Translation of "local to local production plants" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Monitoring study on local air concentrations near flooring production sites and sealant formulation plants
Monitorovací studie místních atmosférických koncentrací v blízkosti továren, kde se vyrábějí podlahové krytiny a továren na výrobu tmelů
Development of local production
Rozvoj místní produkce
Our vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
Naší vizí je lokální výroba, jako je třeba lokální potravinářství, pro produkci.
The school visits to local production companies have
Návštěvy škol v místních výrobních závodech
The need to support local production is obvious.
Nutnost podporovat místní výrobu je očividná.
With the exception of local specialities all the food production must be restricted to local consumption
S výjimkou produkce místních specialit musí být veškerá výroba potravin určena pro místní spotřebu
from the application of Article 11, small producers all of whose production and sales of propagating material and fruit plants is intended for final use by persons on the local market who are not professionally involved in plant production ('local circulation'),
z používání článku 11 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby ( místní oběh ),
Local authorities will, for example, beresponsible for issuing permits for industrial plants.
Například, místní orgány budou odpovědné za vydávání povolení pro průmyslové provozy.
Should we not encourage local production and consumption instead?
Neměli bychom namísto toho podporovat místní výrobu a spotřebu?
Local Local
Místní orgány
Local contribution to global climate change Local transportation Availability of green areas open to the public Quality of local ambient air Noise pollution Waste production and management Water consumption Waste water treatment Environmental management of the local authority Sustainable land use
místní přispění ke globální změně klimatumístní dopravadostupnost zelených ploch přístupných veřejnostikvalita místního vzduchuznečištění hlukemvytváření odpadu a odpadové hospodářstvíspotřeba vodyčištění odpadních vod environmentální management místních úřadůdlouhodobě udržitelné využívání půdy
Local Local leuelleuel
Místní úroveň
Local Local administrationadministration
Místní správa
'Local production' is a phrase that I often hear used.
Často slýchanou frází je zde místní výroba .
Local Local authorities authorities
Místní úřady hrají dvojí úlohu.
This must surely have had a detrimental effect on local production.
To zcela jistě mělo nepříznivý dopad na lokální produkci.
the direct supply of small quantities of primary production of feed at local level by the producer to local farms for use on those farms
přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích
It is therefore planned to grant aid for local marketing of this potato production.
Proto se určí poskytnutí podpory pro uvádění této produkce brambor na místní trh.
European and North American producers also had production facilities in different areas of the world and were expanding local production in order to cut transportation and storage costs and better penetrate local markets.
Evropští i severoameričtí výrobci měli výrobní zařízení také v různých částech světa a zvyšovali místní výrobu, aby mohli snížit náklady na přepravu a skladování a mohli lépe proniknout na místní trhy.
(d) the direct supply of small quantities of primary production of feed at local level by the producer to local farms for use on those farms
d) přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích
State subsidised rice from the USA flooded in, and local production collapsed.
Zemi zaplavila státem dotovaná rýže z USA a místní produkce se zhroutila.
Community support can be mobilised effectively only if the local production structures are able to implement strategies tailored to the local context for economic development, spatial organisation of production and increasing the professionalism of producers.
Podporu Společenství lze účinně využít pouze tehdy, budou li místní výrobní struktury schopny zavádět strategie přizpůsobené místním souvislostem hospodářského rozvoje a územního plánování produkce a zvyšovat profesionalizaci hospodářských činitelů.
These activities have increased the quality of the local production system, and stimulated the market for local produce that demonstrates strong environmental qualities.
MAS funguje prostřednictvím pevného partnerství místních aktérů (zahrnujícího 10 veřejných a 20 soukromých členů, jakož i sociálních družstev) a má předchozí partnerské zkušenosti díky iniciativě Leader II.
small producers or processors whose entire production and sale of relevant plants, plant products and other objects are intended for final usage by persons on the local market and who are not professionally involved in plant production (local movement) from official registration as laid down in paragraphs 5 and 6, or
drobné producenty nebo zpracovatele, jejichž veškerá produkce a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je určena ke konečné spotřebě pro osoby na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby (místní oběh) od zápisu do rejstříku uvedeného v odstavcích 5 a 6,
To finance local businesses, Chinese local governments use local government financing vehicles (LGFVs) to circumvent bans on direct borrowing.
Lokální čínské vlády využívají k financování místních podniků takzvané finanční nástroje místních vlád (LGFV), aby obešly zákaz přímých půjček.
Local presence (companies with local production facilities) is a significant factor with national or local players dominating the markets (market share in France , Germany , United Kingdom , Spain and Italy between 2000 and 2002).
Důležitý faktor představuje místní zastoupení (tj. společnosti, které mají výrobní závody na místě) s tím, že vnitrostátní a místní subjekty na trzích dominují (v letech 2000 až 2002 je jejich podíl na trhu ve Francii , v Německu , ve Spojeném království , ve Španělsku a v Itálii ).
regeneration and to local growth regeneration and to local growth and employment.
Jako katalyzátor hospodářského rozvoje může kultura přispět k městské výstavbě a regeneraci a k místnímu růstu a zaměstnanosti.
USE local area network (3236) local radio
USE m a te R s k ý jazyk (3211)rovnocennost d i p lo m C (3206) sazby za p R e n o s y rovnocennost do klad Co studiu
local hospitals most hospitals prefer to function as local general hospitals.
poradenství v otázkách zdravého životního stylu a dietologie,
USElanguage teaching (3211)local area network (3236)local media (3226) mobile telephone local network
USE tiskárna (instituce) (3226)
Foreign investment is also declining, and local production is paralyzed, necessitating expensive imports.
Zahraničních investic rovněž ubývá a místní produkce je ochromená, takže je zapotřebí nákladných dovozů.
However, when production started, the government and the local authorities withdrew their consent.
Když však začala výroba, vláda a místní orgány se rozhodly svůj souhlas nedat.
Alongside the message to local people about the origins and importance of local food, other issues such as healthy eating, organic production and fair trade have been addressed.
Zároveň je místním obyvatelům předáván vzkaz o původu a důležitosti místních potravin a řeší se i otázky zdravého stravování, organické výroby a poctivého obchodu.
local
lokální
Local
Lokální
Local
Místnísubscription search
Local
MístníLatin1 characterset
local
localTag Type
Local
Místnícolumn header referenced
Local
Místní
Local
Síla
Local
Muži
LOCAL
MÍSTNÍ
Local
Místní
local
Pokud má licence zahrnovat povolení k provozu motorových vozidel jako osobních vozidel (jako jsou vozy taxislužby a limuzíny), zahrnují podmínky licence velikost vozového parku, sazby a zeměpisnou oblast provozu.

 

Related searches: Local To Local Production Plants - Plants Plants - Plants For Plants - Thermal Power Plants Plants - Plants And Power Plants - Cultivated Plants Plants - Production Local To Local - Chemical Production Plants - Production Of Plants - Biofuel Production Plants -