Translation of "precision quartz movement" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Movement - translation : Precision - translation : Quartz - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Precision
Přesnost
Precision
Přesnost
Precision
Přesnost The raw line data
Science also allows us to calculate the movement of those particles in the atmosphere with a reasonable degree of precision.
S rozumnou mírou přesnosti můžeme vypočítat i pohyb těchto částic v atmosféře.
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Prášky
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
Jsou to krystaly křemene a živce. Většina pevninského písku na světě je složena z krystalkřemene a živce.
Display precision
Přesnost zobrazení
Increase Precision
Zvýšit přesnost
Decrease Precision
Snížit přesnost
Precision settings
Nastavení přesnosti
Price Precision
Přesnost cen
precision requirements,
požadavků na přesnost,
Precision tubes
Se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm
Precision tubes
Příslušenství (fitinky) z litiny
European precision.
Evropská preciznost. Nejsou levné.
USE household electrical appliance (6826) precision instruments industryreplacement part USE precision engineering (6821)USEspare part (6821) precision optics research equipment
USE elektrický kabel (6826) sklo ochranné se d l á R s k ý výrobek

 

Related searches: Precision Quartz Movement - High Precision Quartz Movement - Quartz Movement - Swiss Quartz Movement - Quartz Calibre 1670 Movement - Quartz Chronograph Movement - Japanese Quartz Movement - Swiss Made Quartz Movement - Quartz Skeleton Movement - Powered By Quartz Movement -