Translation of "local to local assignment" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Assignment - translation : Local - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Local Local
Místní orgány
The Polish national authorities, Wrocław's local authorities and the Polish academic world are fully prepared for this assignment.
Polské vnitrostátní orgány, místní orgány města Vratislav a polský akademický svět jsou plně připraveny na jmenování.
Local Local leuelleuel
Místní úroveň
Local Local administrationadministration
Místní správa
Accordingly, a public service assignment is required in order to de ne the respective obligations of the undertaking and of the State (national, regional or local authority). is assignment must specify
Proto je zapotřebí přidělení veřejné služby, aby se definovaly příslušné povinnosti podniku a státu (vnitrostátního, regionálního nebo místního orgánu). Toto přidělení musí uvádět
Local Local authorities authorities
Místní úřady hrají dvojí úlohu.
To finance local businesses, Chinese local governments use local government financing vehicles (LGFVs) to circumvent bans on direct borrowing.
Lokální čínské vlády využívají k financování místních podniků takzvané finanční nástroje místních vlád (LGFV), aby obešly zákaz přímých půjček.
regeneration and to local growth regeneration and to local growth and employment.
Jako katalyzátor hospodářského rozvoje může kultura přispět k městské výstavbě a regeneraci a k místnímu růstu a zaměstnanosti.
USE local area network (3236) local radio
USE m a te R s k ý jazyk (3211)rovnocennost d i p lo m C (3206) sazby za p R e n o s y rovnocennost do klad Co studiu
local hospitals most hospitals prefer to function as local general hospitals.
poradenství v otázkách zdravého životního stylu a dietologie,
USElanguage teaching (3211)local area network (3236)local media (3226) mobile telephone local network
USE tiskárna (instituce) (3226)
local
lokální
Local
Lokální
Local
Místnísubscription search
Local
MístníLatin1 characterset
local
localTag Type
Local
Místnícolumn header referenced
Local
Místní
Local
Místní
Local
Síla
Local
Muži
local
Pokud má licence zahrnovat povolení k provozu motorových vozidel jako osobních vozidel (jako jsou vozy taxislužby a limuzíny), zahrnují podmínky licence velikost vozového parku, sazby a zeměpisnou oblast provozu.
Local strategy as a motor for local development
Místní strategie jako motor místního rozvoje
Local children have their say on local developments
Místní děti se zapojují do rozhodování o směrech místního rozvoje
8) Établissement Public Local d Enseignement Local Public School.
8) Établissement Public Local d Enseignement místní veřejná škola.
USElocal government (0436)local authority (0436) local autonomy
USEkonečný volební seznam (0416)konečný volební seznam (0416)
Local authorities or associations of local authorities, distributing heat to the public
Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti
Local authorities or associations of local authorities distributing heat to the public
Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo veřejnosti
Local authorities or associations of local authorities, distributing heat to the public
Pokud Evropská unie přijme specifické právní předpisy na ochranu nezemědělských zeměpisných označení, musí být při výše uvedeném přezkumu k tomuto novému právnímu stavu přihlédnuto.
Local service providers have already begun to benet as increased visitors make use of local facilities and purchase local produce.
Místní poskytovatelé služeb již začali těžit z vyššího počtu návštěvníků, kteří využívají místní zařízení a nakupují místní produkty.
This concept has been applied to the natural environment, local heritage, local food resources, and the local imagery and resources.
Toto pojetí se použilo u životního prostředí, místního dědictví, místních zdrojů potravin a místních představ a zdrojů.
It has contributed to local development through the realisation of strategic local planning.
Projektu se podařilo přispět k místnímu rozvoji prostřednictvím realizace strategického místního plánování.
LAGmembers include local agencies, farmers, entrepreneurs and local municipalities.
K členům MAS patří místní agentury, zemědělci, podnikatelé a místní obce.
ing ing local local and and regional regio autonomy.
Zavazuje se chránit různé evropské kultury a jazyky.
Local authorities or associations of local authorities, distributing heat
Místní orgány nebo jejich sdružení dodávající teplo

 

Related searches: Local To Local Assignment - Assignment Assignment - International Assignment Assignment - Local Assignment - Local To Local - A Local To Local - Local To Local Production Plants - Local To Local Business - Production Local To Local - Local To Local Arrangement -