Translation of "navigate" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Navigate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Navigate
Navigiraj
Navigate to
Pokaz prezentacije
Navigate Through Windows
Hod kroz prozoreComment
Navigate to this line
Navigacija do ovog retka
Navigate to this column
Navigacija do ovog stupca
We want to navigate, explore, discover information.
Želimo navigirati, istraživati, otkrivati informacije.
OK, so we're going to emotionally navigate.
U redu, a sad idemo na emocionalno putovanje.
You want to navigate around the museum?
Želite li navigirati po muzeju?
We can use our tradition to navigate change.
Možemo iskoristiti svoju tradiciju da usmjerimo promjenu.
I'd navigate using the direction of the wind.
Navigirao sam pomoću smjera vjetra.
And they can navigate the world using their ears.
I mogu upravljati svijetom koristeći svoje uši.
We can just navigate in this very simple way.
I možemo se kretati kroz njih na ovaj jednostavan način.
How do you guys navigate? This is a really diverse community.
Kako uspjevati navigirati? Ovo je stvarno raznolika zajednica.
A child can navigate with an Xbox controller or a game controller.
Dijete može navigirati pomoću Xbox upravljača, ili igračkog upravljača.
And if you closed your eyes you'd be able to mentally navigate it.
Ukoliko bi zatvorili svoje oči, mogli biste mentalno upravljati njome.
and our characters are trying to navigate their way through this and survive.
I naši likovi težak za navigaciju svoj put kroz ovaj I preživjeti.
It's easy to navigate, and users only see the apps they have security rights.
Navigacije je intuitivna, a krajnji korisnici mogu vidjeti samo one podatke na koje imaju sigurnosno pravo.
Well, there are steps we can take to navigate our way through the morass.
Pa postoje koraci koje možemo poduzeti kako bismo navigirali kroz tu močvaru.
This includes providing the necessary means to navigate information in an accessible format copy.
To uključuje osiguravanje potrebnih sredstava za pristup informacijama na tom formatu.
I think so Bert. Now if I can just manage to navigate on these things, Bert.
Ako se uspijem kretati s ovim.
The latest iPhone allows users to navigate the web at twice the speed of the inaugural model.
Najnoviji iPhone omogućava korisnicima pretraživanje interneta dva puta brže nego prvi model.
I am grateful for the fact that I had a mentor like Mau who taught me how to navigate.
Zahvalna sam za činjenicu da sam imala mentora poput Maua koji me učio kako ploviti.
The outdoor tables had cluttered the narrow alleys of Asmalimescit, making it difficult for people to navigate along the streets.
Stolovi na ulici su stvarali gužvu u uskim prolazima Asmalimescita, otežavajući kretanje ulicama.
And she arranges them so that the viewer actually has to navigate through the space, and interact with the objects.
I organizira ih tako da promatrač zapravo mora navigirati kroz prostor, i komunicirati s predmetima.
And they can definitely help people, because children quickly learn to navigate the web and find things which interest them.
Ona definitivno pomažu ljudima, jer djeca brzo nauče navigirati i pronalaze stvari koje ih zanimaju.
It needs to be one smart puppy, able to navigate and make decisions on its own in an alien ocean.
Ono treba biti pravi Baltazar, mora biti u stanju navigirati i samostalno donositi odluke u stranom oceanu.
There's a certain alga that swims in the wild, and it needs to navigate towards light in order to photosynthesize optimally.
Postoji određena alga koja pliva u divljini i mora navigirati prema svjetlu, kako bi optimalno fotosintetizirala.
Applicants and employers have to navigate a complex regulatory framework which creates costs and administrative burden, which weighs especially heavily on SMEs.
Podnositelji zahtjeva i poslodavci moraju se snalaziti u složenom regulatornom okviru čime se uzrokuju troškovi i administrativno opterećenje što posebno opterećuje MSP ove.
He and his wife, Katie, must navigate this new world, where freedom no longer exists, and the consequences for disobedience are deadly.
On i njegova supruga Katie, mora kretati ovaj novi svijet, Gdje je sloboda više ne postoji, I posljedice za neposlušnost su smrtonosne.
Even the slightest hint of color on the underbelly of a cloud would inform them and help them navigate with the keenest accuracy.
Čak i najmanji nagovještaj boje na trbuhu oblaka će ih obavijestiti i pomoći im u navigaciji najveće točnosti.
And I really say, No. I mean, women can navigate through the world just as well as males can and why wouldn't they?
Ne. Mislim, žene mogu upravljati svijetom jednako dobro kao i muškarci a zašto i ne bi?
Furthermore, boatmasters that already navigate the Rhine under the CCNR bilateral arrangements would enjoy benefits as the limitations inherent in these arrangements1 will disappear.
Uz to, zapovjednici koji već plove Rajnom na temelju bilateralnih sporazuma CCNR a od toga bi imali koristi jer bi nestala ograničenja iz tih sporazuma1.
In such cases, it is essential to first clearly map all relevant standards to help researchers and innovators and standard setters navigate this complexity.
U takvim slučajevima ključno je da se prvo mapiraju sve relevantne norme kako bi se istraživači, inovatori i stručnjaci za utvrđivanje normi snašli u tom složenom okviru.
For the purposes of 6A008, 'marine radar' is a radar that is used to navigate safely at sea, inland waterways or near shore environments.
1C354 Biljni patogeni,
he did not want to navigate near the coast... at lunchtime which means that it will be at the Barret about nine hours this evening.
Posebno se zgrozio sto ce, proci ovuda u vreme vecere. Sto znaci da ce proci oko 9

 

Related searches: Navigate - Navigate Through - Easy To Navigate - Navigate Around - How To Navigate - Navigate Away - Navigate The Future - Navigate Between - Difficult To Navigate - Navigate Website -