Translation of "outsource from" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

From - translation :
Z

Outsource - translation : Outsource from - translation :
Keywords : Odkud Odkud

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They could outsource all their problems protection from predators, food finding ... (Laughter) ... health maintenance.
Mohou outsourcovat všechny své problémy ochrana pred predátory, obstarávání potravy, péče o zdraví.
I am not going to outsource that responsibility.
Nehodlám tuto odpovědnost přesouvat jinam.
It is about reducing Member States' dependency on single outsource countries.
Jeho cílem je snížit závislost členských států na monopolních zdrojových zemích.
Instead, they tend to outsource activities like grocery shopping, cooking, and cleaning.
Místo toho mají sklon najímat si na činnosti, jako je nakupování, vaření a úklid, někoho jiného.
According to Blinder, governments should encourage education for jobs that are harder to outsource overseas.
Podle Blindera by vlády měly motivovat ke vzdělávání na pracovní pozice, které je těžší přesouvat do zahraničí.
All too often, clients pass on the responsibility to subcontractors, who then themselves outsource work.
Zadavatelé příliš často přenášejí své odpovědnosti na subdodavatele, kteří potom sami provádějí práci.
Moreover, labor intensive (i.e. low productivity) companies more readily outsource some tasks or go offshore altogether.
Navíc firmy s vysokým podílem práce (tj. s nízkou produktivitou) budou některé své úkoly outsourcingovat anebo dokonce celý svůj provoz přenesou do zahraničí.
But some Member States continue to resist change at the behest of importers and companies which outsource manufacturing.
Některé členské státy se však nadále brání změně na příkaz dovozců a společností, které přesouvají výrobu.
This appropriation is intended to cover the costs of technical certification services outsource to the NAAs requested by EASA.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby pro vydávání osvědčení, které agentura externě zadává vnitrostátním leteckým úřadům.
I do not want to single out this particular company for criticism since a great many firms outsource production.
Nechci se v kritice zaměřovat pouze na tuto konkrétní firmu, neboť do jiných zemí zadává výrobu velké množství firem.
Research intensive SMEs may participate as providers of research services or outsource research to complement their core research capability.
Malé a střední podniky s intenzivním výzkumem se mohou zapojit jako poskytovatelé výzkumných služeb nebo zadat externí výzkum s cílem doplnit vlastní výzkumné činnosti.
Where a payment institution intends to outsource some or all of its operations , it shall inform the competent authority accordingly .
Zamýšlí li platební instituce zadat některé nebo všechny své operace externím subjektům , uvědomí o tom příslušné orgány .
When the Commission decided in1999 to outsource its catering, Franswas told he could look anywhere inthe Commission for another job.
Když se Komise v roce 1999 rozhodlapřevést tyto činnosti na vnější cateringové společnosti, řekli Fransovi, že semůže v Komisi poohlédnout po jinéčinnosti.
I am also sure that we should not outsource our task of reminding Myanmar of its obligations to neighbouring countries.
Jsem si také jista, že bychom neměli náš úkol připomínat Barmě její povinnosti neměli delegovat na sousední země.
The three new instruments are and regions to outsource to the EIF the management of financial engineering and SME finance programmes.
JEREMIE umožňuje členským státům a regionům využít managementu EIF k řízení nebo nančnímu inženýrství a pro programy financování malých a středních podniků.
Specific actions in support of SMEs are conceived to support SMEs or SME associations that need to outsource research mainly low to medium tech SMEs with little or no research capability. Research intensive SMEs may participate as providers of research services or outsource research to complement their core research capability.
Zvláštní akce ve prospěch malých a středních podniků jsou určeny na podporu malých a středních podniků nebo sdružení malých a středních podniků, které potřebují zadat výzkum jedná se převážně o malé a střední podniky, jež využívají technologie v malé nebo střední míře a jejichž výzkumné kapacity jsou malé nebo žádné.
Citizens and local politicians will not outsource their policies to neighbors or international organizations unless forced to do so by strict bond covenants.
Občané ani domácí politici nedelegují své politiky na sousedy ani mezinárodní organizace, pokud je k tomu nenutí přísné závazky přijaté při emisi dluhopisu.
Foreign companies know that if they outsource any high tech process to China, they might as well publish their blueprints on the Internet.
Zahraniční společnosti vědí, že pokud nějaký technologicky špičkový proces zadají subdodavateli do Číny, mohou své plány rovnou zveřejnit na internetu.
Citizens and local politicians will not outsource their policies to neighbors or international organizations unless forced to do so by strict bond covenants.
Občané ani domácí politici nedelegují své politiky na sousedy ani mezinárodní organizace, pokud je k tomu nenutí přísné závazky přijaté při emisi dluhopisu.
However, it fails to address the fact that in this way, the EU continues to outsource its financial intelligence service to the US.
