Translation of "some of those" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Some - translation : Some of those - translation : Those - translation :
Oni

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Give me some of those peanuts too.
Daj mi malo kikirikija.
Not some of those treechopperdowners, I hope?
Samo da i oni nisu drvosječe. Nisu.
I have some of those... first paragraph.
lmam ih nekoliko. U svakoj prvu rečenicu.
Some of those accused have admitted their involvement.
Neki od otuženih priznali su svoju umiješanost.
You really knew all those Some of them.
Ti zbilja poznaš sve te? Neke od njih.
Those girls have some nerve.
Te djevojke imaju neke živac.
Some of those reforms have been good. Some of them have been not so good.
Neke su od tih reformi bile dobre neke od njih i nisu bile toliko dobre...
Some of those debts were later restructured, but some of them have never been paid.
Neki od tih dugova su kasnije restrukturirani, ali neki nikada nisu isplaćeni.
So let's see what some of those inventions were.
Pogledajmo koji su neki od tih izuma.
And Conservation International had struck some of those deals.
Conservation International je dogovorio neke od tih ugovora.
Take some of those squealing men with you first.
Uzmite neke od ovih cvilećih muškarčina prvo.
You can't tell about some of those old guys.
Nikad ne znaš s tim starcima.
I sort of forget how bizarre some of those conversations are.
Ponekad zaboravim kako su zapravo bizarni ti razgovori.
Some of those grains may then cement naturally into sandstone.
Neka od tih zrna se zalijepe prirodnim putem u pješćenjak.
In some countries all of those things happen at once,
U nekim zemljama sve ove stvari dogode se u isto vrijeme kao u Siera Leone u prije nekoliko godina.
Maybe we can take a look at some of those.
Mogli bismo pogledati neke od njih.
We're going to be coming back to some of those.
Mi cemo se vratiti na neke od njih.
Some of those lessons would have been much like ours.
U školu su išli samo bogati i samo dječaci.
Some of those hymns are terrible hard to get through.
Ne čudim se! Kroz neke se teško probiti.
Some people would pay a lot of money for those.
Neki bi ovo skupo platili.
I think those are some interesting ideas.
Mislim da bi to bilo zanimljivo kad bi mogli
There is some mischief between those two.
Njih dvije su napravile neku nepodopštinu.
Some of those genes have quite different sequences of nucleotides than yours, and some are similar to yours.
Neki od tih gena imaju drugačije sekvence nukleotida nego vaše a neke su slične vašima.
Some of the more sensitive services are those of health and taxation.
U osjetljive službe spadaju zdravstvo i oporezivanje.
Say, get some of those squad cars out of Mr. Charles' way.
Makni vozila s puta g. Charlesa.
Can we save some of those 19,000 children dying every day?
Možemo li spasiti neke od tih 19 000 djece koji svakodnevno umiru?
Some of those ideas are just getting launched into the market.
Neke od tih ideja se upravo izbacuju na tržište.
Here are some of those same weightlifters after their 1989 makeover.
Evo nekih od tih istih dizača utega nakon 1989.
I'm gonna use some of those twodollar words hollering my papers.
Ja ću neke od tih riječi od dva dolara koristiti za reklamu novina.
Hold him a minute, Quirt, I want some of those flowers.
Pridrži ga malo. Idem nabrati cvijeće.
Some time ago three of those trees were found hewn down,
Prije nekog vremena tri stabla je neko odrezao.
We've hade to give some of those men a rough time.
Nekima od njih smo priuštili zaista puno problema.
Because if you could find those, those would be some of the signals that could drive learning.
Jer, kada bismo ih mogli pronaći, oni bi mogli biti neki od signala koji bi mogli upravljati učenjem.
So you would see some of all of these, some of all of those products and these products right over there.
Vidjeli biste nešto od ovih, nešto od onih produkata i ove produkte ovdje.
Only why should some orderly get those boots?
Samo ... Zašto bi neki pozadinac uzeo ove čizme?
Those measures are still ongoing in some areas.
Međutim, u posljednjih nekoliko godina te države članice izvijestile su o nekoliko slučajeva izbijanja tih bolesti.
In a couple of minutes, I'll tell you about some of those results.
Zakratko ću vam reći više o nekim rezultatima.
However, some of those deficiencies, notably in the performance of laboratories, still exist.
Međutim neki od tih nedostataka, osobito u pogledu rada laboratorija, još uvijek postoje.
Some 60 of the remaining 130,000 Kosovo Serbs live in those enclaves.
Oko 60 od preostalih 130.000 kosovskih Srba žive u tim enklavama.
Some of those affect companies specifically focused on trade through digital channels.
Neke od njih utječu na trgovačka društva koja su posebno usmjerena na trgovinu digitalnim kanalima.
Get some sleep and out of those clothes before you see Leslie.
Idi se odmori i presvuci, prije nego se vidiš sa Leslie.
It's accumulating new ways of making living organisms because some of those errors work.
Prikuplja nove načine stvaranja živih organizama jer neke od tih grešaka rade.
Two millennia ago, those Greeks had some powerful insights.
Prije dvjije tisuće godina ti Grci su imali neke snažne uvide.
And after a few years, you can remove some of those shade trees.
A nakon nekoliko godina možete srušiti neko od tih krošnjevitih stabala,
Some of those adventures are wonderfully encouraging he's got to go to school.
Neke od ovih pustolovina su prekrasno ohrabrujuće mora ići u školu.

 

Related searches: Blessed Are Those Those Lawless - Some Of Those - Some Of Those Involved - Those Some - I Want Some Of Those - Some Of Those Countries - Regarding Some Those - Those Are Some - Some More Some Less - Some, Some Not -