Translation of "poorly fitted" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Fitted - translation : Poorly - translation : Poorly fitted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

4.2 Work that is poorly paid, precarious and poorly protected
4.2 Loše plaćena, nestabilna i nezaštićena zanimanja
Sort of poorly.
Slabo joj je.
Round poorly developed
Uredba Komisije (EU) br. 807 2013 od 26. kolovoza 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234 2007 u pogledu utvrđivanja cijena određenih životinja vrste goveda na reprezentativnim tržištima Unije (SL L 228, 27.8.2013., str. 5.).
Reject poorly fitting models.
Vitelogenin je gotovo nemoguće otkriti u plazmi nezrelih ženki i mužjaka riba zbog manjka estrogena u optoku međutim, jetra je sposobna za sintezu i izlučivanje vitelogenina kao reakciju na egzogenu estrogensku stimulaciju.
Enzalutamide is poorly water soluble.
Enzalutamid je loše topiv u vodi.
You bargain poorly, Herr Ullman.
Loše se cenkaš her Ulman.
Survey finds most Roma treated poorly
Istraživanje pokazalo kako se većina Roma loše tretira
Why he treats me so poorly
Tako je grub sa mnom
Fitted with connectors
Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje, neovisno o tome jesu li samokretna ili ne (npr. vozila radionice, dizalična vozila, vozila za nabijanje šljunka ili tucanika, ravnanje tračnica i testiranje te pružna nadzorna vozila)
Fitted kitchen units
električnih rasvjetnih tijela (osim za reflektore)
Fitted with connectors
Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagona
Fitted with connectors
od umjetnih ili sintetičkih vlakana
Fitted with connectors
četke vrsta koje predstavljaju dijelove strojeva (tarifni broj 9603).
Fitted kitchen units
zvona, gongove ili slično iz tarifnog broja 8306
Fitted with connectors
svjetiljke ili rasvjetna tijela iz tarifnog broja 9405
Fitted kitchen units
ij) nemontirane staklene oči za lutke ili druge igračke, iz tarifnog broja 7018
Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device
zračne sisaljke na ručni ili nožni pogon
Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device
Ostali, s ugrađenom rashladnom jedinicom
Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device
kompresori vrsta koje se rabi za rashladne uređaje
Pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device
ručne sisaljke za bicikle
Poorly organised census casts doubt on results
Loše organiziran popis stanovništva baca sumnju na rezultate
This is a very poorly understood fact.
To je činjenica koju vrlo malo ljudi razumije.
If you use them poorly, bad idea.
A ako ih koristimo slabo, loša ideja. Zar ne?
Chassis fitted with engines
Šasije s ugrađenim motorima
Your dresses are fitted.
Haljine su ti prepravljene.
Class and type of the coupling device(s) fitted or to be fitted
Razred i tip vučnih spojnica koje su ugrađene ili koje je potrebno ugraditi
China, Russia, and most of Asia, poorly represented.
Kina, Rusija, i veći dio Azije, slabo predstavljeni.
By gum, she does look a bit poorly.
Stvarno izgleda slabašno.
The jobs that student services offers are poorly paid.
Poslovi koje nude studentski servisi slabo su plaćeni.
Vehicles fitted with hook lift
vozila s kukom dizalice
AVAS fitted yes no (1)
Dopuna se mijenja kako slijedi
Hand pumps for liquids, excluding pumps fitted or designed to be fitted with a measuring device
Centrifugalne crpke s izljevnim otvorom promjera  15 mm, jednostupanjske s dvostrukim ulazom na rotor dvoulazne
Where everything was displayed in poorly labeled roach proof bins.
Gdje je sve bilo prikazano u loše označenim kutijama otpornim na žohare.
Edoxaban is poorly soluble at pH of 6.0 or higher.
Edoksaban je slabo topiv pri pH 6,0 ili višem.
Fluoroquinolones should be reserved for the treatment of clinical conditions which have responded poorly, or are expected to respond poorly, to other classes of antimicrobials.
Fluorokinoloni bi trebali biti rezervirani za liječenje kliničkih stanja koja slabo reagiraju, ili se očekuje da slabo reagiraju, na druge skupine antimikrobnih proizvoda.
Also, they have specially fitted shoes.
Također imaju posebne cipele za to.
09 Vehicles fitted with hook lift
Prikolica sa središnjom osovinom
Croatia, for example, registered poorly in the category of Investor Protection.
Tako je na primjer Hrvatska postigla loš rezultat na polju zaštite ulagača.
So, this is not a poorly placed guy in Chinese society.
So, this is not a poorly placed guy in Chinese society.
Oestrogens may be poorly metabolised in women with impaired liver function.
Estrogeni se slabije metaboliziraju u bolesnica s oštećenom funkcijom jetre.
8 279 km of external borders fitted
Opremljeno je je 8 279 km vanjskih granica.
Combination lock. Fitted up with brushes, combs...
Zaključavanje, četke, češljevi...
Fitted with chain scoops of base metal
Ostali upaljači
Number of vehicles fitted with digital tachograph
Ukupno
Fitted with chain scoops of base metal
higijenski ulošci, tamponi i slični proizvodi

 

Related searches: Poorly Fitted - Poorly - Poorly Understood - Perform Poorly - Poorly Designed - Poorly Performing - Poorly Defined - Poorly Educated - Poorly Written - Poorly Controlled -