Translation of "outstanding performance" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Outstanding - translation : Outstanding performance - translation : Performance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The assessment of the performance based components of remuneration should be based on longer term performance and take into account the outstanding risks associated with the performance .
Stanovení výkonnostních složek odměny by mělo vycházet z dlouhodobějších výsledků a zohledňovat budoucí rizika spojená s těmito výsledky .
The group won the awards for Outstanding Album ( Warning ), Outstanding Punk Rock Ska Album ( Warning ), Outstanding Group, Outstanding Male Vocalist, Outstanding Bassist, Outstanding Drummer, Outstanding Songwriter, and Outstanding Artist.
Vyhráli ceny za Outstanding Album (Warning), Outstanding Punk Rock Spa Album (Warning), Outstanding Group, Outstanding Male Vocalist, Outstanding Bassist, Outstanding Drummer, Outstanding Songwritter a Outstanding Artist.
It is particularly outstanding in terms of the quality of the materials used, its performance, and the high standard of its equipment.
Vyznačuje se především kvalitou použitých materiálů, svým provozem a vysokou úrovní vybavení.
Such measures provide the opportunity to reward outstanding research teaching performance with special compensations or incentives, or via a performance related salary system. These criteria may also have particular importance for staff recruitment.
Do pravomocí vysokých škol patří navíc i právo zavést si vlastní organizační strukturu, rozhodovat o zaměstnanosti, vybírat si pracovníky a stanovit jejich pracovní povinnosti podle vlastních požadavků a nároků na výkonnost a kvalitu práce.
Outstanding transactions
Nevypořádané transakce
Okay, outstanding.
Dobře, skvělé.
Outstanding payments
Budoucí platby
Outstanding deposits
Ruční vklad
Claims outstanding
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Outstanding amount
Zůstatek, finančních
Outstanding amounts ( AF .
Zůstatky ( AF .
3. Claims outstanding
3.Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí _BAR_ _BAR_ _BAR_
3. Claims outstanding
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
This is outstanding.
To je mimořádné.
An outstanding night.
To byla noc.
(PL) Madam President, I should like to begin by congratulating Commissioner Ferrero Waldner on the outstanding performance by the Altenburg Boys' Choir that we have just heard.
(PL) Vážená paní předsedající, nejprve bych chtěl pogratulovat paní komisařce Ferrerové Waldnerové k vynikajícímu vystoupení chlapeckého sboru z Altenburgu, který jsme si právě vyslechli.
N.O. for notes outstanding.
N.O. nesplacené směnky.
Notes outstanding, 100 liability.
Neproplacené bankovky, závazek 100.
Article 13 Outstanding issues
Článek 13 Nevyřízené záležitosti
Article 15 Outstanding issues
Článek 15 Nevyřešené záležitosti
Provisions for claims outstanding
Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí
Why are they outstanding?
Proč jsou tedy otevřené?
Outstanding from previous quarter
Hrubá částka, která má být vybrána za čtvrtletí
Outstanding claims ( from defaults ) mandatory
Nevyrovnané pohledávky ( ze selhání ) Povinné
Outstanding electronic money represented only
V srpnu 2007 představoval objem nevyčerpaných elektronických peněz pouhou 1 miliardu EUR , zatímco objem hotovosti v oběhu byl 637 miliard .
Tom was an outstanding coach.
Tom byl vynikající trenér.
These are notes outstanding, right?
Tohle jsou neproplacené bankovky, ne?
(nominal amount outstanding EUR billions)
(nominální zůstatky v mld. EUR)
They have all been outstanding.
Všichni odvedli skvělou práci.
She was an outstanding actress.
Obdivoval jsem její herecké umění.
Complete outstanding road map steps.
Dokončit zbývající etapu cestovní mapy.
The outstanding claim fluctuates constantly.
Výše této pohledávky stále kolísá.
Outstanding at end current quarter
Hrubá částka, která má být vybrána na konci
However , the outstanding convenience credit card debt is included as part of the MFI interest rate statistics on outstanding amounts , together with the outstanding extended credit card debt .
Nesplacené bezúročné pohledávky z kreditních karet jsou však zahrnuty do statistiky úrokových sazeb MFI týkající se stavů obchodů spolu se nesplacenými úročenými pohledávkami z kreditních karet .
Peloponnese which includes areas of outstanding natural bers more than 1 200 members from 45 countries and, re beauty, archaeological sites and traditional specting the ancient rituals, organises the performance of
Trasa vedla přes střední Peloponés a jeho oblasti výjimečných přírodních krás, archeologických památek a tradičních osídlení.
Interest rates on outstanding amounts 14 .
14 . Úrokové sazby na stávající vklady a úvěry
Interest rates on outstanding amounts 14 .
Úrokové sazby ze stavů obchodů 14 .
I'll call it b note outstanding.
Nazvu ji neproplacená bankovka.
This is 200 bank notes outstanding.
Tohle je 200 neproplacených bankovek.
Number of reservations outstanding at 31.12.2008
Výhrady vyjádřené v roce 2009
Number of reservations outstanding at 31.12.2009
Výhrady zrušené v roce 2009
Initial failure to pay outstanding amount
Počáteční nezaplacení dlužné částky
There are two major outstanding issues.
Budeme jednat o dvou důležitých otázkách.
You have done an outstanding job.
Odvedli jste vynikající práci.
There are, of course, outstanding questions.
Samozřejmě i nadále existují nevyřešené otázky.

 

Related searches: Outstanding Performance - Outstanding Sales Performance - Provide Outstanding Performance - An Outstanding Performance - Outstanding Operational Performance - Outstanding Performance Award - Outstanding Academic Performance - Deliver Outstanding Performance - Show Outstanding Performance - Outstanding Performance And Reliability -