Translation of "chemical production plants" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Chemical - translation : Chemical production plants - translation : Plants - translation : Production - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

USEchemical product (6811)chemical product (6811) chemical production
USEelektrický s po t R e b i č pro domácnost (6826)elektrický kabel (6826)
It also appears important that SBE Swiss BioEnergy AG installs and operates chemical plants for the production of biofuels (such production plants are operated by many enterprises owned by the Sauter family) and that it also trades in biofuels.
Rovněž se zdá být důležité, že firma SBE Swiss BioEnergy AG buduje, ale také provozuje chemická zařízení na výrobu biopaliv takováto výrobní zařízení jsou provozována různými podniky ve vlastnictví rodiny Sauterových a že firma SBE Swiss BioEnergy AG také obchoduje s biopalivy.
the production of young plants or parts of plants for use in the production of grapes, or
k produkci materiálu pro výsadbu nebo částí rostlin, které slouží k produkci hroznů, nebo
for production plants attached to cutting plants same frequency as for the said cutting plants,
u výrobních závodů přiléhajících k závodům k řezání masa stejně často jako u zmíněných závodů na řezání masa,
Industrial plants for the production of
Průmyslové závody na výrobu
Industrial plants for the production of
Průmyslové závody na výrobu
(d) the production date of the chemical
d) datum výroby chemické látky,
(b) which is intended for the production of young plants or parts of plants for use in the production of grapes
b) který je určen k produkci materiálu pro výsadbu nebo částí rostlin, které slouží k produkci hroznů nebo k produkci hroznů
Indeed, new investment in chemical plants has grown only slowly for years now.
Nové investice do chemických provozů například už léta rostou jen pomalu.
(b) which is intended for the production of young plants or parts of plants for use in the production of grapes, or
b) který je určen k produkci materiálu pro výsadbu nebo částí rostlin, které slouží k produkci hroznů nebo
Production refunds for sugar used in the chemical industry
Výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém průmyslu
USE inorganic chemical product (6811) machinery production mineral compound (6811)
USEvýrobky ze d R e v a (6 83 6) p i l a R s k ý závod (6836)
Is domestic production of the chemical for domestic use simultaneously prohibited?
Je současně zakázána domácí výroba pro domácí využití?
(b) planting material entire plants and parts of plants including, for grafted plants, the grafted components, intended for planting for the production of vegetables
sadbou celé rostliny, části rostlin a u roubovaných rostlin též podnože, určené k pěstování pro účely produkce zeleniny
Other plants also produce chemical weapons, such as the tobacco plant's nicotine and the tannins produced by many plants, like grapevines, to fend off foragers.
Jiné rostliny produkují chemické zbraně. třeba nikotin tabáku, mnohé rostliny včetně révy produkují třísloviny, aby odradily škůdce.
Or is it simply a substance which supports plants in a system of agro industrial production which involves the use of oil, chemical and genetic technology and has extremely hazardous climate impacts?
Nebo je půda jen jednoduchou látkou, která podporuje rostliny v systému zemědělsko průmyslové výroby, která zahrnuje využívání ropy, chemických a genetických technologií a má nesmírně nebezpečný vliv na klima?
(b) essentially biological processes for the production of plants or animals.
b) v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat.
Ground level ozone is created when common pollutants emitted by cars, power plants, oil refineries, chemical plants and other sources react in the atmosphere to sunlight.
Přízemní ozon vzniká, když běžné škodlivé látky vypouštěné automobily, elektrárnami, olejovými rafineriemi, chemickými elektrárnami a jinými zdroji reaguje v atmosféře se slunečním zářením.
(b) the purchase of production rights, animals, land other than land for construction purposes, plants or the planting of plants
b) nákup výrobních práv, zvířat, pozemků jiných než pro stavební účely, rostlin nebo sadby
One of the Community producers ceased the production of furfuraldehyde in one of its production plants in 2000.
Jeden z výrobců ze Společenství v roce 2000 ukončil výrobu furfuraldehydu v jednom ze svých výrobních závodů.
sustainable production and use of chemical products, in particular hazardous and toxic substances,
udržitelnou výrobu a využívání chemických výrobků, zvláště nebezpečných a toxických látek,
05 02 05 03 Production refunds on sugar used in the chemical industry
05 02 05 03 Výrobní náhrady pro cukr použitý v chemickém průmyslu
the production of ornamental plants however, in the case of production from complete plants, this definition applies only to the extent that the resulting ornamental plant is intended for further marketing.
k pěstování okrasných rostlin avšak v případě pěstování z hotových rostlin platí tato definice jen tehdy, je li výsledná okrasná rostlina určena k dalšímu uvádění na trh.
