Translation of "accepting this agreement" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Accepting - translation : Accepting this agreement - translation : Agreement - translation : This - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This assembly is not accepting its responsibility.
Toto shromáždění nepřijímá svou odpovědnost.
accepting
přijímá
This has to do with accepting the European idea.
Má to co dělat s přijetím evropské myšlenky.
Accepting EULA
Přijímá se EULAThe role of the transaction, in present tense
Accepting friendship...
Přijímám přátelství...
accepting commitments,
přijímat závazky,
Accepting tenders
Přijetí nabídek
Accepting this situation would mean accepting that consumers are becoming a variable for adjustment during the correction phases of these markets.
Přijmout tuto situaci by znamenalo přijmout skutečnost, že spotřebitelé se stávají nástrojem stabilizace ve fázi korekce na těchto trzích.
I disagree greatly with a strategy that is based on accepting at this early stage that we will not get an agreement in Mexico.
Nesouhlasím se strategií, která v této rané fázi připouští, že v Mexiku neuzavřeme dohodu.
But CrinBlanc was not in the mood of accepting this.
Ale Bílá hříva nebyl ochoten změnu akceptovat.
The Decision set outs the reasons for accepting this undertaking.
Dané rozhodnutí uvádí důvody k přijetí tohoto závazku.
Thirdly, there is the issue of accepting regional differences when further negotiations take place towards a regional agreement.
Zatřetí zde existuje otázka přijímá regionálních rozdílů při dalších jednáních o regionální dohodě.
Ask before accepting connections
Dotázat se před přijetím spojení
The reasons for accepting this undertaking are set out in that Decision.
Důvody pro přijetí tohoto závazku jsou uvedeny ve zmíněném rozhodnutí.
This is a reason for accepting them, under the dictates of humanity.
To je důvod pro jejich přijetí, protože si to žádá humanita.
Accepting this approach will be the real test for the European Council.
Přijetí tohoto přístupu bude skutečným testem pro Evropskou radu.
Accepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.
Přijetí něčeho takového je porušením Listiny základních práv.
The reasons for accepting this undertaking are set out in that Decision.
Důvody pro přijetí tohoto závazku jsou obsaženy v tomto rozhodnutí.
Therefore, Commissioner, I hope this debate will help you understand the importance of moving from accepting nine amendments to accepting more, and to support the European Parliament's position on this matter.
Proto pane komisaři doufám, že tato diskuse vám pomůže porozumět, proč je důležité přijmout více než devět pozměňovacích návrhů a podpořit pozici Evropského parlamentu v této problematice.
Accepting the rewards given by their Lord they were indeed virtuous before this.
přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky konali
Accepting the rewards given by their Lord they were indeed virtuous before this.
při jímajíce to, co dal jim Pán jejich za to, že předtím dobře činili
Confirm uninvited connections before accepting
Potvrzovat nepozvaná spojení před jejich přijetím
I'm not accepting any responsibility.
Já už nepřijímám žádnou zodpovědnost.
When ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or political and or economic integration organization may declare that it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation
Při ratifikaci, přijetí, schválení, formálním potvrzení nebo přistoupení k této úmluvě nebo kdykoli poté může stát nebo organizace politické nebo hospodářské integrace prohlásit, že uznává ipso facto a bez zvláštní dohody za závazné ve vztahu k jakékoli jiné smluvní straně, která přijímá stejný závazek
Accepting this view could have a healthy impact on its behavior in the EU.
Přijetí tohoto náhledu by mohlo zdravě ovlivnit chování země v EU.
And true leadership means accepting that.
A skutečný vůdce to musí přijmout.
Before accepting animals, staging points shall
Před přijetím zvířat musí místa zastávky
I have your cable accepting it.
Budu muset Váš telegram akceptovat.
I mean, about my accepting it.
myslím o tomhle dárku.
We're not accepting any papers, Struve.
Nepřijmu žádnej papír, Struve.
Before accepting animals, control posts shall
Před přijetím zvířat musí kontrolní stanoviště
By accepting this package the EU will send a positive signal to our rural society.
Přijetím tohoto balíčku vyšle EU pozitivní signál naší venkovské společnosti.
To have you this pleased at accepting it.. Musashidono. I am extremely pleased as well.
Skutečně... jsem vám velice zavázán. pane Musaši.
I hate accepting these people, said Trump.
Nesnáším přijímá těchto lidí, poznamenal Trump.
That means accepting and dealing with globalization.
To znamená akceptovat globalizaci a vyrovnat se s ní.
The people there are not very accepting.
Lidé tam nejsou moc chápaví.
The staging point shall, before accepting animals
Před přijetím zvířat musí místo zastávky
(6) Paragraph 7(a) of the Agreement provides that after the depositary receives four instruments of acceptance, those accepting Parties shall agree on a date of entry into force of the Agreement.
(6) V odst. 7 písm. a) dohody se stanoví, že jakmile depozitář obdrží čtyři listiny o schválení, dohodnou se tyto schvalující smluvní strany na dni vstupu dohody v platnost.
They seem to believe that they can eventually bring down the Greek government by bullying it into accepting an agreement that contravenes its mandate.
Jako by evropští představitelé věřili, že nakonec dokážou svrhnout řeckou vládu tím, že ji nátlakem donutí přijmout dohodu, která jde proti jejímu mandátu.
(This was said to Firaun. Accepting faith at the time of death is of no use.)
Ale předtím jsi byl vzpurný a patřils mezi ty, kdož pohoršení šíří.
We welcome every kind of simplification, although not if this means accepting provisions which are primitive.
Vítáme každé zjednodušení, což ovšem neznamená, že bychom měli přijímat ustanovení, která jsou primitivní.
What we are accepting by this agreement is to provide some data, subject to strict conditions, to the American authorities, but we could also think about what we could do better among ourselves.
Touto dohodou souhlasíme s poskytováním některých údajů americkým orgánům na základě přísných podmínek, ale mohli bychom také uvažovat o tom, co bychom mohli dělat lépe mezi sebou.
Check this option if your SMTP server requires authentication before accepting mail. This is known as'Authenticated SMTP 'or simply ASMTP.
Zvolte tuto možnost, jestliže SMTP server vyžaduje před přijetím e mailu autentizaci. Tento mechanismus je nazýván Authenticated SMTP nebo ASMTP.
The target printer is not accepting print jobs.
Cílová tiskárna nepřijímá tiskové úlohy.
Many of his suppliers are only accepting cash.
Mnoho jeho dodavatelů akceptuje pouze hotovost.

 

Related searches: By Accepting This Agreement - Accepting This Agreement - By Accepting This Agreement, You Hereby Represent - By Accepting The Agreement - By Accepting This Agreement You Confirm That - Accepting License Agreement - Accepting - By Accepting - Thank You For Accepting - More Accepting -