Translation of "press editorial" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Editorial - translation : Press - translation : Press editorial - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Roy! Stop the press! Take a new editorial on railroad presidents.
Roy, piši novi uvodni članak o predsjednicima željeznice.
In an editorial published Thursday, the local daily Express deemed Schook's press conference insulting.
U uvodniku objavljenom u četvrtak, lokalni dnevnik Express smatra Schookovu tiskovnu konferenciju uvredljivom.
Editorial independence and press freedom remains a problem for Turkey, which came in 116th this year in the press freedom ranking issued by Reporters Without Borders.
Uređivačka neovisnost i sloboda medija ostaju problem u Turskoj, koja se, prema ovogodišnjem izvješću udruge Novinari bez granica, nalazi na 116 mjestu po slobodi medija.
Editorial change.
Urednička izmjena.
Zee... And an editorial!
I u uvodni članak.
Here's your frontpage editorial.
Evo vam naslovnice. Samo malo.
Take an editorial on lawyers.
Piši uvodni članak o odvjetnicima.
Editorial board to tweak Macedonian encyclopedia
Urednički odbor povući će makedonsku enciklopediju
I'm gonna write me an editorial...
Napisat ću uvodni članak.
Select here the editorial attribute of content.
Content type
Take an editorial on dentists! Yes, sir.
Piši uvodni članak o zubarima.
Roy, you started that editorial on dentists?
Roy, završio si uvodni članak o zubarima?
Select here the editorial attribute of the content.
editorial content attribute
The New York Times, wrote in its editorial,
The New York Times, napisao je u svom uvodnom članku
This is more serious than maybe editorial cartooning.
Ozbiljniji od možda standardnih karikatura.
I'm gonna write me an editorial about that.
Napisat ću uvodni članak o tome.
HR Residency requirement for publisher and editorial board.
EU prijevoz robe ili putnika unutarnjim vodnim putovima može obavljati samo prijevoznik koji ispunjava sljedeće uvjete
Without financial independence, there's no independence in editorial policy.
Bez financijske neovisnosti, nema niti neovisnosti uređivačke politike.
Certainly minor changes in the editorial policy will happen.
Svakako će doći do manjih promjena u uređivačkoj politici.
upgrading and evolutive and corrective maintenance of editorial systems.
tehnička knjižnica,
Top of the page, just ahead of the editorial column.
Za vrh strane, odmah iznad kolumne urednika.
Have you decided on the editorial for the anniversary number?
Da li ste odlučili što ćete da tiskate u uvodniku jubilarnog broja?
You'll get front page editorial every day till something's done.
Bit ćete na naslovnici svakoga dana sve dok ih ne pronađete.
Sounds a little different from the last editorial, doesn't it?
Zvuči ponešto drukčije od prethodnog uvodnika, zar ne?
EDITORIAL PRACTICES IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN UNION
Međuinstitucijskog stilskog priručnika (izdanje iz 2015.), za tekstove na engleskom jeziku koje objavljuje Službeni list Europske unije
A press gang. A press gang!
Odred za regrutovanje.
Mushkolaj doubts that VAT removal is directly linked to editorial independence.
Mushkolaj sumnja da je ukidanje PDV a izravno povezano s uređivačkom neovisnošću.
The most common informal pressure on editorial policy is through advertising.
Oglašivanje je najčešći oblik neslužbenog pritiska na uredničku politiku.
Press it up, press it up here.
Na zapovijed! Ovo nije nikava bagra. U zbor!
Press the grapes. No press my wife.
Gnječi grožđe, ne moju ženu.
Yildiray Ogur, editorial co ordinator for the liberal and antimilitaristic daily Taraf, explained to SETimes that Turkish newspapers are not involved with journalism only and that is why there is no unified voice among the press.
Yildiray Ogur, urednički koordinator liberalnog i protumilitarističkog dnevnika Taraf, pojašnjava za SETimes kako turski listovi nisu angažirani samo u novinarstvu i zato ne postoji jedinstven glas među medijima.
Pneum press
Stencils
Euroscale Press
Euroscale tisak
SWOP Press
SWOP tisak
Press it!
Stisni!

 

Related searches: Press Editorial - Editorial Press - Press And Editorial - Press And Editorial Content - Press To Press Transfer - Editorial - Editorial Board - Editorial Content - Editorial Team - Editorial Work -