Translation of "economic planning agency" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Agency - translation : Economic - translation : Economic planning agency - translation : Planning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Appointed in July 2016 as the Head of Planning and International Cooperation Agency (Government agency).
mjesto rođenja Tartous (Sirija)
Appointed in July 2016 as the Head of Planning and International Cooperation Agency (Government agency).
) (također poznat kao Abdallah) Khaleel (
AT Planning services only, where Economic needs test.
Popis u nastavku sastoji se od sljedećih elemenata
taking account of reduced transport intensity in spatial planning and economic policy,
vođenje računa o smanjenju intenziteta prometa prilikom prostornog planiranja i u gospodarskoj politici,
Because from a planning perspective, economic degradation begets environmental degradation, which begets social degradation.
Zato što s urbanističkog gledišta, gospodarsko propadanje povlači propadanje okoliša, a to povlači socijalnu degradaciju.
Funding will go to two initiatives Municipal Economic Growth Activity (MEGA) and the Serbia Contingency Planning and Economic Security Programme (SCOPES).
Sredstva će ići za dvije inicijative Program za gospodarski rast općina (MEGA) i Program za planiranje u kriznim situacijama i jačanje gospodarske sigurnosti Srbije (SCOPES).
Urban planning scholar Giorgios Tziralis credits those improvements with reducing pollution and boosting economic growth.
Stručnjak za urbano planiranje Giorgios Tziralis kaže kako su poboljšanja pridonijela smanjenju zagađenosti i potaknula gospodarski rast.
The company is planning separate investments in several projects covering different economic sectors, including energy infrastructure.
Kompanija planira odvojena ulaganja u nekoliko projekata koji pokrivaju različite gospodarske sektore, uključujući i energetsku infrastrukturu.
planning
planiranja,
Planning
Opći cilj zaštite okoliša znači globalni cilj s obzirom na okoliš koji proizlazi iz politike zaštite okoliša, čije si je ostvarenje organizacija zadala i koji je brojčano izražen kad je to moguće.
Planning
višesektorska politika,
PLANNING
obuhvaćati predanost kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja sigurnošću
The economic activity of the agency may cover only promotion and advertisement of foreign entrepreneur.
PL Stranci koji dobiju boravišnu dozvolu na državnom području Poljske, dozvolu privremenog boravka, status izbjeglice u Poljskoj ili koji uživaju privremenu zaštitu na njezinu državnom području smiju poduzimati i obavljati gospodarsku djelatnost na državnom području Poljske prema istim pravilima kao i poljski građani.
5.1 Planning
5.1 Planiranje
Contingency planning
Krizno planiranje
improved planning
poboljšano planiranje
Planning Process
Planiranje
Strategic planning
Strateško planiranje
research planning
Prvi ili drugi krug postupka odobravanja (samo za projekte zajedničke provedbe).
OPERATIONAL PLANNING
Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se pod nadzorom iskusnog zaposlenika zaduženog za pogon u stvarnom vremenu.
flight planning
pružatelj se koristi samo primjereno osposobljenim i kvalificiranim osobljem te osigurava provedbu i održavanje programa osposobljavanja i provjere radi osiguravanja trajne stručnosti cjelokupnog odgovarajućeg osoblja
The government is planning to use the proceeds from the sale of ESM to fund different economic development projects.
Sredstvima od prodaje ESM a vlada namjerava financirati različite razvojne gospodarske projekte.
Study by the Centre for European Economic Research (ZEW) on the impact of tax planning on effective tax rates.
Istraživanje Centra za europska ekonomska istraživanja (ZEW) o učinku poreznog planiranja na efektivne porezne stope.
cooperation with, inter alia, the European Economic and Social Committee ( EESC ), and the European Spatial Planning Observation Network ( ESPON ).
Stranke jačaju i potiču razvoj prekogranične suradnje u drugim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom kao što su, među ostalim, promet, energetika, zaštita okoliša, komunikacijske mreže, kultura, obrazovanje, turizam i zdravlje.
This includes the pending planning approval, the pending court cases involving the airport and the economic and financial crisis.
SGF je u svojem podnesku naveo da Dodatni ugovor iz 2009. čini novu potporu koja dovodi do prednosti za Infratil.
Turkey is planning to replace the country's Free Trade Zone concept with Economic Free Trade Zones, which will include residences, offices, production facilities and even tourism facilities, Economy Minister Zafer Caglayan told Anadolu news agency on Monday (August 22nd).
Turska planira zamijeniti koncept Slobodne trgovinske zone Gospodarskim zonama slobodne trgovine, koje će uključivati stambene prostore, urede, proizvodne pogone, pa čak i turističke sadržaje, izjavio je ministar gospodarstva Zafer Caglayan za novinsku agenciju Anadolu u ponedjeljak, 22. kolovoza.
a flight planning
a planiranje leta
coordinated spatial planning,
usklađeno prostorno planiranje
leadership succession planning
planiranje nasljednika u rukovođenju poduzeća
strategic planning capacity
kapacitet za strateško planiranje,
Planning your escape.
Planiraš bijeg.
Where's your planning?
Gdje ti je planiranje?
Planning evil things.
Spremajući neke zločeste stvari.
Environmental policy Planning
Sustav upravljanja okolišem
Planning Environmental programme
Provedba i funkcioniranje komunikacija (unutarnja i vanjska)
planning of dates
postupke ovjere ili potvrđivanja izjave koje davatelji izjave primjenjuju, među ostalim i to provode li se ti postupci nakon uzimanja izjave.
planning of dates
dopuštenosti izjave u području nadležnosti tijela podnositelja zahtjeva
A.6 Planning
A.5.3 Uloge, odgovornosti i ovlaštenja u organizaciji
Nutrient management planning
Sva gospodarstva
associated financial planning.
pripadajuće financijsko planiranje.
planning of dates
postupke ovjere ili potvrđivanja izjave koje davatelji izjave primjenjuju, među ostalim i to provode li se ti postupci nakon uzimanja izjave i
Planning for change
Takvi rizici obuhvaćaju barem one koji proizlaze iz ljudskih i organizacijskih faktora poput radnog opterećenja, opisa posla, umora ili prikladnosti procedura te aktivnosti drugih zainteresiranih strana (vidjeti 1.
Planning of production
Planiranje proizvodnje Članak 33. stavak 1. točka (a) i članak 152. stavak 1. točka (c) podtočke i., ii. i xi.
According to the Croatian news agency HINA, Davidovic is planning to appeal the verdict and will remain in custody until his sentence becomes final.
Prema hrvatskoj novinskoj agenciji HINA, Davidović planira podnijeti žalbu na presudu i ostat će u pritvoru do donošenja konačne presude.
Our countries are planning to set up a joint industrial town at the border to further boost economic ties, he added.
Naše zemlje planiraju uspostaviti zajednički industrijski grad na granici da bi dodatno poboljšale gospodarske odnose , dodao je.

 

Related searches: Economic Planning Agency - Agency Debt And Agency Mortgage-backed Securities - Planning Agency - State Planning Agency - Town Planning Agency - Agency Planning - Economic Development Agency - Economic Information Agency - Agency For Economic And Regional Growth - - Agency Economic -