Translation of "will be compared" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Compared - translation : Will - translation : Will be compared - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The benefits will be compared to alternative or complementary options.
mjere jačanja usklađenosti Unije s državama članicama, drugim državama donatorima, međunarodnim organizacijama i institucijama (osobito onima koje su dio Ujedinjenih naroda), nevladinim organizacijama i organizacijama koje ih zastupaju,
Consumer protection level will be increased compared to the existing EU level.
Povećat će se razina zaštite potrošača u odnosu na postojeću razinu u EU u.
The message's date will be compared against the current time when filtering occurs.
Datum poruke će biti uspoređen sa trenutnim vremenom kada se filtriranje dogodilo.
The message's date will be compared against 12 00am of the date specified.
Datum poruke će biti uspoređen sa vremenom u ponoć danog datuma.
The message's date will be compared against a time relative to when filtering occurs.
Datum poruke će biti uspoređen sa vremenom kada se filtriranje dogodilo.
You will spend less time compared to you.
Vi ćete potrošiti manje vremena u usporedbi s vama.
You will be more likely to give up before the 30 minutes elapse, compared to you.
Veća je vjerojatnost da ćete vi odustati prije nego 30 minuta istekne, u usporedbi s vama.
WLTP values will in many cases be higher compared to NEDC values for the same car.
Potrošači bi tako trebali dobiti točnije i realnije informacije o svakom novom osobnom automobilu, odnosno, kad je riječ o modelu određenog automobila, raspon mogućih vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2.
Urbanisation will continue at an accelerated pace, and about 70 of the world's population will be urban (compared to 49 today).
I dalje će se odvijati ubrzana urbanizacija, a oko 70 svjetskog stanovništva živjet će u urbanim područjima (u usporedbi s današnjih 49 ).
Compared to other military forces in Europe, the KSF will be small and lightly equipped its size will be limited to 2,500 active troops and 800 reserves.
U usporedbi s drugim vojnim silama Europe, KSF će biti mala i lako opremljena veličina će joj biti ograničena na 2.500 aktivnih vojnika i 800 članova pričuve.
Next, this zero measurement needs to be compared with another measurement that will be made after transposition of Directive 2011 24 EU.
Zatim se to mjerenje nultog stanja treba usporediti s drugim mjerenjem koje će se obaviti nakon prenošenja Direktive 2011 24 EU.
both files to be compared are directories
obje datoteke za usporedbu su direktoriji
Compared to the existing act, the proposal for a regulation will
U usporedbi s postojećim aktom, prijedlogom uredbe
Furthermore, from 2010 to 2015, defence expenditures will be 2.7 per cent of GNP, compared to 3.5 per cent.
Osim toga, od 2010. do 2015. godine troškovi obrane iznosit će 2,7 posto bruto nacionalnog proizvoda (GNP), u usporedbi s 3,5 posto koliko sada iznose.
Analysts say the two situations cannot be compared.
Analitičari kažu kako se dvije situacije ne mogu usporediti.
As such it cannot be compared to Kosovo.
Kao takvu, ne možemo je uspoređivati s Kosovom.
A book can be compared to a friend.
Knjigu možemo uporediti s prijateljem.
While the new rules on digital content may entail certain additional costs for businesses, these costs will be limited compared to the existing situation as the new rights will be fully harmonised.
Dok nova pravila o digitalnom sadržaju mogu uzrokovati određene dodatne troškove za poduzeća, ti će troškovi biti ograničeni na postojeće situacije s obzirom na to da će nova prava biti potpuno usklađena.
The defence ministry's budget for next year will be 104.2m euros a 5 per cent increase compared to the 2004 budget.
Proračun Ministarstva obrane za sljedeću godinu iznosit će 104,2 milijuna eura što predstavlja povećanje za 5 posto u usporedbi s proračunom za 2004. godinu.
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which will be revealed toward us.
Smatram, uistinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.
Nevirapine compared to historical controls, levels appeared to be
Nevirapin u usporedbi s povijesnom kontrolom, razine su nepromijenjene.
Forecasts based on the status quo as compared to those based on an accelerated reform path will be very different, said Nicholl.
Prognoze zasnovane na statusu quo znatno će se razlikovati od onih utemeljenih na premisi ubrzanog tijeka reformi , rekao je Nicholl.
What will be will be.
Što...?
The hike will cost the budget 383m euros compared to 311m euros in 2010.
