Translation of "inspection group" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Group - translation : Inspection - translation : Inspection group - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Inspection Inspection
Školské instituce
Inspection Inspection
Odpovědnosti inspektorátu jsou
Inspection Inspection education).
V Norsku neexistují inspektoráty nebojím podobné instituce.
Inspection and more detailed inspection
Inspekce a podrobná inspekce
Inspection' and two levels Inspection'.
Rada se sklá dá ze zástupců učitelů, rodičů, žáků atd.
On the spot inspection shall be carried out, in collaboration with the competent national authorities, by a Community inspection group composed of experts from the Commission and experts appointed by the Member States.
Kontrolní skupina Společenství, složená z odborníků Komise a odborníků jmenovaných členskými státy, provádí ve spolupráci s příslušnými státními orgány kontroly na místě.
Inspection
Kontrola
Inspection
Inspekce
INSPECTION
INSPEKCE
Inspection
Dohled
INSPECTION
PROHLÍDKA
Inspection
Kontrola
Following inspection, an inspection report shall be prepared.
Po inspekci se vypracuje zpráva o inspekci.
Required format N no inspection, F on farm inspection and T inspection by remote sensing.
Požadovaný formát N žádná inspekce, F inspekce v zemědělském podniku a T inspekce dálkovým průzkumem země.
The Community inspection Group provided for in Article 5 of Regulation (EEC) No 2137 92 (hereinafter referred to as 'the Group ) shall be responsible for carrying out on the spot inspections covering
Kontrolní skupina Společenství uvedená v článku 5 nařízení (EHS) č. 2137 92, dále jen skupina , je pověřena prováděním kontrol na místě, které se týkají
Need recognised by the inspection body or inspection authority
Potřebu uznal kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán
Whereas Regulation (EEC) No 2137 92 provided that on the spot inspection is to be carried out by a Community inspection group, in order to ensure uniform application of the Community scale for classification in the Community
vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2137 92 stanoví, že kontroly na místě provádí kontrolní skupina Společenství, aby bylo zajištěno jednotné používání klasifikační stupnice Společenství
the holding has a centre for mustering wild animals where an ante mortem inspection of the group for slaughter can be carried out,
v hospodářství je středisko svodu farmové zvěře, kde je možno provádět prohlídku před porážkou skupiny určené k porážce,
pharmacovigilance Inspection
inspekce
Inspection procedure
Inspekční postup
1. inspection
1. inspekce
VETERINARY INSPECTION
VETERINÁRNÍ KONTROLY
Self inspection
Vlastní interní inspekce
Inspection system
Kontrolní systém
(f) inspection
f) ohledání
Public inspection
Nahlížení
Inspection body
Inspekční orgán
Inspection commitments
Inspekční povinnosti
Inspection procedure
Postup inspekce
'INSPECTION MEASURES .
KONTROLNÍ OPATŘENÍ .
Inspection fee
Poplatek za inspekci
Physical inspection
Fyzická inspekce
INSPECTION PROCEDURE
INSPEKČNÍ POSTUPY
Inspection measures
Kontrolní opatření
Inspection activities
Inspekční činnosti
Inspection report
Inspekční zpráva
Inspection procedures
Inspekční postupy
Self inspection
Vnitřní kontrola
Inspection report
Kontrolní zpráva
Inspection procedure
Postup kontroly
Inspection procedures
Postupy kontroly
Ramp inspection
Prohlídka na odbavovací ploše
INSPECTION PROCEDURES
INSPEKČNÍ POSTUPY
Inspection report
Zpráva o inspekci
Inspection reports
Kontrolní zprávy

 

Related searches: Inspection Group - Joint Inspection Group - Test And Inspection Group - The Splitter Group And Range Group - Group To Group Cooperation - Inspection - Visual Inspection - Final Inspection - Inspection Report - Site Inspection -