Neřeší však, že tímto způsobem EU i nadále nechává Spojené státy využívat zdroje své finanční zpravodajské služby.
fostering SMEs or SME associations that want to outsource their research activities developing and coordinating support to SMEs at national level financing support measures.
podporovat samostatné MSP či sdružení MSP, které chtějí při výzkumných aktivitách využívat subdodavatelských služeb rozvíjet a koordinovat podporu MSP na národní úrovni financovat podpůrná opatření.
We do not wish to outsource European jobs to countries that do not have the same level of environmental requirements that we have here.
Nechceme nechat přesunout evropská pracovní místa do zemí, které nemají stejně vysoké nároky v oblasti životního prostředí jako my.
That routine, rule based, left brain work certain kinds of accounting, financial analysis, computer programming has become fairly easy to outsource, fairly easy to automate.
Tato rutinní, levo mozková práce s jasnými pravidly, některé typy účetnictví, finančních analýz, počítačového programování se dnes dají docela snadno outsourcovat, nebo automatizovat.
The provisions allowing Member States to outsource 80 of emission reductions will allow rich countries to continue unsustainable practices at the expense of poorer, developing countries.
Ustanovení, která členským státům umožňují externě zajišťovat až 80 snížení emisí, umožní bohatým zemím, aby pokračovaly v neudržitelných praktikách na úkor chudších, rozvojových zemí.
Parliament cannot outsource its operations in the same way, and it also has to finance support for the pan European political parties out of its own budget.
Parlament nemůže svou činnost zajišťovat stejným způsobem pomocí externích pracovníků a musí ze svého rozpočtu financovat i podporu pro celoevropské politické strany.
I regret that the discussion has not focused more on the responsibility borne by the firms which outsource production to countries such as China, in this case Mattel.
Lituji, že se rozprava nezaměřila více na odpovědnost, kterou mají firmy, které zadávají výrobu do zemí jako je Čína, tedy v tomto případě se jedná o firmu Mattel.
The first targets mainly low to medium technology SMEs with little or no research capability, but also research intensive SMEs who need to outsource research to complement their core research capability.
První režim se zaměřuje především na malé a střední podniky, jež využívají technologie v malé nebo střední míře a jejichž výzkumné kapacity jsou malé nebo žádné, ale rovněž na malé a střední podniky s intenzivním výzkumem, které musejí zadávat externí výzkum, aby tak doplnily své vlastní výzkumné kapacity.
It is in fact a practice followed by the ministries of finance and national central banks of most Member States to outsource some of the management of their funds to third parties.
To je ve skutečnosti postup, který používají minis terstva financí a národní centrální banky většiny členských států při externím zadávání určitých úkolů v oblasti řízení svých fondů třetím stranám.
An additional 1.3 billion has been allocated to SME specific actions, helping SMEs with no research facilities to outsource research, extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how.
Další 1,3 miliardy EUR byly přiděleny na zvláštní akce pro malé a střední podniky, což pomohlo malým a středním podnikům bez výzkumných zařízení zajistit výzkum z vnějších zdrojů, rozšířit své sítě, lépe využít výsledků výzkumů a získat technologické know how.
But, in this increasingly confusing world, we need to spend a little more time laboring to ensure our own intellectual integrity a task that we cannot outsource to governments or even to media.
V dnešním čím dál chaotičtějším světě ale musíme věnovat o něco více času práci vykonávané k zajištění své intelektuální poctivosti což je úkol, který nemůžeme přehodit na vlády, ba ani na média.
But, in this increasingly confusing world, we need to spend a little more time laboring to ensure our own intellectual integrity a task that we cannot outsource to governments or even to media.
V dnešním čím dál chaotičtějším světě ale musíme věnovat o něco více času práci vykonávané k zajištění své intelektuální poctivosti což je úkol, který nemůžeme přehodit na vlády, ba ani na média.
In the alternative solution, De Tomaso would outsource the standard tests and fine tuning either to independent companies (Modena) or to the engine supplier (Timisoara). No research and development would be carried out.
V alternativním řešení by společnost De Tomaso svěřila standardní zkoušky a konečné seřízení nezávislým společnostem (v Modeně) nebo dodavateli motorů (v Temešváru) a nepočítalo by se s výzkumnou a vývojovou činností.
Projects, which are relatively short term, must be centred on the innovation needs of the SMEs which outsource research to RTD performers and must demonstrate a clear exploitation potential for the SMEs concerned.
Projekty, jež jsou poměrně krátkodobé, se musejí zaměřit na potřeby v oblasti inovací malých a středních podniků, které zadávají výzkum subjektům provádějícím VTR, a musejí ukázat jasný potenciál využití pro dotčené malé a střední podniky.
When European corporations outsource labor intensive manufacturing to low cost countries but keep the rest of the production process in Europe, they greatly complicate matters for anyone trying to evaluate the economics of trade defense.
