional programming language Haskell.
Un sagnat especial per al llenguatge d' script Python.
The oscillator's been damaged... but is still functional.
L'oscil lador ha estat danyat, Però segueix sent funcional.
To us, and college, and being functional vampires.
Per nosaltres, la universitat i per ser vampirs funcionals.
The key is to overcome what's called functional fixedness.
La clau és superar el que s'anomena rigidesa funcional.
They're fully functional, field tested, ready to roll out.
Són funcionals, provades, i estàn a punt.
Typically, torture falls into two categories Sadistic and functional.
La tortura pot ser classificada en dues categories, la sàdica i la funcional.
Functional torture is used to extract information or to punish.
La tortura funcional es un mitjà per a obtindre informació o de càstig.
An audio tool to build processing networks by connecting functional boxes
Una eina de so per crear xarxes de processament a través de la connexió d'etapes de funcions
Right. We're going to use a specific functional form that says
S'utilitza una forma específica funcional que diu
Very, very thorough.
Molt, molt complet.
Very very briefly.
Per molt poc temps.
Very, very hard.
Molt, molt difícil.
Very, very little.
Ben poca cosa.
Very very long.
Molt molt llarg.
I'm very very...
Estic molt, molt...
Very, very nice.
Molt, molt bonic! Habitacions grans!
Very, very well.
Bé, molt bé.
Very, very small.
Molt, molt xicotet
Very, very clear.
Està molt clar.
Very, very good.
Molt i molt rebé.
Very, very much.
Molt.
Your sidebar is not functional or unavailable. A new entry cannot be added.
La barra lateral no funciona o no està disponible. No es pot afegir una entrada nova.
And what Christensen said is, What functional or social jobs are getting done?
I el que Christensen va dir fou quins treballs funcionals o socials s'estan fent?
Very long subject very long subject very long subject very long subject very long subject very long
Assumpte molt llarg assumpte molt llarg assumpte molt llarg assumpte molt llarg assumpte molt llarg
It's very, very simple.
És molt senzill.
She's very, very bad.
És molt, molt dolenta.
It's very very nice
És molt, molt bufó
I'm very, very sorry.
Ho sento molt.
Very good, very good.
Molt bé, molt bé...
Very, very important people.
Gent molt, molt important.
Very, very Merry Christmas.
Molt, molt bon Nadal.
We're very, very close.
Estem molt, molt a prop.
Very serious, very American.
Ben seriós, ben americà.
Very good. Very good.
Molt bé, molt bé.
A very smart,very resourceful,very paranoid sociopath.
Un summament intel ligent, molt ingeniós i paranoic sociopata.
very crazy and very, very hard to find.
làser òptic. Molt boig i molt, molt difícil de trobar.
We're moving on with our lives together as functional vampires, former witch anchor thing.
Seguirem amb les nostres vides com vampirs funcionals, i antiga bruixa ara àncora.

 

Related searches: Functional And Non-functional - Both Functional And Non-functional - Functional And Non-functional Specification - Very Functional - Functional Very - Not Very Functional - Are Very Functional - Very Very - Very Very Much - Thank You Very Very Much -