Translation of "obliging" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Obliging - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Two very obliging fellows.
Dva velmi ochotný společníci.
That's very obliging of them...
To je od nich velmi zavazující ...
Shelby's a very obliging fellow.
Shelby je velice ochotný chlapík.
I know more obliging wenches. for you here!
Znám tady pro tebe laskavějších děvčat!
Yes. You won't find them nearly so obliging.
Jo, ale nejsou moc laskaví.
But Chechnya, obliging as it is, is small, poor, and idiosyncratic.
Avšak Čečensko, třebaže svým způsobem laskavé, je malé, chudé a svérázné.
What is the name of this obliging youth? asked Sherlock Holmes.
Jaké je jméno tohoto povinnost pro mládež? Zeptal Sherlock Holmes.
You've been very obliging, but now I'm going downstairs to be married.
Jsem velmi vděčný, ale omluv mě, jdu se ženit.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
Naše odpovědnost k sobě samým jako k Evropanům nemá být k nikomu úslužná.
Mr President, I should also like to thank Mrs Laperrouze for her friendly, obliging cooperation.
jménem skupiny Verts ALE. (DA) Pane předsedající, chtěl bych nejprve poděkovat paní Laperrouzeové za její přátelskou a ochotnou spolupráci.
I'm not so obliging, nor so stupid as to provide you with a perfect case.
Já nejsem tak úslužný, ani tak hloupý, abych vám umožnil tak jednoduché řešení.
) obliging the auction staff, fisheries inspectors and quality and hygiene inspectors to report any violations directly to it.
Platí zde tato zásada Veškeré úlovky musí být prodávány prostřednictvím aukce, po předchozím oznámení OP.
The directive has improved this situation by obliging Member States to introduce equivalent penalties and ensure their effective application.
Směrnice tento stav zlepšuje tím, že členským státům ukládá povinnost zavést rovnocenné tresty a zajistit jejich účinné uplatňování.
Developing a culture of compliance with rulesby obliging the sector and the Member States to apply CFP measures more effectively.
Rozvíjet dodržování pravidel tím, že odvětví a členské státy budou nuceny lépe uplatňovat opatření SRP.
In 2009 the EU adopted legislation obliging petrol stations to introduce systems that will capture and recycle these harmful emissions.
V roce 2009 EU přijala právní úpravu, podle níž mají čerpací stanice povinnost zavádět systémy, které tyto škodlivé emise zachytí a zrecyklují.
Whereas that Decision recommendation aims inter alia at obliging Member States to reinforce the control of transfrontier movements of hazardous wastes
vzhledem k tomu, že zmíněné rozhodnutí doporučení si klade za cíl mimo jiné přimět členské státy k posílení kontroly pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států
The scandal is that this Parliament has rejected Amendment 32, obliging the result of a referendum in Ireland to be respected.
Je skandální, že tento Parlament zamítl změnu 32 ukládající povinnost respektovat výsledek referenda v Irsku.
Mr Sarkozy is very obliging, and does not see that Russia has increased its military presence in South Ossetia and Abkhazia.
Pan Sarkozy je velmi laskavý a nevidí, že Rusko zvyšuje svou vojenskou přítomnost v Jižní Osetii a Abcházii.
Infringements included obliging gas importers to store a certain percentage of gas in Poland, and the lack of access to the Yamal pipeline.
Porušení se týkalo toho, že dovozci byli povinni skladovat určité procento zemního plynu v Polsku a že nebyl umožněn přístup k plynovodu Yamal.
The conclusions of this investigation should crown a document obliging Member States to ensure the rights and freedoms of every citizen without condition.
Závěry tohoto šetření by měl korunovat dokument, který by zavazoval členské státy k tomu, aby bezpodmínečně zajistily práva a svobody každého občana.
But the rule ultimately had the terrifying result of obliging countries to borrow from private banks at market prices to guarantee their treasuries integrity.
Výsledek tohoto pravidla však byl nakonec děsivý zavazoval státy, aby si půjčovaly od soukromých bank za tržní ceny, a garantovaly tak nedotčenost svých státních pokladen.
