Translation of "keen to take" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Keen - translation : Keen to take - translation : Take - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Putin s administration has been keen to take advantage of this favorable environment.
Putinova administrativa tohoto příznivého prostředí horlivě využila.
Meanwhile, I take it you're either keen on him or still hungry.
Teď si myslím, že po něm buď toužíš, nebo máš stále hlad.
Keen
Keen
You are keen, my lord, you are keen.
Jsi zlý, pane.
General Keen.
CANDY Generál Keen.
It is perhaps because of my experience with Solvency II that I was keen to take on this report.
Práci na této zprávě jsem rád přijal možná právě vzhledem ke svým zkušenostem se Solventností II.
And we are keen to encourage that.
A my to chceme podporovat.
We have young women desperately keen to get into work, desperately keen to work for companies, especially small companies which are the driving force of the United Kingdom economy and we have employers who are too terrified to take them on.
Mladé ženy u nás intenzivně touží po práci, intenzivně touží být zaměstnány u nějaké firmy, především malé firmy malé podniky jsou hnací silou hospodářství ve Spojeném království a naši zaměstnavatelé se příliš bojí je zaměstnat.
You keen on tennis?
Máte ráda tenis?
While, back in 2001, some were all too keen to go to war, it is now time to take the difficult risk of peace.
Jestliže jsme v roce 2001 byli někteří až příliš horliví jít do války, nyní je na čase převzít obtížné riziko míru.
I am keen to understand what he meant.
Tuze rád bych pochopil, co tím měl na mysli.
I am keen to answer a specific question.
Rád odpovím na konkrétní otázky.
I'm keen to see Holland, for the tulips.
toužím vidět Holandsko, kvůli tulipánům.
Mr. Ballard's terribly keen too.
Pan Ballard chtěl také vyhrát.
He's terribly keen about it.
Je strašně horlivý.
Keep a keen eye, Dirty.
Buď ve střehu, Dany.
You're obviously keen to go up the corporate ladder.
Samozřejmě chcete stoupat po kariérním žebříčku.
I wasn't all that keen before.
Jak víš, dřív mi to bylo dost jedno
He was a really keen sailor.
Byl opravdu náruživým jachtařem.
You'll be keen on the house.
Dům si zamiluješ.
I've always been keen on flying.
Mně se vždycky líbilo létání.
They're a keen and desperate bunch.
Je to chladnokrevná a ke všemu odhodlaná cháska.
We are keen to do that in a constructive manner.
Jsme pevně odhodláni postupovat konstruktivně.
That is why I was keen to present it now.
Proto jsem ho tolik chtěl představit již nyní.
This was something that the rapporteur was keen to ensure.
A právě o to paní zpravodajce šlo.
In relation to the environmental problem, it is obvious we are keen to see an integrated global approach in order to take up the challenge of climate change.
V souvislosti s problémem životního prostředí je evidentní, že si velmi přejeme integrovaný globální přístup s cílem řešit výzvu klimatických změn.
And so to the wedding that Martin was so keen to describe.
A pak tu máme tu svatbu, kterou nám Martin tak horlivě popsal.
How long has Mr. Keen been inside?
Jak dlouho je pan Keen uvnitř?
I'm telling you, Keen. He used us.
Říkám ti, Keenová, že nás využil.
Where the weak tread, we in Britain look keen to follow...
My v Británii , jak se zdá, jdeme nadšeně ve stopách slabých
While I'm waiting, other golfers are keen to give their opinion.
While I'm waiting, other golfers are keen to give their opinion.
We are also keen to ensure the correct exchange of information.
Máme rovněž velký zájem na zajištění správné výměny informací.
Here, too, the EU Member States are keen to get involved.
I do těchto projektů se členské státy ochotně zapojují.
You want to tell me what's going on with Agent Keen?
Nechcete mi říct, co se děje s agentkou Keenovou?
He was always so keen to tell me about his experiments.
Tak rád mi vždycky vyprávěl o svých pokusech.
Both politicians are keen to tap into voters concerns about global warming.
Oba politici by velice rádi podchytili obavy voličů z globálního oteplování.
Both politicians are keen to tap into voters concerns about global warming.
Oba politici by velice rádi podchytili obavy voličů z globálního oteplování.
Here, researchers are keen to exploit national, ethnic, and racial bio databanks.
Tady mají vědci ohromný zájem využít národních, etnických a rasových biodatabank.
The Council is always keen to delay issues and discussions and proposals.
Rada vždy ráda diskutovala a hovořila, ale návrhy odkládala.
The Congress, however, is keen to push for elections because it scents blood.
Strana Kongresu by dřívější volby viděla docela ráda, poněvadž je z nich už dnes cítit krev.
My group is keen to focus the volume reduction targets on dangerous substances.
Naše skupina se snaží zaměřit na snižování množství nebezpečných látek.
Lastly, I am keen to know what the results of labelling have been.
Nakonec by mě zajímalo, jaké jsou výsledky označování.
As a result, many are keen to use their rights as European citizens.
Proto by mnoho z nich velmi rádo využívalo svá práva evropských občanů.
I am therefore, as you know, truly keen for Parliament to be involved.
Proto si zapojení Parlamentu, jak víte, upřímně přeji.
Both sides seem keen to finalise an Agreement before next June's European elections.
Zdá se, že obě strany mají zájem dokončit dohodu ještě před konáním evropských voleb v červnu příštího roku.

 

Related searches: Take A Keen Interest - Keen To Take - Take Keen Interest - Keen To Take Advantage - Was Keen To Take Advantage - I Take Keen Interest - I Am Keen To Take Advantage Of - Keen To Take On Responsibility - Is Keen To Take - I Take A Keen Interest -