Translation of "for people who" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

For people who - translation : People - translation :
Keywords : Ijudi Narod Neki Rade Ljudi

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

People who care for you.
Znam, Johan.
For people to experience who you are.
Gdje ljudi mogu iskusiti tko ste vi.
Those who are immovable, people who don't get it, or don't want to do anything about it there are people who are movable, people who see the need for change and are prepared to listen to it and there are people who move, people who make things happen.
Oni koji su nepokretni, ljudi koji ne dobivaju. koji ne žele dobiti, i koji ništa u vezi s time neće poduzeti. Postoje ljudi koji su pokretni,
People who I interview who are absolutely accomplished, and people who strive for excellence are the biggest negotiators and compromisers that I've ever interviewed.
Ljudi koje sam intervjuirala i koji su uistinu ostvarene ličnosti, ljudi koji teže izvrsnosti, su najveći pregovarači i postižu kompromise više od svih drugih intervjuiranih.
Who are you people?
Tko ste vi ljudi?
Who are these people?
Tko su ti ljudi?
Who are these people?
Tko su ovi ljudi?
People who are worthwhile.
Divna djela stvaraju.
Who are those people?
Saundersice, tko su svi ovi ljudi?
Who are your people?
Tko su ti roditelji?
Uh, people waiting? Who?
Ljudi čekaju?
Who are these people?
Tko su ovi ljudi?
People who have to.
Oni koji moraju.
We're pretty sure that the only people who don't experience shame are people who have no capacity for connection or empathy.
Prilično smo sigurni da su jedini ljudi koji ne doživljavaju sram ljudi koji nemaju sposobnost za povezanost ili empatiju.
If those needs are met, we develop into people who are compassionate and cooperative and who have empathy for other people.
Ako su te potrebe ispunjene, razvijamo se u suosjecajne ljude spremne na suradnju, koji imaju osjecaj za one oko sebe.
Nothing is enough for people who have minds like cesspools.
Ništa je dovoljno za ljude čiji su mozgovi poput zahodske jame.
There's no home for a leader Who fails his people.
Nema doma za vođu koji je iznevjerio svoj narod.
People like me, who believe in what you stand for. And people like Susie, who are just beginning to. You can't quit.
Ljudi kao ja, koji vjeruju u ono iza čega stojiš... i ljudi kao Suzie, koji tek to počinju.
People who spent money on other people got happier.
Ljudi koji su novac potrošili na druge postali su sretniji.
People who couldn't sit still.
Ljudi koji nisu mogli mirno sjediti.
Who are these amazing people?
Tko su ovi krasni ljudi?
Who invited those dreadful people?
Ko je pozvao te užasne ljude?
Who are those people, Grandfather?
Tko su ti ljudi, djede?
The people who just left.
Od ovih koji su baš otišli.
For all people who cry out to be free
Za sve ljude koji plaču za slobodom
The case is one for people who know about those things.
Tvoj slučaj zahtijeva ljude koji znaju s tim stvarima.
Maybe have a dozen cabins for people who wanna stick around.
Možda će imati 12 kabina za ljude koji vole ploviti okolo.
People from war torn countries mixed with people who wanted to leave their countries for economic reasons.
Zajedno s osobama iz zemalja pogođenih ratom pristižu i osobe koje su htjele napustiti svoju zemlju iz ekonomskih razloga.
Of course, there are people who dislike this stuff and people who find it very surprising.
Naravno, postoje ljudi kojima se ovakve stvari ne sviđaju i ljudi kojima se čine vrlo iznenađujućima.
Sick people, hungry people, people who no longer hate you because they're dead.
Bolesnih ljudi, gladnih ljudi, ljudi koji vas više ne mrze jer su mrtvi.
The people who had an arrest warrant issued for them avoided justice for years.
Ljudi za kojima su izdane tjeralice godinama su izbjegavali pravdu.
THAT PEOPLE WHO COME FROM LARGE FAMlLIES ARE BETTER PEOPLE,
Denny Profitt zna više o pomaganju drugim ljudima.
SHOOT OTHER PEOPLE WHO AREN'T NICE PEOPLE. REALLY, THEY DO.
Zaista to rade.
There are people who like their spaghetti sauce plain there are people who like their spaghetti sauce spicy and there are people who like it extra chunky.
Jedni vole jednostavni, obični umak, drugi vole začinjeni umak, a treći vole ekstra velike komadiće.
For many people who encounter these homeless children, this situation is unacceptable.
Mnogim je ljudima koji nailaze na ovu djecu beskućnike takva situacija neprihvatljiva.
There are more people who do not desire elections, for various reasons.
Više je ljudi koji, iz raznih razloga, ne žele prijevremene izbore.
The three people who voted for Mill before are familiar with this.
Troje ljudi koji su glasovali za Milla ranije su upoznati s ovim.
And it's exactly the same for the people who watch your production.
Potpuno je isto za ljude koji gledaju vašu produkciju.
These are people who worked this project for two to three years.
Ovo su ljudi koji su radili na tom projektu dvije do tri godine.
We had a champagne decade for people who we know as Carders.
Imali smo dekadu šampanjca za ljude koje znamo kao 'Kartice'.
However, Suboxone can be a target for people who abuse prescription medicine.
Međutim, Suboxone može biti meta osobama koje zloupotrebljavaju lijekove koji se izdaju na recept.
Do we give the impression of people who are pressed for money?
lzgledamo li vam kao ljudi kojima hitno treba novac?
You certainly make it tough for people who are on your side.
Baš otežavaš ljudima koji su na tvojoj strani.
Well, I believe that people who require money should work for it.
Vjerujem da ljudi koji trebaju novac trebaju raditi za njega.
Kenneth is often mistaken for David even by people who aren't nearsighted.
Kennetha i Davida često zamijene čak i ljudi s dobrim vidom.

 

Related searches: People-to-people Exchanges - People To People Contact - People To People Links - People To People Ties - People-to-people Communication - People-to-people Relations - People To People Relationship - People-to-people Dialogue - People To People Business - People-to-people Actions -