Translation of "Credit" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Credit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

credit data means granular credit data and credit risk data
Pojmovi korišteni u ovoj Smjernici imaju isto značenje kao i pojmovi utvrđeni u Uredbi (EU) br. 2016 867 (ESB 2016 13).
Relevant credit exposures Credit Risk
IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA
Relevant credit exposures Credit risk
Ta se raščlamba iskazuje u obrascu CR GB.
Additional credit to credit institutions, arising from value increases of underlying assets regarding other credit to these credit institutions
Mogućnost posudbe na kraju dana
Credit
kredit
Credit
Prilog V. dio 1.44.(h), dio 2.102 103., 115.
Credit
MRS 38.118 (e)(iv)(v)
I only give credit where credit is due.
Dajem pohvalu samo ako je zaslužena.
Allocation of credit assessments to credit quality steps
Ako kreditni rizik nastaje isključivo na razini temeljne imovine ili izloženosti (uključujući druge PRIIP ove), kreditni rizik ne procjenjuje se na razini samog PRIIP a, već na razini tih temeljnih ulaganja ili izloženosti na temelju pregleda.
credit risk including trading of credit link notes
Ti se financijski instrumenti iskazuju po njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti na bruto osnovi, prije netiranja instrumenata unutar portfelja.
Own funds requirements for relevant credit exposures Credit risk
Ispravci vrijednosti za kreditni rizik otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza
( ) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Uključene su pozicije u sljedećem
Credit institutions
MSFI 5.UP primjer 12.
Credit Debit
Upute za obrasce
credit institutions
Na temelju nacionalnih općeprihvaćenih računovodstvenih načela na temelju BAD a, institucije u obrascu 9.1 iskazuju nominalni iznos obveza i financijskih jamstava iz stavaka 102. i 103. te iznos rezervacija potrebnih za te izvabilančne izloženosti.
Credit institutions
MRS 1.81 B (b)(ii)
Credit risk
U članku 5. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim
Credit risk
Uredba (EU) br. 1093 2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716 2009 EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009 78 EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).
( ) CREDIT DERIVATIVES
OD ČEGA KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL
CREDIT DERIVATIVES
Transakcije financiranja vrijednosnim papirima
Credit derivatives
Stupci od 300 do 350 iskazuju se za konsolidirane subjekte koji regulatornom kapitalu doprinose manjinskim udjelima, kvalificiranim osnovnim kapitalom i ili kvalificiranim regulatornim kapitalom.
CREDIT DERIVATIVES
CRR a.
credit institutions
CRR a niti iskazuju bilo koju prilagodbu kojom se ne odbija vrijednost određene imovine.
Koryo Credit Development Bank (alias Daesong Credit Development Bank Koryo Global Credit Bank Koryo Global Trust Bank).
Broj putovnice 836110034 (diplomatska).
(l) Credit systems systems for the recognition of credit(s).
(l) sustavi bodovanja sustavi priznavanja bodova.
Credit card debt shall include credit granted either via delayed debit cards or via credit cards ECB BSI Regulation
RAČUN DOBITI I GUBITKA (2.)
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes .
Taj se iznos iskazuje samo ako se dodavanjem pozitivnih i negativnih promjena fer vrijednosti zbog kreditnog rizika dobiva negativan iznos.
CREDIT COUNTERPARTY CREDIT DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT DELIVERY RISK
Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (a) Direktive 2006 48 EZ
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT FUNDED CREDIT PROTECTION.
SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
od 020 do 060
Credit Card Tracker
Pratitelj kreditnih kartica Name
Consumer Credit (2011)
Potrošački kredit (2011.)
Credit Quality Step
Stupanj kreditne kvalitete
Credit rating sector
Sektor kreditnog rejtinga
Export Credit Agencies
Agencije za kreditiranje izvoza

 

Related searches: Give Credit Where Credit Is Due - Credit Checking And Credit Control - Credit To Credit - Let Us Give Credit Where Credit Is Due. - Consumer Credit; Mortgage Credit; Factoring, - Purpose Of Credit Checking And Credit Control - Credit A Credit Transfer - For The Purpose Of Credit Checking And Credit Control - Refund Credit To A Credit Card - Bad Credit Credit Card -