Translation of "do not incur" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Do not incur - translation : Incur - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The concession fees and port charges do not always cover the costs they incur.
Ne upotrebljavaju industrijske i komercijalne metode, a svrha njihova postupanja nije kratkoročni povrat ulaganja.
It should be ensured that businesses, especially SMEs, do not incur disproportionate administrative burden and costs.
Treba osigurati da poduzeća, posebice mala i srednja, zbog toga nemaju nesrazmjerna administrativna opterećenja i troškove.
LuxSCS also did not incur any costs related to remuneration of the sole manager.
Tijekom predmetnog razdoblja društvo LuxSCS zaprimilo je intelektualno vlasništvo od povezanih društava i trećih stanaka u nekoliko navrata i nikada ga, međutim, nije steklo na vlastitu inicijativu.
Since the state does not have its own funds, it is forced to incur debts.
S obzirom da država neme svoja vlastita sredstva, prisiljena je nastaviti zaduživanje.
Secondly, we believe that it infringes the principle of non discrimination, since the same infringements do not incur the same penalties within and outside EU waters.
S druge strane, smatramo da se krši načelo nediskriminacije budući da se za iste prekršaje ne primjenjuju iste sankcije unutar i izvan voda EU a.
Secondly, we believe that it infringes the principle of non discrimination, since the same infringements do not incur the same penalties within and outside EU waters.
S druge strane, smatramo da se krši načelo nediskriminacije jer se za iste prekršaje ne primjenjuju iste sankcije unutar i izvan voda EU a.
For goods in particular, businesses currently selling only face to face will not have to incur any adaptation costs.
Kada je riječ o robi, poduzeća koja trenutačno prodaju isključivo na konvencionalan način neće imati nikakve troškove prilagodbe.
As the Union is not the owner of the SBAS ASECNA system, it will not incur any liability linked with ownership of that system.
DIO IV.
I cannot afford to incur the enmity of a man like Yardley.
Ne mogu si priuštiti neprijateljstvo s Yardleyem.
Do not freeze Do not sterilise
Ne zamrzavati Ne sterilizirati
Member States may allow a period of limited service prior to complete disconnection, during which only calls that do not incur a charge to the subscribers ð end users ï (e.g. 112 calls) are permitted.
Države članice mogu dozvoliti ograničeno razdoblje prije potpunog isključivanja, tijekom kojeg su dozvoljeni samo pozivi koji ne predstavljaju dodatne troškove za pretplatnika ð krajnjeg korisnika ï (npr.
Corrupt practices that facilitate tax evasion incur considerable costs for the Greek state.
Grčka država trpi velike troškove zbog koruptivne prakse kojom se olakšava utaja poreza.
According to the information in the CSA Annual Summary Reports, LuxSCS itself did not directly incur any Development Costs during the relevant period.
Amazon Europe Holding, Inc.) i zapisnika s općih sjednica partnera društva LuxSCS u razdoblju od 2004. do 2013. prikazan je u tablici 14.
Airlines have to meet targets in terms of traffic they receive financial compensation, if they meet those targets and incur penalties if they fail to do so.
Oni su provodili program potpore, prenoseći u cijelosti financijska sredstva koja su primili od Regije zračnim prijevoznicima.
Adaptation of existing IT systems to full European semantic interoperability will incur initial costs.
Prilagođavanje postojećih IT sustava potpunoj europskoj semantičkoj interoperabilnosti donijet će početne troškove.
(in bold) The total loss you may incur may significantly exceed the amount invested.
i. da PRIIIP ima (djelomičnu) kapitalnu zaštitu od tržišnog rizika, prema potrebi, uključujući točnu naznaku postotka uloženog kapitala koji je zaštićen (element F)
You know the commandments 'Do not murder,' 'Do not commit adultery,' 'Do not steal,' 'Do not give false testimony,' 'Do not defraud,' 'Honor your father and mother.'
Zapovijedi znadeš Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!
Do not store above 25ºC. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
One Chinese exporting producer claimed that the Commission had unduly adjusted its export prices for credit costs since it did not incur such costs.
Ujedno je navedeno kako je opće poznato da su Indija i Kina na sličnim razinama razvoja i veličine te u pogledu ostalih elemenata koji utječu na troškove i cijene te da su Kina i Indija sličnije jedna drugoj nego što su to Kina i bilo koja druga zemlja .
Do not do that. (Laughter)
Nemojte to raditi!
Do not do that, Nicky.
Ne čini to, Niki.
Do not do that now.
Ne čini to sada.
Do not ...
Nikad niste...
DO NOT
Doza se NE SMIJE
Do not
Nemojte
Do not
Nemojte ga baciti.
DO NOT
NEMOJTE
Do not
Nikako
Aleksic raced to protect his friend, only to incur the wrath of the four soldiers.
Aleksić je potrčao kako bi zaštitio svog prijatelja, navukavši na sebe bijes četvorice vojnika.
Don't incur any fresh obligations, forget you have charge accounts... ...and you'll soon You're right.
Ne navlačite nove dugove, zaboravite kredite i uskoro čete...
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not refrigerate.
Ne čuvati iznad 25 C Ne hladiti.
Do not store above 25 C. Do not freeze
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 25 C. Do not refrigerate.
Ne čuvati iznad 25 C. Ne hladiti.
Do not store above 25 C. Do not refrigerate.
Ne čuvati iznad 25 C. Ne hladiti.
Do not store above 25º C. Do not freeze.
Ne čuvati na temperaturi iznad 25ºC. Ne zamrzavati.
Do not store above 30 C. Do not freeze.
Ne čuvati iznad 30 C. Ne zamrzavati.
Do not store above 30 C. Do not freeze.
Nemojte čuvati pri temperaturi iznad 30 C. Nemojte zamrzavati.

 

Related searches: Will Not Incur - Shall Not Incur - Not Incur - Will Not Incur Any Costs - Do Not Incur - Does Not Incur Any Costs - Not Incur Costs - Does Not Incur - Did Not Incur - Not Incur Any Liability -