Translation of "list of holidays" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Holidays - translation : List - translation : List of holidays - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The list of public holidays shall be drawn up by the Director on the basis of the official list of public holidays published in the Boletin Oficial del Estado (BOE).
Seznam svátků vypracuje ředitel na základě úředního seznamu svátků zveřejněného v Boletín Oficial del Estado (BOE).
The list of public holidays shall be drawn up by the Director.
Ředitel vypracuje seznam veřejných svátků.
A list of public holidays shall be drawn up by the Agency.
Agentura sestaví seznam státních svátků.
A list of official holidays drawn up by the Court shall be published in the Official Journal of the European Union.
Soudní dvůr sestaví seznam úředních svátků, který bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
Holidays
Svátky
Holidays
Svátky
Show holidays
Zobrazovat svátky
Exclude holidays
Vyjmout svátky
Configure Holidays
Nastavit svátky
Public holidays
Veřejné svátky
Package holidays
Organizované zájezdy
public holidays
zákonem stanovených svátků
Public holidays
Státní svátky
Paid holidays
Placené dovolené
Christmas holidays
vánoční prázdniny
Easter holidays
velikonoční prázdniny
Summer holidays
letní prázdniny
Public holidays
Svátky
bank holidays
státní svátek
public holidays.
svátky.
TO THIS END , EACH MEMBER STATE SHALL TRANSMIT TO THE COMMISSION THE LIST OF DAYS DESIGNATED AS PUBLIC HOLIDAYS IN ITS LAWS .
Za tímto účelem předá každý členský stát Komisi seznam dnů označených jako svátky podle jeho právních předpisů.
Article 8 Recovery of holidays
Článek 8 Náhrada za svátky
Show the periods of holidays
Uveďte doby prázdnin
Show holidays as
Zobrazovat svátky jako
Use Israeli holidays
Použít Izraelské svátky
That's true holidays
Tohle jsou mý prázdniny,
6. public holidays
6. zákonem stanovených svátků
On holidays, yes.
O prázdninách jistě.
The Parties shall exchange a list of dates of their official holidays and rest days on the first Monday of every December for the following year.
Smluvní strany si každé první prosincové pondělí předají seznamy dat svých státních svátků a dnů pracovního klidu na následující rok.
At the time of the adoption of the directive in 1990, package holidays were the most common type of holidays.
V roce 1990, kdy byla směrnice přijata, patřily zájezdy se soubornými službami k nejčastějším typům zájezdů.
The list of official holidays drawn up by the Court of Justice and published in the Official Journal of the European Union shall apply to the Tribunal.
je li lhůta vyjádřená ve dnech, týdnech, měsících nebo letech počítána od okamžiku, kdy nastala určitá skutečnost nebo se uskutečnilo určité jednání, nezapočítá se do běhu lhůty den, v němž ke skutečnosti nebo jednání došlo
The organisers and retailers of package holidays are obliged to provide precise, complete information about booked package holidays.
Organizátoři a prodejci zájezdů mají povinnost poskytovat přesné a úplné informace o objednaných zájezdech.
Do not show holidays
Neukazovat svátky
Show holidays from calendar
Zobrazovat svátky z kalendáře
Decision on official holidays . . . ................ .................... ....................
Rozhodnutí o svátcích . .................................... . . . . . ........................
DECISION ON OFFICIAL HOLIDAYS
ROZHODNUTÍ O SVÁTCÍCH
Not counting' holidays either.
Nebudou to žádný prázdniny.
Article 20 Public holidays
Článek 20 Svátky
annual holidays ntal leave
řádná dovolená dičovská dovolená
A list of public holidays shall be drawn up by the Administrative Board in agreement with the Commission of the European Communities after consulting the Staff Committee.
V dohodě s Komisí Evropských společenství a po konzultaci s výborem zaměstnanců sestaví správní rada přehled všech svátků.
This includes permanent holidays, including but not limited to religious or historical holidays, as well as any other holidays established on a non permanent basis.
veškeré další okolnosti, které by mohly ovlivňovat jeho nezávislost nebo nestrannost nebo vyvolávat dojem takového ovlivňování.
This refers to the total number of paid annual holidays, excluding sick leave and public holidays, expressed in days.
Tato proměnná se týká celkové placené roční dovolené, kromě nemocenské dovolené a svátků, vyjádřené počtem dnů.
The list of official holidays drawn up by the Court of Justice and published in the Official Journal of the European Union shall apply to the General Court.
Na Tribunál se vztahuje seznam úředních svátků sestavený Soudním dvorem zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie.
The Hungarian legal system distinguishes among national holidays, state bank holidays, and non working days.
Maďarský právní systém rozlišuje národní a státní svátky a dny pracovního klidu.
Thedates and length of the summer holidays are
Na školách se vyučuje 5 dní v týdnu.

 

Related searches: List Of Holidays - A List Of Public Holidays 2015 Is - List Of Public Holidays - Unverified List, Entity List, Nonproliferation Sanctions Or - Unverified List, Entity List - Instrument List And Consumer List - Commerce Department's Denied Persons List, Unverified List O - Happy Holidays - Christmas Holidays - Easter Holidays -