Translation of "cultivated plants plants" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
Konopná semena
Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice
Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
Obsahující pouze směsi vitaminů
Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
Chmelové šištice, nedrcené, jiné než v prášku nebo ve formě pelet
Seeds of herbaceous plants cultivated mainly for flowers, for sowing
Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy, k setí
Seeds of herbaceous plants cultivated mainly for flowers, for sowing
Svatojánský chléb, čerstvý, chlazený, zmrazený nebo sušený, též v prášku
Seeds of non herbaceous plants cultivated mainly for flowers, for sowing
Moučka a pelety z vojtěšky
Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of 120930
Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy, jiná než položky 120930
Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 120930
Semena cukrové řepy
Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 120930
Semena pícnin
Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 120930
Chaluhy a jiné řasy
Plants ... and more plants
ZÁVODY DALŠÍ ZÁVODY
I am also of the opinion that even better plants can be cultivated with modern plant production.
Zastávám rovněž názor, že pomocí moderní rostlinné výroby lze vypěstovat lepší rostliny.
Vegetable plants and strawberry plants
Venkovní rostliny
Aromatic plants, medicinal and culinary plants
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
New plants are all other plants.
Novými zařízeními se rozumí všechna ostatní zařízení.
Approval of biogas plants and composting plants
Schvalování zařízení na výrobu bioplynu a kompostování
Approval of petfood plants and technical plants
Schvalování zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a technických zařízeních
5. 'plants live plants and live parts of plants, including fresh fruit and seeds
5. rostlinami živé rostliny a živé části rostlin, včetně čerstvých plodů a semen
Marketing standards for plants, seeds of plants, products derived from plants, fruits and vegetables
Harmonogram ustanovení uvedené směrnice se provedou do pěti let od vstupu této dohody v platnost.
Plants.
Rostliny
PLANTS
Rostliny
Plants
Části rostlin, kromě plodů a semen
Other Pot plants or bedding plants, in flower
Zelené rostliny v květináčích od 1 května do 14. prosince
for production plants attached to cutting plants same frequency as for the said cutting plants,
u výrobních závodů přiléhajících k závodům k řezání masa stejně často jako u zmíněných závodů na řezání masa,
plants raised from seed units, from parts of plants, or from plants from natural regeneration
sadební materiál rostliny získané z osiva, z částí rostlin nebo přirozenou obnovou
But coal plants, nuclear plants can't respond fast enough.
Uhelné elektrárny a jaderné elektrárny nemohou reagovat dostatečně rychle.
4.2 . ON PLANTS , PARTS OF PLANTS OR PLANT PRODUCTS .
4.2 na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty.
on plants, parts of plants or plant products 5.
5. přípravky
(b) on plants, parts of plants or plant products
b) na rostliny, části rostlin nebo rostlinné produkty
micro organisms, plants, parts of plants, vegetable secretions, extracts
mikroorganismy, rostliny, části rostlin, rostlinné sekrety, extrakty,
To be approved, biogas plants and composting plants must
Aby byla schválena, zařízení na výrobu bioplynu a kompostování musí
Live indoor plants and cacti (excl. rooted cuttings, young plants and flowering plants with buds or flowers)
Čerstvé větve jehličnanů, čerstvé, na kytice nebo k okrasným účelům
6. 'plants'
6. rostlinami
INDUSTRIAL PLANTS
KOMPLETNÍ PRŮMYSLOVÉ CELKY
Industrial plants
Kompletní průmyslové celky
Textile plants
Textilní plodiny
CLASSIFYING PLANTS
KLASIFIKACE ROSTLIN
Your plants
VAŠE ZÁVODY
Human plants.
Lidské rostliny.
Industrial plants
Technické plodiny
Forage plants
Pícniny
Forage plants
Pícniny
Hop plants
Chmel
Cutting plants
Ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata

 

Related searches: Cultivated Plants Plants - Cultivated Plants - International Code For Nomenclature Of Cultivated Plants - Plants Plants - Plants For Plants - Thermal Power Plants Plants - Plants And Power Plants - Cultivated Land - Cultivated Area - Cultivated Crops -