Translation of "devastating effect" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Devastating - translation : Devastating effect - translation : Effect - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Meantime our policies will have a devastating economic effect.
Naproti tomu naše politiky budou mít zničující hospodářský účinek.
Recurring droughts, as well as floods, have a devastating effect on the population.
Opakující se období sucha, ale i povodně, mají devastující účinek na obyvatelstvo.
This is devastating plants, totally devastating.
To devastuje rostliny, totálně devastuje.
This has had a devastating effect on European pensioners, driving some of them into poverty and exclusion.
To mělo zničující dopad na důchodce a někteří z nich upadli v důsledku toho do chudoby a sociálního vyloučení.
It also said the measures could have a devastating effect on what it described as Kenya's lively blogosphere.
Uvádí se také, že tato opatření mohou mít likvidační dopad na to, čemu se říká keňská živá blogosféra .
Bewitching, intoxicating, devastating.
Čarovně, omamně, ničivě.
The consequences are devastating.
Důsledky jsou zničující.
It was just devastating.
Bylo to zničující.
For a devastating illness.
Pro zničující nemoc.
The result is devastating.
Výsledek je katastrofa.
The results were devastating.
Výsledky byly zničující.
The devastating pestilence raged
Pustošící nákaza zuřila.
The global financial and economic crisis has indeed affected all countries, but it has had a particularly devastating effect on the poorest.
Celosvětová finanční a hospodářská krize skutečně postihla všechny země, ale zvlášť ničivý dopad měla na ty nejchudší.
The results have been devastating.
Výsledky byly zničující.
Is this a devastating discovery?
Je toto zničující objev?
Sarah Palin, they were devastating.
Sarah Palinovou, to bylo zničující.
And the result is devastating.
A výsledek je katastrofální.
That could have devastating consequences.
Takové události by mohly mít ničivé důsledky.
Isn't this too, too devastating?
Není to deprimující?
Wasn't that a devastating remark?
Tak. Nebyla to zdrcující replika?
It's a scene of devastating misery.
Je to scéna zničující bídy.
Not to mention your devastating wit.
A také ohromně vtipný.
They were... shocking films... devastating films.
Byly to filmy šokující, ničivé.
Germany's launch of WWI ninety years ago this month had a more devastating effect on the world economy than any single event in human history.
Rozpoutání první světové války Německem tento měsíc před devadesáti lety mělo na světovou ekonomiku ničivější dopad než jakákoliv jiná samostatná událost v dějinách lidstva.
The long run damage could be devastating.
Dlouhodobá újma by mohla být zničující.
Unfortunately, the results have been consistently devastating.
Výsledky jsou bohužel setrvale zničující.
We unleashed against them the devastating wind.
A o Ádovcích hle, vyslali jsme proti nim vichřici zničující,
But a powerful earthquake can be devastating.
Ale silné zemětřesení může být ničivé.
Polio is still a devastating, explosive disease.
Obrna je stále zničující nemocí výbušné síly.
To protect ourselves... from this devastating illness.
Abychom se chránili před touto zničující nemocí.
This will have a devastating impact on
Moderní supermarket jich má přes 15 000
The consequences for tourism have been devastating.
Důsledky pro cestovní ruch byly zničující.
The measures that can generally be adopted by a central region of the European Union can have a devastating effect on the outermost regions of the Union.
Opatření, která může všeobecně přijmout centrální oblast Evropské unie, mohou mít na nejvzdálenější regiony Unie zničující následky.
However, most importantly it appears that the considerable increase in imports had a devastating effect on the profitability of the Community producers, given the accompanying price drop.
Velice důležitá je však skutečnost, že značný nárůst dovozů měl zřejmě ničivý dopad na ziskovost producentů Společenství, o čemž svědčí souběžný cenový pokles.
Choosing the latter option would have devastating consequences.
Volba druhé možnosti by měla zničující důsledky.
The Court's rulings against Monti's decisions are devastating.
Výnosy soudu proti Montiho rozhodnutím jsou šokující.
The island is hit regularly by devastating hurricanes.
Ostrov pravidelně zasahují ničivé hurikány.
And the most devastating injury is obstetric fistula.
A jedním z těch nejhroznějších je poporodní kýla.
Youth unemployment in Spain, at 44 , is devastating.
Nezaměstnanost mladých lidí ve Španělsku, která dosahuje výše 44 , je zničující.
The results have been devastating for the Syrian people.
Důsledky pro syrský lid jsou zničující.
These decisions have had devastating consequences for forty years.
Tato rozhodnutí měla po čtyřicet let pustošivé dopady.
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
Je to zbraň se zničující přesností a precizností.
Droughts, heat waves, floods and fires are devastating Europe.
Sucho, vlny veder, záplavy a požáry pustoší Evropu.
The losses are devastating and the damage is enormous.
Ztráty na životech jsou šokující a škody obrovské.
So it is with economic governance anarchy would be devastating.
A stejné je to i s hospodářským řízením anarchie by byla zničující.

 

Related searches: Devastation - Develop - Develop A Method - Develop A Strategy - Develop A Technique - Develop A Theory - Develop Ability - Develop An Approach - Develop An Argument - Developed