Povećanje će koštati proračun 383 milijuna eura u usporedbi sa 311 milijuna eura 2010. godine.
Nevirapine compared to historical controls, levels appeared to be unchanged.
Nevirapin u usporedbi s povijesnom kontrolom, razine su nepromijenjene.
Otherwise all treatments should be compared with the solvent control.
Neki su laboratoriji imali poteškoća s izravnim prijenosom dafnija u medije M4 (1.) i M7.
data element to be added compared to that Implementing Regulation.
F509A nepravilno prijavljena površina
data element to be deleted compared to that Implementing Regulation.
F510 uredba Unije i broj članka
Say what you will, but compared to the Bonnot gang, this is teeny, teeny, teeny...
Recite šta hoćete, ali prema Bonoovoj bandi ovo je ništa.
Higher antibody levels ( 65610 Dilution Fraction) will be compared with the subject s urinary GAG values with a view to assess potential impacts on efficacy.
Više razine antitijela ( 65610 Dilucijska frakcija) usporedit će se s ispitanikovim vrijednostima urinarnog GAG a s namjerom da se procijene potencijalni utjecaji na djelotvornost.
Higher antibody levels ( 65610 Dilution Fraction) will be compared with the subject s urinary GAG values with a view to assess potential impacts on efficacy.
Više razine antitijela ( 65610 frakcija razrjeđenja) usporedit će se s ispitanikovim vrijednostima urinarnog GAG a s namjerom da se procijene potencijalni utjecaji na djelotvornost.
If taken without food, it is anticipated that lurasidone exposure will be significantly lower as compared to when taken with food (see section 5.2).
Ako se uzimaju bez hrane, očekuje se da će izloženost lurasidonu biti značajno niža u usporedbi s onom kada se uzima s hranom (vidjeti dio 5.2).
There will be wars there will be depressions there will be natural disasters.
Bit će ratova, bit će depresija, biti će prirodnih katastrofa.
Such countries should rather be compared with the EU as such.
Te bi države trebalo usporediti s EU om u cjelini.
The alternative scenarios can be compared across total assets as well.
Zaključno, u slučaju primjene tog pokazatelja alternativnim paketom, kako tvrde tijela UK a, ne smanjuju se financijske obveze RBS a u usporedbi s onime što je predviđeno u odluci o restrukturiranju on je zapravo znatno skuplji.
Particularly small businesses will benefit compared to the current situation, as the cost savings from fully harmonised cross border rules for goods will be the more significant the smaller a business is.
U odnosu na trenutačnu situaciju to će posebno iskoristiti mala poduzeća jer će uštede na troškovima proizišle iz potpuno usklađenih prekograničnih pravila o robi biti znatnije što je poduzeće manje.
The company predicted that in 2011, Istanbul will be the city with the largest growth in tourism expenditures up 30.1 compared to the previous year.
Tvrtka predviđa kako će Istanbul 2011. biti grad s najvećim rastom turističkih izdataka 30,1 u odnosu na prethodnu godinu.
But, today's situation undoubtedly cannot be compared to those long gone days.
Ipak, današnja se situacija nikako ne može usporediti s tim danima iz davne prošlosti.
It is a wonderful feeling that cannot be compared to anything else.
Uz mene u zrakoplovu bio je i moj instruktor, ali manevriranje jakom, velikom 'pticom' bilo je na meni.
It was when he compared what currently is to what could be.
Tada je usporedio ono što jest s onim što bi moglo biti.
The Greek Olympic team will be the largest one ever to go abroad, with 156 athletes compared to the 139 in Sydney participating in 23 events.
Grčki Olimpijski sastav bit će najveći do sada koji je otputovao u inozemstvo, sa 156 sportaša u usporedbi sa 139 koliko ih je bilo u Sydneyu sudjelujući u 23 discipline.
Will be
Ćemo biti
Interviews will be ongoing documentation will be looked into.
Obavljat će se razgovori bit će pregledana dokumentacija .
You will be heard, you will be seen, you will be watched by the international community.
Čut će vas, gledat će vas i motrit će vas međunarodna zajednica .
Compared to the past, policies will need to pay more attention also to lorries, buses and coaches.
U usporedbi s prošlošću, u okviru politika bit će potrebno posvećivati više pozornosti i kamionima, gradskim i međugradskim autobusima.

 

Related searches: Compared With Compared To - Compared With - As Compared To - When Compared To - As Compared With - Compared Against - When Compared With - Are Compared - Were Compared - Is Compared -