Translation of "closely observing" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Closely - translation : Closely observing - translation : Observing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Observing List...
Pozorovací seznam...
Observing List
Pozorovací seznamMagnitude
Observing List Label
Popiska pozorovacího seznamu
Observing List Wizard
Průvodce pozorovacím seznamem
Observing List Labels
Popisky pozorovacího seznamu
The European Union has been observing this process closely, and the river committee set up by the two countries confers regularly most recently just this week.
Evropská unie tento proces důkladně sleduje a říční výbor, který obě země ustanovily, podává pravidelná hlášení naposledy tento týden.
observing from their couches
a na pohovkách ležíce se rozhlížejí.
On adorned couches, observing.
na pohovkách ležíce se budou rozhlížet.
On adorned couches, observing.
a na pohovkách ležíce se rozhlížejí.
observing from their couches
(když) na pohovkách sedíce, rozhlížeti budou se
On adorned couches, observing.
na pohovkách sedíce rozhlížeti budou se
On adorned couches, observing.
(když) na pohovkách sedíce, rozhlížeti budou se
Remove From Observing WishList
Odebrat ze seznamu
Add to Observing WishList
Přidat do pozorovacího seznamu
Save observing session as...
Pozorovací seznam...
Add to Observing List
Přidat do pozorovacího seznamu
In observing them together,
Pozoroval jsem je spolu.
Observing Our Environment From Space.
Observing Our Environment From Space.
Your Lord is always Observing.
A Pán tvůj vše bystře pozoruje.
Your Lord is always Observing.
A Pán tvůj dobře pozoruje.
observing, as they recline on couches.
na pohovkách ležíce se budou rozhlížet.
observing, as they recline on couches.
na pohovkách sedíce rozhlížeti budou se
Set observing notes for the object
Move the telescope to an object or location
Some people are sitting, observing 'I'.
Mnoho způsobů dynamiky. Někteří lidé sedí, pozorují Já.
He was forbidden from observing them.
Měl zakázáno se na ně dívat.
You are very observing, Mr Blore.
Jste velice všímavý, pane Blore.
Your observing list currently has 0 objects.
Ve vašem pozorovacím seznamu je aktuálně 0 objektů.
Because we're going to be observing light.
Protože budeme pozorovat světlo.
(4) valid method for observing an effect
4) platná metoda pozorování účinku,
Let's open the portholes and start observing!
Otevřu průzory a zahájíme pozorováním!
Just observing, but I am not this thing.
Jen pozorování Ale tohle já nejsem.
You are that which is observing all this.
Jste TO, co toto všechno pozoruje.
But don't forget that you are also observing.
Ale nezapomeň, že to zároveň pozoruješ.
Who am I who is observing the conditioning?
Ale počkejte, podmiňování samo o sobě mohu pozorovat. Kdo jsem já, kdo pozoruje podmiňování?
...and don't forget that you are also observing... music
...a nezapomeň, že zároveň pozoruješ...

 

Related searches: Closely Observing - Are Closely Observing - Closely Observing And Monitoring - Observing - By Observing - While Observing - Observing A Notice Period - We Are Observing - Observing Rules - Observing Time -