Translation of "final consumer prices" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Consumer - translation : Final - translation : Final consumer prices - translation : Prices - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Elements of consumer prices
Elementi potrošačkih cijena
Annual change in consumer prices ( )
Godišnja promjena potrošačkih cijena ( )
The existence of regulated prices that shield the final consumer from market price signals is the most obvious among them.
Najočitije su među njima regulirane cijene kojima se krajnjem kupcu zaklanjaju cjenovni signali s tržišta.
This results in reduced consumer choice and availability and ultimately increased consumer prices.
To dovodi do manjeg izbora dostupnog potrošačima i dostupnosti, a u konačnici i do većih cijena koje plaćaju potrošači.
This results in reduced consumer choice and availability and ultimately increased consumer prices.
Zbog toga potrošači imaju manji izbor i dostupnost, dok su cijene koje u konačnici plaćaju veće.
In late 2010, talks were held to hike consumer prices.
Koncem 2010. godine održani su razgovori o povećanju cijena.
Compared to November, consumer prices were just 0.6 per cent higher.
U usporedbi sa studenim cijene robe široke potrošnje bile su u prosincu veće za svega 0,6 posto.
Final consumption expenditure at prices of the previous year
Plaćeni porezi na proizvodnju umanjeno za primljene subvencije
Thoroughly roasted meat strips are then consumed by the final consumer.
Zahtjev je potom stavljen na raspolaganje državama članicama na temelju članka 4.
Consumer prices were down 0.2 per cent in June compared to May.
Maloprodajne cijene pale su za 0.2 posto u lipnju, u usporedbi sa svibanjskim cijenama.
Giving large centralised producers an advantage and reducing competition could increase consumer prices.
Davanje prednosti velikim centraliziranim proizvođačima i smanjenje tržišnog natjecanja moglo bi uzrokovati povećanje cijena.
Beverages containing flavonoids shall be presented to the final consumer as single portions.
Najveće dopuštene količine (izražene kao bezvodni EDTA)
Beverages containing flavonoids shall be presented to the final consumer as single portions.
250 mg 100 g 75 mg 100 g za pića
Furthermore, ICT has allowed for an increase in direct delivery to the final consumer.
Nadalje, upotrebom ICT a povećao se broj izravnih isporuka krajnjem potrošaču.
Ensure the calculations of the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) according to EU standards
Stranke će jačati suradnju usmjerenu na poboljšanje i razvoj poreznog sustava i administracije u Republici Moldovi na temelju standarda EU a i međunarodnih standarda.
It was the first year over year increase in consumer prices during the past 12 months.
To je bilo prvo povećanje maloprodajnih cijena na godišnjoj razini u posljednjih 12 mjeseci.
With prices on many essential consumer items rising, Albanians are finding it harder to make ends meet.
S rastom cijena mnogih osnovnih potrošačkih proizvoda, Albanci sve teže sastavljaju kraj s krajem.
tuzemák and tuzemský falling under Regulation (EC) No 110 2008 when marketed in the final package intended only for the final consumer, 3800 mg l.
Samo u sljedećim jakim alkoholnim pićima
Needless to say, higher input costs also translate into higher final prices for European consumers.
Naravno, viši ulazni troškovi znače i više konačne cijene za europske potrošače.
Smart meters will produce detailed and verified consumption data to be used for billing the final consumer.
Pametnim brojilima dobit će se detaljni i provjereni podaci o potrošnji, koji će se koristiti za izradu računa za krajnjeg potrošača.
Fuel prices in Albania have reached record levels, following the trend of price hikes among all consumer products.
Cijene benzina u Albaniji dosegnule su rekordnu razinu, prateći trend povećanja cijena svih proizvoda široke potrošnje.
With consumer prices on the rise, Athens is steadily climbing the list of the world's most expensive cities.
Uz cijene koje rastu, Atena se sigurnim koracima penje na popisu najskupljih gradova na svijetu.
Final consumption expenditure at prices of the previous year 1C.7 is equal to the chain linked volume of final consumption expenditure (P.3), recorded among uses of S.13, at prices of the previous year.
Bruto domaći proizvod (BDP) po tekućim cijenama 1C.9 jednak je BDP u (B.1 g) po tržišnim cijenama.
Where increases in final electricity prices are due to political action, correction can be rightfully expected.
U slučaju kad su povećanja konačne cijene električne energije posljedica političkih mjera, s pravom se može očekivati njihova korekcija.
Unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer 1 2
Neprerađeni proizvodi kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 852 2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.)
As increases in final electricity prices are mainly due to political action, correction can be rightfully expected.
Budući da su povećanja konačne cijene električne energije uglavnom posljedica političkih mjera, s pravom se može očekivati njihova korekcija.
The use of tailor made specifications in public procurement limits competition, and results in high final prices.
Upotreba prilagođenih specifikacija u javnoj nabavi ograničava tržišno natjecanje i uzrokuje visoke konačne cijene.
