Translation of "navigational" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Navigational - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Radio navigational receivers
unutrašnje antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike, uključujući vrste koje se ugrađuje
Radio navigational receivers
ormarići i kućišta
Navigational and radio equipment
Navigacijska i radijska oprema
Radio navigational aid apparatus
Kombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka
Radio navigational aid apparatus
za satelitski prijam
Navigational and radio equipment
Da se održavaju sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva, uključujući požarna vrata i druge dijelove strukturne protupožarne zaštite koji mogu biti lako dostupni za inspekcijski pregled.
Radio navigational aid apparatus
proizvodi i oprema za stolni tenis
Radio navigational aid apparatus
dijelovi aparata iz podbrojev 85256000, 85258030, 85284200, 85285210 i 85286200
Radio navigational aid apparatus
radionavigacijski uređaji
Other navigational instruments and appliances
Ostali instrumenti i aparati za navigaciju
Other navigational instruments and appliances
Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda
Other navigational instruments and appliances
Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.
respond to navigational emergencies on inland waterways
odgovoriti na izvanredne situacije tijekom plovidbe na unutarnjim vodnim putovima,
respond to navigational emergencies on inland waterways.
općenito i profesionalno komunicirati, što uključuje sposobnost korištenja standardiziranim komunikacijskim izrazima u situacijama s problemima u komunikaciji,
Radar apparatus and radio navigational aid apparatus
Elektronički hidrometri, higrometri i psikrometri
Direction finding compasses other navigational instruments and appliances
zubarske bušilice, neovisno o tome jesu li kombinirane s drugom zubarskom opremom na zajedničkom postolju ili ne
Direction finding compasses other navigational instruments and appliances
Ostali dišni aparati i plinske maske (isključujući zaštitne maske koje nemaju mehaničke dijelove niti izmjenjive filtre)
Direction finding compasses other navigational instruments and appliances
optički
Direction finding compasses other navigational instruments and appliances
Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri
Conference participants agreed that the Sava is an important navigational route, and that it should become part of the navigational routes of Europe.
Sudionici konferencije složili su se kako je Sava važan plovni put, te bi trebala postati dio plovnih putova Europe.
Parts of radar apparatus and radio navigational aid apparatus
Ostali dijelovi satova
In any case our wireless is for navigational purposes only...
A radio nam služi samo za navigaciju.
Navigational safety and environmental protection were also discussed at the conference.
Sigurnost plovidbe i ekološka zaštita također su razmotreni na konferenciji.
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radiodaljinsko upravljanje
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
antene
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Vrijednosti za carinske potrebe veće od R250000
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
ex poglavlje 85.
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
Diode, tranzistori i slične poluvodičke naprave, osim slojeva koji još nisu izrezani u čipove
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
antenski filtri i skretnice
That the navigational and radio communications equipment, including emergency position indicating radio beacons (EPIRBs), are operational.
Jesu li navigacijska oprema i radiokomunikacijska oprema, uključujući radijske plutače za označivanje mjesta nesreće (EPIRB), u funkciji.
That the navigational and radio communications equipment, including emergency position indicating radio beacons (EPIRBs), are operational.
Da su protupožarni planovi trajno izloženi ili su brodskim časnicima na raspolaganju priručnici s istovrijednim informacijama.
the master keeps a record of navigational activities and incidents which are of importance to safety of navigation
da kapetan vodi bilješke o aktivnostima plovidbe i događajima koji su važni za sigurnost plovidbe
that the master keeps a record of navigational activities and incidents which are of importance to safety of navigation
(kako je navedeno u člancima 3. i 5.)
Others include border management, navigational improvement, environmental protection, river basin management, the development of tourism, and increased co operation throughout the region.
Ostali prioriteti uključuju upravljanje granicama, unapređenje navigacije, zaštitu okoliša, upravljanje riječnim slivom, razvoj turizma, te intenziviranje suradnje u cijeloj regiji.
Radio navigational aid apparatus (including radio beacons and radio buoys, receivers, radio compasses equipped with multiple aerials or with a directional frame aerial)
Instrumenti za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina tekućina i plinova

 

Related searches: Navigational Aid - Navigational Features - Navigational Skills - Navigational Chart - Navigational Instruments - Navigational Safety - Navigational System - Navigational Structure - Navigational Data - Navigational Guidance -