Translation of "tested" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Tested - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Well tested.
Dobro testirana.
All tested out.
Sve provjereno.
Concentration(s) tested
prisutnost koelucije,
Where tested, the genotype of cervids tested and found negative for TSE.
ciljna skupina,
And I tested them.
I testirao sam ih.
Tested for cleaning performance.
Smatra se da tvar nema svojstvo bioakumulacije ako je BCF  100 ili log Kow  3,0.
Tested for cleaning performance.
provedeno ispitivanje učinkovitosti čišćenja.
Tested for cleaning performance.
Uredba (EZ) br. 1272 2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67 548 EEZ i Direktive 1999 45 EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907 2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
Tested for cleaning performance.
Logotip je vidljiv i čitljiv.
Tested for wash performance.
Uredba (EZ) br. 1907 2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999 45 EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br.
Liquids are tested undiluted.
Klip šprice potiskuje se istodobno s povlačenjem klipa pipete prema gore.
And there they had a detention camp where alleged Vietnamese would be tested, language tested.
Ondje su imali zatvorenički logor gdje su navodni Vijetnamci bili testirani na znanje jezika.
Emergency response tested in Montenegro
U Crnoj Gori testirano reagiranje u kriznim stanjima
You've been tested and checked.
Testirali su vas i provjerili.
All the members are tested.
Svi članovi su testirani.
I was always being tested.
Jos sam bio na probi.
Had the brakes tested lately?
Jesu li kočnice skoro proveravane?
Maximum tested input speed rpm
Veličina uzorka za ispitivanje sukladnosti
Maximum tested input torque Nm
Ukupna godišnja proizvodnja mjenjača
Number of CoP tested vehicles
Ispunjavanje zahtjeva povezanih s konceptom porodice dokazuje se podacima projektiranja s pomoću računala (CAD).
All patients who tested positive for binding antibodies also tested positive for neutralising anti blinatumomab antibodies.
Svi bolesnici koji su bili pozitivni na vezujuća antitijela također su bili pozitivni i na neutralizirajuća anti blinatumomab antitijela.
In this case, we tested it.
U ovom slučaju smo to testirali.
New tools initiatives tested or introduced
Novi testirani ili uvedeni alati inicijative
The gentlemen have examined and tested...
Gospoda su pregledavala i provjeravala...
Procedures should also be tested periodically.
Utvarđivanje potencijalnih nesreća i izvanrednih situacija
These measures shall be regularly tested.
Imovina iz stavka 4. koja se drži radi općeg poslovnog rizika treba biti dovoljno likvidna i kvalitetna da bi bila pravodobno dostupna i mora biti odvojena od imovine upravitelja SIPS a koja se koristi za dnevno poslovanje.
all the engines that are tested
49
It is payable without means tested verification
Se abona sin ningún control de bienes.
They have been tested in the laboratory.
Testirali smo ih u laboratoriju.
Then, predictions can be made and tested.
Potom su moguća predviđanja, kao i njihovo testiranje.
However, six different techniques are being tested
Međutim, ispituje se šest različitih tehnika
Accumulation of metabolites has not been tested.
Akumulacija metabolita nije ispitana.
Bioaccumulation of metabolites has not been tested.
Bioakumulacija metabolita nije ispitana.
Approval limited to maximum door size tested.
Rezolucija IMO a A.653(16)
Tested for wash performance at 30  C ( ).
uspješnost pranja ispitana na 30  C ( ).

 

Related searches: Tested - Tried And Tested - Time-tested - Means-tested - To Be Tested - Tested Against - Tested For - Will Be Tested - Has Been Tested - Fully Tested -