Translation of "addition and subtraction" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Addition - translation : Addition and subtraction - translation : Subtraction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He said you needed addition and subtraction.
Rekao je da samo trebaš oduzimanje i zbrajanje.
Therefore integers are closed under both addition and subtraction.
Stoga, cijeli brojevi su zatvoreni i na zbrajanje i oduzimanje.
Evaluating simple algebraic expressions addition, subtraction, multiplication and division
Konstrukcija drvena s metalnim cijevima i tkaninom
You know the difference between addition, subtraction and possibly multiplication?
Znate što je zbrajanje, oduzimanje? Možda i množenje?
Subtraction or 'minus' is the opposite of addition.
Kod zbrajanja ima nečeg više, dodajete nešto.
It was based on 20s and on the operations of multiplication, subtraction and addition.
Temeljio se na dvadeseticama, i na operacijama množenja, oduzimanja i zbrajanja.
Subtraction
Zbrajanje i oduzimanje
Subtraction
Oduzimanje
Subtraction.
Oduzimanje...
So we can think of subtraction as just the addition of a negative number.
Možemo razmišljati o oduzimanju isto kao zbrajanju negativnog broja.
Enable Subtraction
Omogući zbrajanje i oduzimanje
What's subtraction, teacher?
A što je oduzimanje, učiteljice?
Boy, that's subtraction.
To je već oduzimanje.
3A002.d. does not control equipment in which the output frequency is either produced by the addition or subtraction of two or more crystal oscillator frequencies, or by an addition or subtraction followed by a multiplication of the result.
Može je se dobiti od naponskog odziva predajnika (TVR) upotrebom sljedeće jednadžbe SLRMS (TVR 20log VRMS) dB (ref 1μPa na 1 m), u kojoj je SLRMS razina izvora, TVR je naponski odziv predajnika, a VRMS je pobudni napon projektora.
So what's 'subtraction' now?
Ne smijem potrošiti svo vrijeme govoreći o zbrajanju.
Since the integers are closed under addition and subtraction we can represent the result of adding or subtracting any numbers in our system.
Kako su cijeli brojevi zatvoreni na zbrajanje i oduzimanje možemo prikazati rezultat bilo kojeg zbroja ili razlike u našem skupu.
Especially when you're comparing against subtraction.
Pogotovo u usporedbi sa oduzimanjem.
Welcome to the video on 'basic subtraction.'
Dobrodošli u video o jednostavnom oduzimanju. Idemo prvo malo ponoviti jednostavno zbrajanje.
Subtraction is when you are taking something away.
Ako zamišljate to na brojevnoj crti, zbrajanje je povećanje na brojevnoj crti za određeni iznos.
But are the whole numbers closed under subtraction?
Ali, jesu li prirodni brojevi (sa 0) zatvoreni kod oduzimanja?
Since rational numbers are closed under all four arithmetic operations addition subtraction multiplication and division you might think that rational numbers finally represent a complete collection of numbers.
Kako su racionalni brojevi zatvoreni na sve četiri računske operacije zbrajanje, oduzimanje množenje, i dijeljenje, možemo pomisliti da racionalni brojevi konačno predstavljaju sve moguće brojeve.
Therefore the whole numbers are not closed under subtraction.
Dakle, ovaj skup nije zatvoren s obzirom na oduzimanje.
Now let me show you some interesting things about subtraction.
Sada znamo da je 4 minus 3 jednako 1.
This BAT AEL applies after subtraction of the intake load.
Kod uređaja opremljenih mokrim FGD om iza kojih slijedi rekuperativni zagrijač dimnih plinova možda će biti teško postići donju granicu ovih raspona razina emisija povezanih s NRT ima.
However, if we expand our collection of numbers to include negative numbers then we can always find a number to represent the result of any addition or subtraction operation.
Ipak, ako ga proširimo tako da uključimo negativne brojeve uvijek možemo pronaći broj koji će odgovarati našem rezultatu zbrajanja ili oduzimanja.
I could never draw the entire number line. But anyway back to subtraction.
Znači započinjemo s 4 limuna, u redu?
Hopefully that gives you a little bit of intuition about what subtraction is.
Nadam se da vam je ovo dalo malo naznaka o tomu što je oduzimanje.
So this subtraction should result in 300 plus 10 plus 2, which is 312.
Dakle, ovo oduzimanje bi trebalo dati 300 plus 10 plus 2, što je ukupno 312.
In the subtraction case, we decrease back to the left on the number line.
I smanjivali smo za iznos kojeg oduzimamo.
In 'subtraction,' you're taking away. So in this example, if I started with 4 lemons
Pa ovaj primjer, ako započnem s 4 limuna, recimo da sam imao 4 limuna na tanjuru.
Leibniz, who came a little bit later this is 1679 showed that you didn't even need subtraction.
Leibniz je nekoliko godina kasnije 1679. pokazao da niti ne trebaš oduzimanje.
In the next video I'll just do as many basic subtraction problems I can do in 10 minutes.
U sljedećem videu ću napraviti što više jednostavnih zadataka s oduzimanjem koje mogu stati u 10 minuta. I tada ćete biti spremni za izradu vježbi.
Addition
Dodatak
The CPU could do the four fundamental functions of arithmetic so addition, multiplication, subtraction, division which already is a bit of a feat in metal, but it could also do something that a computer does and a calculator doesn't this machine could look at its own internal memory and make a decision.
Procesor može raditi četiri osnovne aritmetičke funkcije zbrajanje, množenje, oduzimanje, dijeljenje što je već mali podvig u metalu, ali također može napraviti nešto što računalo i kalkulator ne mogu može tražiti svoju internu memoriju i donositi odluke.
And that's the associative law of addition.
I to je asocijativni zakon zbrajanja.
And that's in addition to the reward.
To je kao prilog nagradi.
Enable Addition
Omogući zbrajanje i oduzimanje
In addition
Dodatno
In addition
Osim toga
In addition,
Placebo tijekom
In addition,
Također,
In addition
Dodatne informacije
In addition
Konvencija znači Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, donesena u New Yorku 9. svibnja 1992.
In addition
svako nastalo smanjenje knjigovodstvene vrijednosti nekretnine priznaje se u računu dobiti i gubitka.
In addition
umetnuti ako je primjenjivo umetnuti naziv SB a ima pravo zaloga nad sadašnjim i budućim pozitivnim stanjima na namjenskim depozitnim računima za TIPS imatelja DCA a za TIPS, kojima se osiguravaju sve sadašnje i buduće tražbine koje potječu iz pravnih odnosa između stranaka.

 

Related searches: Addition And Subtraction - Basic Addition And Subtraction - Addition And Subtraction Operations - Addition Subtraction - Addition Or Subtraction - Subtraction And Division - Background Subtraction - Digital Subtraction Angiography - Subtraction Method - Serial Subtraction -