Translation of "like a local" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Like - translation : Like a local - translation : Local - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Or at the local retailer, like a small business retailer.
Nebo u místního prodejce jako je malý prodejce.
Exactly like you run local objects.
Přesně tak, jak spouštíte místní objekty.
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Naší vizí je lokální výroba, jako je třeba lokální potravinářství, pro produkci.
So, right over here, it looks like we have a local minimum.
Takže tento bod vypadá jako lokální minimum.
Go to a local vertiport, plug in your destination, delivered almost like a passenger.
Přejeli byste takhle na nejbližší vertiport, zadali byste svoji destinaci, a letadlo by vás tam dopravilo skoro jako cestujícího.
Haircuts, like a host of other activities requiring detailed local knowledge, cannot be outsourced.
Kadeřnické služby stejně jako celou řadu dalších činností vyžadujících detailní znalost místního prostředí koneckonců nelze vyvézt za hranice.
Homes are the most local of investments, rooted to a particular place like a tree, and thus thriving or withering in response to local economic conditions.
Domy jsou nejlokálnější z investic, zakořeněné v určitém místě jako strom, a proto vzkvétají nebo chřadnou v reakci na lokální hospodářské poměry.
Set the cell formatting to look like your local currency
Nastavit formát buňky na místní měnu
First up then, how do you like the local decorations?
Ja bych se chtel prvne zeptat, jak se vam libi tady mistni vyzdoba?
We have 81 units of local government. Each local government is organized like the central government a bureaucracy, a cabinet, a parliament, and so many jobs for the political hangers on.
Máme 81 místních samospráv každá z těchto samospráv je organizována ve stejném duchu jako centrální vláda byrokracie, vláda, parlament, a hromada pracovních pozic pro politické prospěcháře.
How come people like Alejandro Solalinde, a local priest, knew what happened a month before the Attorney General did?
Jak mohli lidé jako Alejandro Solalinde, místní kněz, vědět, co se stalo, o měsíc dříve než generální prokurátor?
Do we have a local God who can do little things like parking spaces, but not big things like 500 mile per hour waves?
Copak máme jen místního boha , který umí dělat malé věci, jako jsou parkovací místa, ale ne velké věci, jako vlnu ženoucí se rychlostí 800 km h?
Local strategy as a motor for local development
Místní strategie jako motor místního rozvoje
So the Local... The local brain comes up with an idea he is like... Why dont we standardise these forward contracts?
Možná budou chtít jednat o menším množství možná budou chtít jen 1000 liber jablek nebo jablka v ceně 100 000 dolarů.
Well it doesn't look like we do. Now what about local maxima.
Hledejme teď nějaké lokální maximum.
We would like to hear about the projects that have made a real difference in your local area.
Rádi bychom slyšeli o projektech ve vašem regionu, které se od ostatních opravdu liší.
The cosmopolitan influential in the town is like the medical specialist the local influential is like the family doctor.
Kosmopolitní osobnosti ve městě jsou jako lékařští specialisté lokální osobnosti jsou jako rodinný lékař.
A local identity
Místní identita
a local government
vydávání cenných papírů a obchodování a podnikání s nimi
a local government.
Výbor pro služby a investice představuje pro strany fórum ke konzultacím o otázkách týkajících se této kapitoly, jako jsou například
It says city on the map, but it ' actually more like the suburbs with a little local railway station
Na mapě lze nalézt označení město , ale mnohem víc je to předměstí s malou místní železniční stanicí.
Price discrepancies in Europe reflect two facts like politics, all prices are local.
Cenové rozdíly v Evropě odrážejí v zásadě dvě skutečnosti stejně jako v politice, všechny ceny jsou záležitostí místní.
I would like support to be given to local, regional and individual action.
Ráda bych, aby se dostalo podpory místním, regionálním a individuálním projektům.
We've got a graphic novel, we've got leveling up in skills like local insight, knowledge networking, sustainability, vision and resourcefulness.
Máme kreslený příběh. Máme zvyšování úrovní v dovednostech jako je lokální přehled, propojování znalostí, výdrž, představivost a vynalézavost.
And if the slope is 0 where the graph looks like that, we see that that is a local minimum.
A pokud je sklon 0, tam kde graf vypadá takto, vidíme, že je zde lokální minimum.
Lastly, I should like to stress that local associations combating illegal immigration do exist.
Nakonec bych rád zdůraznil, že existují místní sdružení pro boj proti nelegálnímu přistěhovalcetví.
LAG Local action group, which is a local public private partnership, responsible for proposing a local development strategy and selecting projects.
Opatření Režim podpory pro provádění politiky. Opatření definuje pravidla pro projekty, které mohou být financovány.
A local sendmail installation
Místní instalace sendmail
Create a local game
Vytvořit lokální hru
You're not a local.
Nejste místní.
He's a local man.
Je místní.
for a service supplier to have a local agent for service or maintain a local address
7 ustaví nový senát ( konsolidační senát ) tribunálu, který je příslušný k rozhodnutí o některých nebo všech žalobách nebo jejich částech, které jsou předmětem společné žádosti o konsolidaci.
I would like to recall the editorial in today's local newspaper, Les Dernières Nouvelles d'Alsace 'L'Europe a capitulé' Europe has capitulated.
Chtěl bych připomenut úvodník dnešního vydání místních novin, Les Derniéres Nouvelles d'Alsace L'Europe a capitulé Evropa kapitulovala.
Local Local
Místní orgány
So do we have a local minima here, or local minimum here?
Začněme s lokálním minimem.
The local development approach is formalised in a local development strategy document.
Přístup místního rozvoje je formálně vyjádřen v dokumentu o strategii místního rozvoje.
Côte d Ivoire looks nothing like North Africa its troubles are purely local, ethnic, and religious.
Pobřeží slonoviny se severní Africe v 160 ničem nepodobá jeho problémy jsou ryze lokální, etnické a náboženské.
Côte d Ivoire looks nothing like North Africa its troubles are purely local, ethnic, and religious.
Pobřeží slonoviny se severní Africe v ničem nepodobá jeho problémy jsou ryze lokální, etnické a náboženské.
I'd like to oblige, but I can't afford to get mixed up in local politics.
Rád bych ti vyhověl, ale nemohu si dovolit plést se do místní politiky.
A local initiative brings together a region s community and creates an innovative habitat using a local product
Místní iniciativa sbližuje komunitu regionu a vytváří s pomocí místního produktu zbrusu nové přírodní prostředí
So I think we've come to a point now where we can say that, just like all politics, all jihad is local.
Takže si myslím, že jsme dospěli do bodu, kdy můžeme říct, že stejně jako všichni politici i všechen džíhád je lokální.
I feel that this is a response to the undemocratic local elections in Belarus and I would like to hear your assessment.
Mám pocit, že je to reakce na nedemokratické komunální volby v Bělorusku, a chtěla bych slyšet, jak to hodnotíte vy.
Local Local leuelleuel
Místní úroveň
Local Local administrationadministration
Místní správa
Make it a local issue.
Berte to jako místní záležitost.

 

Related searches: Local To Local - A Local To Local - Local To Local Assignment - Local To Local Production Plants - Local To Local Business - Production Local To Local - Local To Local Arrangement - Like A Local - Treated Like A Local - Feel Like A Local -