Member States shall establish a regime obliging the notifiers to pay a fee or charge for the administrative treatment and the evaluation of dossiers.
Členské státy zavedou režim zavazující oznamovatele zaplatit poplatek nebo náklady za administrativní zpracování a hodnocení dokumentace.
The Ombudsman noted in this context that the new Financial Regulation16 and a recent political agreement of the Council on a new Regulation obliging
Veřejný ochránce práv v této souvislosti poznamenal, že nové finanční nařízení16a nedávná politická dohoda Rady o novém nařízení, které členským státům
The objectives are good obliging clubs to invest more in their own youth training and thus also going some way towards restoring the competitive balance.
Jeho cíle jsou dobré přinutit kluby více investovat do svých programů výchovy mládeže, a tak do určité míry obnovit soutěžní rovnováhu.
The talk today in Russia is of Putinism, which professes democracy without as yet obliging the state to accept the disciplines of a truly democratic system.
Dnes se v Rusku hovořà o â putinismu , který se vydà và za demokracii, aniž by až dosud zavazoval stà t k přijetà pořà dků panujà cà ch ve skutečně demokratickà m systà mu.
The talk today in Russia is of Putinism, which professes democracy without as yet obliging the state to accept the disciplines of a truly democratic system.
Dnes se v Rusku hovořà o âputinismu , který se vydà và za demokracii, aniž by až dosud zavazoval stà t k přijetà pořà dků panujà cà ch ve skutečně demokratickà m systà mu.
(26) The concept of licensing competitors in the universal service area can be combined with requirements obliging such licensees to contribute to the provision of universal service.
(26) Postup udělování licencí soutěžitelům v oblasti všeobecné poštovní služby lze vázat na požadavky zavazující nabyvatele licencí přispívat k zajišťování všeobecné poštovní služby.
That is why I supported the directive obliging all countries to include relevant criminal sanctions in their legislation within two years, in spite of objections from Eurosceptics.
Proto jsem podpořila směrnici, která ukládá všem zemím do dvou let upravit za to sankce v trestních zákonech, a to i přes výhrady euroskeptiků.
(LT) I can only repeat that as far back as 1974 documents were adopted obliging Member States to pay men and women equally for the same job.
(LT) Mohu jen zopakovat, že už v roce 1974 došlo k přijetí dokumentů, které členské státy zavazovaly odměňovat muže a ženy stejně za stejnou práci.
It cannot be imposed on the companies by obliging them to comply with publication obligations that do not provide any significant added value in today's technological environment.
Nelze společnostem ukládat, aby postupovaly v souladu se závazky, pokud jde o zveřejňování, které v dnešním technologickém prostředí nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu.
Financial globalisation is now obliging us to do so in the financial sphere of the economy, and it is entirely possible from a technical point of view.
Finanční globalizace nás teď nutí k tomu, abychom tak učinili ve finančním hospodářství, a po technické stránce je to celkově možné.
Mr Jouyet, if your Presidency were to succeed in obliging the Member States to create clear regulatory environments as quickly as possible, even the consumer would regain confidence.
Pane Jouyete, pokud by se vašemu předsednictví podařilo co nejrychleji přimět členské státy k vytvoření jednoznačného regulačního prostředí, pomohlo by to k obnovení důvěry i na straně spotřebitelů.
I am pleased at the adoption of specific measures obliging transport companies to cater for disabled people or people with reduced mobility, and to train their staff accordingly.
Jsem ráda, že byla přijata konkrétní opatření, která zavazují dopravní společnosti, aby se postaraly o osoby s postižením či osoby se sníženou pohyblivostí a poskytly v tomto ohledu svým pracovníkům odpovídající školení.
If you are mindful of God, do not be too obliging in your speech, lest some one sick of heart should covet your person so say only customary things.
Chcete li být bohabojné, pak nebuďte příliš poddajné v řeči své, aby po vás nebažil ten, v jehož srdci je choroba, nýbrž mluvte slova vhodná!
