Translation of "better than planned" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Better - translation : Better than planned - translation : Planned - translation : Than - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is far better than anything I could have planned.
Tohle je mnohem lepší, než to, co jsem původně plánoval.
This improvement is largely accounted for by the base effect, which reflects the better than expected outcomes in 2006. Better than planned outcomes in 2007 were realised in the
V roce 2006 přitom vzrostla o 1,3 a ve čtvrtém čtvrtletí téhož roku dosáhlo její meziroční tempo růstu nejvyšší hodnoty 1,6 .
The better than planned result was due to more favourable than foreseen developments on the revenue side in spite of substantial tax cuts.
Lepšího než plánovaného výsledku bylo dosaženo díky vývoji na straně příjmů, který byl příznivější než se očekávalo, a to navzdory výraznému snížení daní.
I guess this'll take longer than I planned.
To nebude tak snadné jak jsem si myslela.
Talk is better than silence, the sung word is better than the written, but nothing is better than love.
Mluvit je lepší než mlčet, zpívané slovo je lepší než psané, ale není nic lepšího než láska.
It's better than a computer, better than a new monitor, better than new software, or whatever people typically use.
Lepší než počítač. Lepší než nový monitor nebo software nebo co lidi většinou potřebují.
The unbelievers plotted and God planned, but God is a much better planner
I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest.
The unbelievers plotted and God planned, but God is a much better planner
Kladli mu pak léčky a Bůh kladl jim léčky, neboť Bůh nejobratnějším jest v kladení léček.
Another experience has been the development of better planned projects and vigorous networks.
Jinou zkušeností je vývoj lépe plánovaných projektů a živých sítí.
And they are much better better than traffic lights, better than four way stop signs.
Objezdy jsou mnohem lepší lepší než světelná signalizace, lepší než klasická křižovatka se čtyřmi stopkami .
Better than Expected
Lepší než se čekalo
Better than Basel
Lepší než Basilej
better than inflation).
lepší než inflace).
Better than that?
Lepąího neľ co?
Better than that.
Mám něco lepšího.
Better than what?
Lepšího než koho?
Better than most.
Lepší než většina.
Better than Schopenauer.
Lépe než Schopenhauer.
Better than farming?
Je to lepší než farmaření?
Better than writing.
Je to lepší než dopis.
Better than money.
Něco lepšího.
Better than some.
Milejší, než jsem čekal.
Better than that.
Ještě víc.
Better than Beckett
Lepší než Beckett.
Better than that.
Líp.
The incidences of cardiac surgeries classified as planned, earlier than planned or urgent were balanced between the groups.
Výskyt srdečních operací klasifikovaných jako plánované, časnější než plánované nebo urgentní byl rovnoměrně zastoupen u obou skupin.
Paper shufflers are doing better than producers speculators are doing better than managers traders are doing better than entrepreneurs arbitrageurs are doing better than accumulators the clever are doing better than the solid and behind all of it, the financial market is more powerful than the state.
Kancelářské krysy se mají lépe než výrobci, spekulanti než manažeři, obchodníci než podnikatelé, makléři než střadatelé, chytrým se daří lépe než solidním a v pozadí toho všeho je finanční trh mocnější než stát.
Work management can work be planned or allocated better and safer systems of work implemented?
Nelze zavést rotaci pracovních úkolů?
Better Red than Dead?
Raději rudí než mrtví?
Better late than never.
Lépe pozdě než nikdy.
Better dead than red.
Radši mrtví než rudí.
Better dead than red.
Lépe mrtvým býti, než co rudý žíti.
She's better than that.
Ona má na víc.
Even better than I'd...
Bylo to lepší, než bych
Better than he is.
Lepší než on.
Twitter's better than everything!
Twitter je nejlepší!
We're better than Andrew.
Jsme přece lepší než Andrew.
Prevention better than cure
Prevence je lepší než léčba
Better late than never!
Lepší pozdě než nikdy!
You're better than this!
Jsi lepší než tohle!
Better than a weatherman.
Lepší než radar.
Better than any perfume.
Lépe než parfém.
Better late than never.
Olga Pozdě, ale přec.
Better men than he...
Tím myslím upřímně.
It's better than none!
Je to lepší než nic!

 

Related searches: Better Than Planned - Better Than Planned Results - Better Than Than Me - To Be Better Planned - Something Better Planned - Better-planned - Earlier Than Planned - Lower Than Planned - Than Planned - Other Than Planned -