Translation of "outstanding" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The group won the awards for Outstanding Album ( Warning ), Outstanding Punk Rock Ska Album ( Warning ), Outstanding Group, Outstanding Male Vocalist, Outstanding Bassist, Outstanding Drummer, Outstanding Songwriter, and Outstanding Artist.
Vyhráli ceny za Outstanding Album (Warning), Outstanding Punk Rock Spa Album (Warning), Outstanding Group, Outstanding Male Vocalist, Outstanding Bassist, Outstanding Drummer, Outstanding Songwritter a Outstanding Artist.
Outstanding transactions
Nevypořádané transakce
Okay, outstanding.
Dobře, skvělé.
Outstanding payments
Budoucí platby
Outstanding deposits
Ruční vklad
Claims outstanding
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Outstanding amount
Zůstatek, finančních
Outstanding amounts ( AF .
Zůstatky ( AF .
3. Claims outstanding
3.Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí _BAR_ _BAR_ _BAR_
3. Claims outstanding
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
This is outstanding.
To je mimořádné.
An outstanding night.
To byla noc.
N.O. for notes outstanding.
N.O. nesplacené směnky.
Notes outstanding, 100 liability.
Neproplacené bankovky, závazek 100.
Article 13 Outstanding issues
Článek 13 Nevyřízené záležitosti
Article 15 Outstanding issues
Článek 15 Nevyřešené záležitosti
Provisions for claims outstanding
Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Why are they outstanding?
Proč jsou tedy otevřené?
Outstanding from previous quarter
Hrubá částka, která má být vybrána za čtvrtletí
Outstanding claims ( from defaults ) mandatory
Nevyrovnané pohledávky ( ze selhání ) Povinné
Outstanding electronic money represented only
V srpnu 2007 představoval objem nevyčerpaných elektronických peněz pouhou 1 miliardu EUR , zatímco objem hotovosti v oběhu byl 637 miliard .
Tom was an outstanding coach.
Tom byl vynikající trenér.
These are notes outstanding, right?
Tohle jsou neproplacené bankovky, ne?
(nominal amount outstanding EUR billions)
(nominální zůstatky v mld. EUR)
They have all been outstanding.
Všichni odvedli skvělou práci.
She was an outstanding actress.
Obdivoval jsem její herecké umění.
Complete outstanding road map steps.
Dokončit zbývající etapu cestovní mapy.
The outstanding claim fluctuates constantly.
Výše této pohledávky stále kolísá.
Outstanding at end current quarter
Hrubá částka, která má být vybrána na konci
However , the outstanding convenience credit card debt is included as part of the MFI interest rate statistics on outstanding amounts , together with the outstanding extended credit card debt .
Nesplacené bezúročné pohledávky z kreditních karet jsou však zahrnuty do statistiky úrokových sazeb MFI týkající se stavů obchodů spolu se nesplacenými úročenými pohledávkami z kreditních karet .
Interest rates on outstanding amounts 14 .
14 . Úrokové sazby na stávající vklady a úvěry
Interest rates on outstanding amounts 14 .
Úrokové sazby ze stavů obchodů 14 .
I'll call it b note outstanding.
Nazvu ji neproplacená bankovka.
This is 200 bank notes outstanding.
Tohle je 200 neproplacených bankovek.
Number of reservations outstanding at 31.12.2008
Výhrady vyjádřené v roce 2009
Number of reservations outstanding at 31.12.2009
Výhrady zrušené v roce 2009
Initial failure to pay outstanding amount
Počáteční nezaplacení dlužné částky
There are two major outstanding issues.
Budeme jednat o dvou důležitých otázkách.
You have done an outstanding job.
Odvedli jste vynikající práci.
There are, of course, outstanding questions.
Samozřejmě i nadále existují nevyřešené otázky.
I want it to be outstanding.
Chci, aby to bylo jedinečné.
Middle Tier British tanks have outstanding armor.
Britské tanky středních úrovní mají vynikajcí pancíř.
Nihon shashinka jiten () 328 Outstanding Japanese Photographers.
Nihon shashinka jiten (日本写真家事典) 328 Outstanding Japanese Photographers.
What an outstanding pair you two are!
Vy jste mi tedy pár!
Here's when you add outstanding revolving credit.
Takhle to je, když přidáte nesplacený revolvingový úvěr.

 

Related searches: Outstanding - Outstanding Shares - Outstanding Balance - Outstanding Amount - Outstanding Issues - Outstanding Performance - Outstanding Payment - Outstanding Debt - Outstanding Invoice - Shares Outstanding -