Když evropské korporace vyvezou výrobu náročnou na objem pracovní síly do nízkonákladových zemí, ale zbytek výrobního procesu ponechají v nbsp Evropě, značně tím zkomplikují situaci každému, kdo se snaží hodnotit ekonomiku obrany obchodu.
When European corporations outsource labor intensive manufacturing to low cost countries but keep the rest of the production process in Europe, they greatly complicate matters for anyone trying to evaluate the economics of trade defense.
Když evropské korporace vyvezou výrobu náročnou na objem pracovní síly do nízkonákladových zemí, ale zbytek výrobního procesu ponechají v Evropě, značně tím zkomplikují situaci každému, kdo se snaží hodnotit ekonomiku obrany obchodu.
You did not answer my question, because the question was is it official EU policy to offer incentives to companies to close plants such as Teesside and outsource the business to countries such as India?
Neodpověděl jste na mou otázku, která zněla je to nyní oficiální politika EU, aby se společnostem poskytovaly pobídky k zavírání továren, jako je Teesside, a k tomu, aby se jejich obchod následně odčerpal do zemí, jako je Indie?
Over the last few millenia, we've invented a series of technologies from the alphabet, to the scroll, to the codex, the printing press, photography, the computer, the smartphone that have made it progressively easier and easier for us to externalize our memories, for us to essentially outsource this fundamental human capacity.
Během posledních tisiciletí lidé vynalezli spoustu technologií od abecedy a svitků přes rukopisy, tiskařský lis a fotografii až k počitačům a chytrým telefonům všechny tyto vynálezy umožnily jednodušší uchování našich vzpomínek tak, že jsme na ně v podstatě mohli částečně přelít tuto základní lidskou kapacitu.
I feel like our civilization works when this is a vast cultural heritage that we all share and that we know without having to outsource it to our devices, to our search engines and our smartphones.
Podle mě je naše civilizace postavena na ohromném kulturním dědictví, na kterém se všichni podílíme, aniž bychom ho museli přenechávat nějakým zařízením, vyhledávačům nebo chytrým telefonům.
Projects, which can have a duration of several years, must be driven by the SME associations which outsource research to RTD performers for the benefit of their members and must involve a number of individual SMEs.
Parametry projektů, které mohou trvat několik let, musejí být určeny sdruženími malých a středních podniků, která ve prospěch svých členů zadávají výzkum subjektům provádějícím VTR, a musejí zahrnovat několik jednotlivých malých a středních podniků.
One approach to Structural Fund management common in differentiated management systems is to outsource parts of programme administration to a separate secretariat, as has long been the case in parts of Belgium, the Netherlands and the UK.
Účinnost řízení programu vyplývá ale i z procesu poznávání a úpravy systémů a procesů.
I fear that this could turn out to be a huge loophole, and one that will grow in size, and an incentive to outsource the printing of books and magazines to countries such as Turkey and China.
Obávám se, že z toho by mohla vzniknout obrovská mezera v právní úpravě, která se bude zvětšovat, a pobídka pro země, jako je Turecko a Čína, které se chopí tisku knih a časopisů.
Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource , delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article .
Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource , delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article .
An accredited manufacturer may not , without the ECB 's prior written consent , outsource or transfer to another manufacturing site or to any third party ( including the manufacturer 's subsidiaries and associated companies ) the production , processing ( including destruction ) or storage of any euro secure items .
Výrobu , zpracování ( včetně likvidace ) nebo skladování ochraňovaných hodnot eura nesmí akreditovaný výrobce bez předchozího písemného souhlasu ECB převést na jiné výrobní místo ani tyto činnosti externě zadat třetí osobě ( včetně dceřiných a přidružených společností výrobce ) .
I appeal to the Member States not to outsource most of their emission reductions to developing countries, but to make green investments at home in public transport, railways and more energy efficient buildings, and at the same time create 'green collar' jobs in Europe.
Vyzývám členské státy, aby nepřeváděly většinu svého snižování emisí na rozvojové země, ale aby prováděly ekologické investice do tuzemské veřejné dopravy, železnic a energeticky úspornějších budov a současně aby v Evropě vytvářely pracovní místa pro zelené límečky .
He accused entrepreneurs who outsource production to low wage countries of showing excessive greed and lack of social responsibility, and he compared the managers of international equity funds to a plague of locusts that occupy companies, exploit them, and move on after their destructive work is done.
Podnikatele, již přesouvají produkci do nízkopříjmových zemí, obvinil, že projevují přílišnou nenasytnost a že jim chybí sociální zodpovědnost, a manažery mezinárodních akciových fondů přirovnal k mračnu kobylek, jež obsadí společnosti, zneužijí je, a když je dílo zkázy dokončeno, stěhují se dál.

 

Related searches: Outsource - Outsource Provider - Outsource Production - Outsource Vendor - Outsource From - Outsource Services - Outsource Company - Multinationals Outsource - Outsource Work - Outsource The Rest -