Translation of "fused quartz" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Fused - translation : Fused quartz - translation : Quartz - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
Tubes of fused quartz or other fused silica, unworked
Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopracované
Tubes of fused quartz or other fused silica, unworked
Popel obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů
Glassware of fused quartz or other fused silica, n.e.s.
Pocínovaný plech ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší a o tloušťce menší než 0,5 mm, pokovený nebo potažený cínem pokovený vrstvou kovu s obsahem 97 hmotnostních nebo více cínu , po povrchové úpravě již dále neopracovaný
Articles of glass having a linear coefficient of expansion  5 10 6 per kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C, n.e.s. (excl. glassware of fused quartz or other fused silica)
Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla nebo válcované za studena (úběrem za studena), pokovené nebo potažené cínem, o tloušťce menší než 0,5 mm (jiné než pocínovaný plech)
Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Tubes of glass, unworked (excl. tubes of glass having a linear coefficient of expansion 5 10 6 per kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C or of fused quartz or other fused silica)
Skleněné trubice, neopracované (jiné než trubice s lineárním koeficientem teplotní roztažnosti nepřesahujícím 5 10 6K 1 v rozmezí teplot od 0 C do 300 C nebo z taveného křemene nebo jiného křemenného skla)
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of fused quartz or other fused silica (excl. containers for the conveyance or packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90)
Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží, též opatřené stupnicemi nebo kalibrované, z taveného křemene nebo jiného křemenného skla (jiné než nádoby používané pro přepravu nebo balení zboží, odměřování, kontrolu nebo lékařské nástroje a přístroje kapitoly 90)
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of fused quartz or other fused silica (excl. containers for the conveyance or packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90)
Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, se vzorkem v reliéfu přímo vzniklým válcováním
Tubes of glass, unworked (excl. tubes of other glass having a linear coefficient of expansion  5  10 6 per kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C or of fused quartz or other fused silica)
Odpad a šrot z platiny, včetně kovu plátovaného platinou, a ostatní odpad a šrot obsahující platinu nebo sloučeniny platiny, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů (jiný než popel obsahující platinu nebo sloučeniny platiny, odpad a šrot z platiny odlitý do neopracovaných bloků, ingotů nebo podobných forem a odpad a popel obsahující drahé kovy)
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Fused magnesia
Xylol (xyleny) obsahující 50 xylenů, k použití jako energetické nebo topné palivo (jiný než chemicky definovaný)
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Applying fused metal coats
Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, having a linear coefficient of expansion  5 10 6 per kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C (excl. glass of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90)
Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce převyšující 15 mm, bez vzorku v reliéfu
separate chemically defined elements or compounds (except those of heading 3203 or 3204, inorganic products of a kind used as luminophores (heading 3206), glass obtained from fused quartz or other fused silica in the forms provided for in heading 3207, and also dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale of heading 3212)
samostatné chemicky definované prvky nebo sloučeniny (kromě výrobků čísel 3203 nebo 3204, anorganických výrobků používaných jako luminofory (číslo 3206), skla získaného z taveného křemene nebo jiných druhů taveného oxidu křemičitého ve formách uvedených v čísle 3207 a také barev a jiných barviv čísla 3212 v úpravě nebo v balení pro drobný prodej
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated (excl. glass having a linear coefficient of expansion  5 10 6 per kelvin within a temperature range of 0 C to 300 C or of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90)
Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 2050 mm nebo větší, jiné než ve svitcích, pouze válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené, o tloušťce převyšující 10 mm, avšak nepřesahující 15 mm, bez vzorku v reliéfu (jiné než široká ocel )
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Prášky
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
Jsou to krystaly křemene a živce. Většina pevninského písku na světě je složena z krystalkřemene a živce.
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Křemičité písky a křemenné písky, též barvené

 

Related searches: Fused Quartz - Fused Quartz Glass - Quartz - Quartz Sand - Quartz Movement - Quartz Tube - Quartz Crystal - Smoky Quartz - Rose Quartz - Crystal Quartz -