A positive market outlook, thanks to improved consumer confidence, is expected to support organic products prices and to attract newcomers.
Očekuje se da će pozitivni tržišni izgledi, koji su rezultat većeg povjerenja potrošača, podupirati cijene ekoloških proizvoda i privlačiti nove sudionike.
The applicable strike price for this project is 105 GBP MWh (2012 Prices indexed annually to the consumer price index).
Ujedinjena Kraljevina detaljno je prikazala način izračuna tih troškova, izvore upotrijebljenih podataka i zahtijevanih stopa koje su uzete u obzir 7 .
The amounts set out above may be adjusted by the second quarter of each year by taking into account, in year N, the published inflation rate for consumer prices (Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) at https osp.stat.gov.lt en statistiniu rodikliu analize for year N 1.
Broj sudionika kojima je potvrđena nazočnost 2 u školskoj ili akademskoj godini s obzirom na klasifikaciju ISCED a 3
Similarly, the application of consumer law is equally important to the economy as final household consumption represents 56 of GDP27.
Osim toga, primjena prava zaštite potrošača jednako je važna za gospodarstvo jer ukupna potrošnja kućanstava čini 56 BDP a27.
The inflationary pressure was maintained by an increase in prices of food particularly among fruit and vegetables and other consumer goods.
Inflacijski pritisak je zadržan povećanjem cijena hrane posebice voća i povrća i druge robe široke potrošnje.
A positive market outlook, thanks to greater consumer confidence, which is likely to support organic product prices and to attract newcomers,
pozitivni tržišni izgledi, koji su rezultat većeg povjerenja potrošača, kojima bi se trebalo podupirati cijene ekoloških proizvoda i privlačiti nove sudionike,
Consumer
Potrošač
Consumer
Zaštita potrošača
The final prices agreed by BDZ Holding and NRIC were of a similar magnitude to those in the evaluations.
NRIC odbio predloženu zamjenu duga za vlasnički udio u pogledu određenog dijela imovine pa je BDZ stoga zamijenio imovinu u vrijednosti od 1,8 milijuna BGN (0,9 milijuna EUR) umjesto 10 milijuna BGN (5,1 milijun EUR).
Consumer prices in Romania rose by 9.3 per cent in December on a 12 month basis, according to the National Statistics Office.
Cijene robe široke potrošnje u Rumunjskoj povećane su do prosinca za 9,3 posto ako se uzme prosjek od 12 mjeseci, priopćio je Nacionalni statistički ured.
Conversely, EU consumer and marketing legislation does not apply to consumer to consumer transactions.
Za razliku od toga, zakonodavstvo EU a o zaštiti potrošača i stavljanju proizvoda na tržište ne primjenjuje se na transakcije potrošača s potrošačem.
The digital content must be supplied to the consumer or to a third party which operates a physical or virtual facility allowing processing of, access to or transmission of digital content to the final consumer and with which the consumer is in a contractual relation.
Digitalni sadržaj mora biti isporučen potrošaču ili trećoj strani koja upravlja fizičkim ili virtualnim uređajem kojim se omogućuje obrada, pristup ili prijenos digitalnog sadržaja krajnjem potrošaču i s kojim je potrošač u ugovornom odnosu.
4.2.7 Responsible consumer choices require meaningful consumer information.
4.2.7 Potrošači moraju raspolagati relevantnim informacijama kako bi mogli donositi odgovorne odluke.
promoting the exchange of information on consumer protection systems, including consumer legislation and its enforcement, consumer product safety, information exchange systems, consumer education and empowerment, and consumer redress
Članak 81.
growing plants for the production of ornamentals and herbs in pots to be sold together with the pot to the final consumer
sirova koža i netretirana koža,
The power price increases have prompted concerns of further pressure on consumer prices, which rose a 15 record year on year in May.
Povećanje cijene struje potaknulo je zabrinutost za daljnji pritisak na potrošačke cijene, koje su u svibnju povećane za rekordnih 15 posto na godišnjoj razini.
While consumer prices increased by close to 11 in April compared to April 2010, foods like bread and cereals have been particularly affected.
S povećanjem cijena potrošačkih proizvoda od skoro 11 posto u travnju u usporedbi s travnjem 2010. godine, prehrambeni proizvodi poput kruha i žitarica posebice su pogođeni.
The main economic impact is on consumer expenditure (sum of purchase cost and energy cost during usage), which is sensitive to energy prices.
Glavni je gospodarski utjecaj onaj na izdatke potrošača (zbroj troškova kupnje i troškova energije tijekom upotrebe), koji ovise o cijenama energije.

 

Related searches: Final Consumer Prices - The Prices We State Should Be Considered Final Prices, - Consumer Discretionary Consumer Staples - Consumer Consumer Relationship - Consumer To Consumer Platform - Consumer To Consumer Money - Consumer Prices - Consumer Prices Index - Harmonized Index Of Consumer Prices - Core Consumer Prices -