Translation of "peak holiday season" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Holiday - translation : Peak - translation : Peak holiday season - translation : Season - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Toys R Us Plans to Hire Fewer Holiday Season Workers
Toys R Us plánuje najmout méně sezónních pracovníků
Passengertraffic waitingtimes during peak season have decreasedfrom 12 hours to around 20 minutes.
Čekací doba u osobní přepravy se v plné sezóně snížila z 12 hodin na asi 20 minut.
The holiday season that is now upon us is a time for festivity, and usually of overeating.
Sváteční dny, které nyní prožíváme, jsou časem veselí a obvykle i přejídání.
In July, the Commission published a draft law that will be in place by the 2007 holiday season.
V červenci vydala Komise návrh zákona, který vstoupí v platnost před prázdninami 2007.
Black Friday in the United States traditionally is the day after Thanksgiving that signals the start of the holiday season sale.
Ve Spojených státech se tradičně černým pátkem rozumí den po Dni díkůvzdání, který signalizuje začátek svátečních slev.
Before asking for a new Windows PC this holiday season, remember the old adage Be careful about what you wish for.
Než si během letošních svátků budete přát nové PC se systémem Windows, připomeňte si staré moudro Dobře uvaž, čeho si žádáš.
Every year from late autumn to the Christmas holiday season the city's streets are lit up by colorful illuminations at night.
Každý rok od pozdního podzimu do vánočních svátků ulice města září díky barevným osvětlením i v noci.
This would also bring economic benefits, as extending the holiday season would result in cheaper prices and the creation of more jobs.
Přineslo by to užitek i z hlediska hospodářského, neboť prodloužení prázdninové sezóny by vedlo k nižším cenám a vytváření více pracovních míst.
Make your holiday death's holiday, too.
Aby o vašich prázdninách měla prázdniny i smrt.
The holiday shopping season got off to a violent start a temporary Walmart worker was trampled to death by shoppers eager for post Thanksgiving bargains.
Reportáž v televizi Nákupní sezóna odstartovala o svátku násilně. Wall Mart pracovník na výpomoc byl ušlapán nakupujícími dychtivých výprodejových slev po dni Díkůvzdání.
In an even more radical stance against consumerism, the company placed a Don't Buy This Jacket advertisement during the peak of shopping season.
Ještě radikálnějším krokem proti konzumerizmu bylo, když společnost uprostřed vrcholného nákupního období uvedla reklamu Nekupujte tuto bundu .
a holiday allowance and supplementary holiday allowance.
příspěvek na dovolenou (vakantiegeld) a doplňkový příspěvek na dovolenou (aanvullend vakantiegeld).
Holiday
Svátek
HOLIDAY
Svátek
Holiday
Sváteksummary, location
Holiday...
Zazpíváš smutnou písničku, abys to otočila Říkáš, že nevíš
Holiday?
Jo. Dovolená?
Peak to peak distance
Vzdálenost mezi vrcholy
Peak to peak distance
Vzdálenost mezi vrcholy
Season follows the pre season.
Sezóna předsezónu.
A study carried out by Ofimer on Norway lobster 7 reports that the peak production season for this species is from mid April to August.
Pokud se v případě humra severského odvoláme na výzkum k tomuto korýši 7 , provedený ze strany úřadu Ofimer, trvá sezóna maximální produkce tohoto korýše od poloviny dubna do srpna.
'Peak power' (peak potential in volts) (peak beam current in amperes).
Špičkový výkon (špičkové napětí ve voltech) x (špičkový proud paprsku v ampérech).
Holiday color
Barva pro svátky
legal holiday
řízením , není li stanoveno jinak, řízení panelu podle této hlavy a
A holiday.
Dovolenou.
A holiday?
Prázdniny?
Holiday homes
Rekreační obydlí
holiday bonuses,
prémie na dovolenou,
No, not this season. Next season.
Ne, až příští rok.
(89) A study carried out by Ofimer on Norway lobster 7 reports that the peak production season for this species is from mid April to August.
(89) Pokud se v případě humra severského odvoláme na výzkum k tomuto korýši 7 , provedený ze strany úřadu Ofimer, trvá sezóna maximální produkce tohoto korýše od poloviny dubna do srpna.
Just as the middle of summer, with the beginning of the Olympic Games and the middle of the holiday season, was chosen for the invasion of Georgia, so the middle of winter, the time of the New Year holiday, was chosen for the gas war.
Stejně jako uprostřed léta, kdy začínaly Olympijské hry a sezóna dovolených byla v plném proudu, proběhla invaze do Gruzie, tak také nyní, uprostřed zimy, v období novoročních prázdnin, probíhá válka o plyn.
Select the holiday color here. The holiday color will be used for the holiday name in the month view and the holiday number in the date navigator.
Zde vyberte barvu pro zobrazení svátků. Tato barva bude použita pro názvy svátků v měsíčním pohledu a pro barvy čísel v navigátoru.
The company said it plans to hire 40,000 people to work at stores and distribution centers around the country, down from the 45,000 hired for the 2014 holiday season.
Společnost také uvedla, že plánuje najmout asi 40 000 zaměstnanců na práci v obchodech a distribučních centrech po celé zemi, což je pokles oproti 45 000 minulou sezónu.
The holiday season will begin in a few months and we certainly do not want to again experience problems similar to the collapse of the SkyEurope company last year.
Za několik měsíců začne sezona dovolených a jistě nechceme zažít znovu problémy podobné krachu společnosti SkyEurope v loňském roce.
The sea is Europe s most popular holiday destination among European holiday makers, 63 choose the sea as their holiday destination.
Moře je v Evropě nejoblíbenější prázdninovou destinací ze všech evropských dovolenýchjich 63 připadá na dovolené u moře.
Europe on Holiday
Evropa na dovolené
Use holiday region
Region svátků
On nearest holiday
V nejbližší volný den.
Today's a holiday.
Dnes je svátek.
M. HULOT'S HOLIDAY
KM Records uvádí PRÁZDNINY PANA HULOTA
Season?
Wallingford.
The Parties shall pool their experience and endeavour to harmonise their legislation so as to improve the flow of traffic during peak periods (weekends, public holidays, the tourist season).
Strany přijmou vzájemně koordinovaná opatření nezbytná pro rozvoj a podporu železniční a kombinované dopravy jako prostředku, který zajistí, aby velká část jejich dvoustranné a tranzitní dopravy přes Bosnu a Hercegovinu byla v budouvnu prováděna za podmínek šetrnějších k životnímu prostředí.
KDE Holiday File Editor
KDE editor souborů svátkůComment
It's a holiday anyway.
Stejně jsou to svátky.
A right busman's holiday.
Pravé prázdniny policajta.

 

Related searches: Peak Holiday Season - In Season And Out Of Season - From Season To Season - Season To Season - High Season Or Low Season - Peak Season - Off-peak Season - Peak Season Surcharge - Season Peak - Peak Selling Season -