Sugar used in the chemical and pharmaceutical indus tries or for the production of bioethanol will be excluded from production
Ty členské státy EU, které v současné době produkují C cukr, budou mít možnost vyrobit navíc jeden milion tun v rámci zvláštní kvóty.
A. Cereals plants of the following species intended for agricultural or horticultural production other than production for ornamental purposes
A. obilovinami rostliny těchto druhů určené k zemědělské nebo zahradnické produkci, s výjimkou okrasných účelů
(a) propagating material seeds, parts of plants and all plant material, including rootstocks, intended for the propagation and production of fruit plants
a) rozmnožovacím materiálem semena, části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci ovocných rostlin
The high investment necessary for production plants poses important barriers for potential entrants.
Nezbytné vysoké investice do výrobních závodů znamenají závažné překážky pro další společnosti, které by potenciálně vstoupily na trh.
Conventional farmers use chemical fertilizers made from fossil fuels that they mix with the dirt to make plants grow.
Konvenční farmáři používají chemická hnojiva z fosilních paliv, které mísí s hlínou, aby rostliny mohly růst.
The chemical make up of the two plants reported kratom and kava is relatively well known from the literature.
Chemické složení těchto dvou hlášených rostlin kratomu a kavy je z literatury poměrně dobře známé.
An artificial system also requires catalysts to facilitate the efficient production of chemical fuels.
Umělý systém vyžaduje také katalyzátory, které usnadní efektivní produkci chemických paliv.
By 2020, its chemical industry would have gone, a victim of excessive production costs.
Do roku 2020 by jeho chemický průmysl skončil jako oběť nadměrných výrobních nákladů.
Stored programme controlled chemical vapour deposition (CVD) production equipment having all of the following
výrobní zařízení pro chemickou depozici v z plynné fáze (CVD) řízenou uloženým programem , které má všechny dále uvedené charakteristiky
(A) Vines plants of the genus Vitis (L.) intended for the production of grapes or for use as propagation material for such plants.
A. révou rostliny rodu Vitis (L.), které jsou určené k produkci hroznů nebo k použití jako množitelský materiál pro takové rostliny
all kinds of dust from production plants and in particular ore and pigment dust,
veškeré druhy prachu z výrobního podniku, zejména rudný prach a prachový pigment
the quality of propagating material and fruit plants utilized to start the production process,
jakost rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin použitých k započetí pěstebního postupu,
3. it has been deep frozen at the production plant or plants of origin.
3. maso bylo ve produkčním zařízení nebo v produkčních zařízeních původu hluboce zmrazeno.
3. they have been deep frozen at the production plant or plants of origin.
3. maso bylo v produkčním zařízení nebo v produkčních zařízeních původu hluboce zmrazeno.
Monitoring study on local air concentrations near flooring production sites and sealant formulation plants
Monitorovací studie místních atmosférických koncentrací v blízkosti továren, kde se vyrábějí podlahové krytiny a továren na výrobu tmelů
They communicate with plants of other species and they communicate with animals by producing chemical volatiles, for example, during the pollination.
Komunikují s rostlinami a ostatními druhy, komunikují se zvířaty přes tvorbu chemických nestálých kapalin, například během opylení.
The expectations of the chemical industry for new chemical plants are above 15 , with actual returns tending to be lower (9 to 15 ), depending on the type of plant and the tax regime.
Očekávání chemického průmyslu ve věci nových chemických zařízení je vyšší než 15 , zatímco výnos z takových zařízení je spíše menší (9 až 15 ) podle typu zařízení a daňové třídy.
all kinds of dust from production plants and in particular ore, pigment and coke dust,
veškeré druhy prachu z výrobního podniku, zejména rudný prach, prachový pigment a prach z koksu
(iv) gas, water and electricity production, transmission and distribution, household refuse collection and incineration plants
iv) výroba, rozvod a distribuce plynu, vody, elektřiny, svoz odpadků z domácností a zařízení k jejich spalování
(b) which is intended for purposes other than the production of seed of fodder plants
b) které je určeno pro jiné účely než k produkci osiva pícnin
(iv) gas, water and electricity production, transmission and distribution, household refuse collection and incineration plants
iv) výroba, rozvod a distribuce plynu, vody a elektřiny, svoz odpadků z domácností a zařízení k jejich spalování
The plants produced are afterwards exported to the Community to be planted for fruit production.
Takto vyprodukované rostliny se následně vyvážejí do Společenství k výsadbě za účelem produkce ovoce.

 

Related searches: Chemical Production Plants - Plants Plants - Plants For Plants - Thermal Power Plants Plants - Plants And Power Plants - Cultivated Plants Plants - Chemical And Petrochemical Plants - Chemical Industrial Plants - Construction Of Chemical Plants - Engineering Of Chemical Plants -