They can in particular notify agreements obliging the licensor not to grant other licences in the territory, where the licensee's market share exceeds or is likely to exceed 40 ,
17 9 naposledy pozměněného aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska. Mohou zejména oznamovat smlouvy, zavazující poskytovatele licence neudělovat licence pro území, kde podíl nabyvatele licence na trhu přesahuje, nebo pravděpodobně přesáhne 40 ,
It is ambitious in its targets, leaving the means of accomplishing them to the Member States, though obliging them to cooperate in each Marine Region for the best result.
Je ve svých cílech ambiciózní, ponechává však způsoby jejich dosažení na členských státech, třebaže tyto státy zavazuje k tomu, aby spolupracovaly v jednotlivých mořských regionech s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.
Obliging EU states to allow asylum seekers to work after six months, if their claim is not decided, is very important they would retain dignity and also pay tax.
Uložení povinnosti státům EU, aby dovolily žadatelům o azyl pracovat i po šesti měsících, pokud není jejich případ vyřešen, je velmi důležité tito lidé by si udrželi důstojnost a také by platili daně.
Instead, the Government concludes a public service contract with TV2 obliging the latter to present an annual report on its compliance with the obligations under the public service contract.
Místo toho vláda uzavře s TV2 smlouvu o veřejných službách, která TV2 uloží povinnost každoročně předkládat zprávu o plnění svých závazků uvedených ve smlouvě o veřejných službách.
Member States may establish systems obliging the exporter to pay an administrative fee for each export notification made, corresponding to their costs in carrying out the procedures associated with this Article.
Členské státy mohou zavést systémy zavazující vývozce platit správní poplatek za každé oznámení o vývozu ve výši odpovídající jejich nákladům spojeným s prováděním postupů uvedených v tomto článku.
These negotiations lead to thesigning of a contract obliging the State to grantspecific resources (in the form of teaching posts,operational credits, etc.) to the institution for aperiod of four years.
Umožňuje postupné získání metodologických vědomostí a připravuje žáka k tomu, aby za dobrých podmínek mohl pokračovat v docházce na collège.
For active substances listed in Annex I Member States may establish a regime obliging the notifiers to pay a fee or charge for the administrative treatment and the evaluation of dossiers.
Pro účinné látky uvedené v příloze I mohou členské státy zavést režim zavazující oznamovatele zaplatit poplatek nebo náklady na administrativní zpracování a hodnocení dokumentace.
These aspects call for efficient supervision and an approach towards investment rules allowing institutions sufficient flexibility to decide on the most secure and efficient investment policy and obliging them to act prudently.
Tyto zřetele volají po účinném dohledu a takovém přístupu k investičním pravidlům, který dává institucím dostatečnou pružnost k rozhodování o nejbezpečnější a nejúčinnější investiční politice, a také je zavazuje, aby jednaly obezřetně.
SECAP AND SANTORSO criterion, instead of obliging the awarding authority to apply the examination procedure laid down in Community rules (see, in particular, Case 103 88 Costanzo 1989 ECR 1839, paragraph 19).
SECAP A SANTORSO nabídky určené podle matematického kritéria místo toho, aby zadavateli ukládala povinnost použít postup kontradiktorního ověření stanovený pravidly Společenství (viz zejména rozsudek ze dne 22. června 1989, Costanzo, 103 88, Recueil, s. 1839, bod 19).
Obliging industry and Member States to inform the Commission of any possible safety issue with regards to enzymes is a positive step in securing the maximum possible standards of food safety across the Union.
Povinné informování Komise průmyslovými odvětvími a členskými státy EU o možných bezpečnostních otázkách s ohledem na enzymy je pozitivním krokem pro zajištění nejvyšších možných standardů potravinové bezpečnosti v celé EU.
There is no purpose in obliging, let us say, the countries of Central America to form a commercial union among themselves in which they are selling one another bananas and coffee and cut flowers.
Nemá smysl nutit dejme tomu středoamerické země, aby mezi sebou vytvořily obchodní unii, v jejímž rámci si budou prodávat banány, kávu a řezané květiny.

 

Related searches: Obliging - Obliging Manner - Very Obliging - Obliging Offer - Be Obliging - Obliging Way - I Am Obliging - Provision Obliging - Non-obliging - By Obliging -