Translation of "products available" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Available - translation : Products available - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The products shall be made available
Produkty se zpřístupní
Appropriate medicinal products and instruments should be readily available.
Vhodné léčivé přípravky a pomůcky musí být snadno dostupné.
68 PACKAGE LEAFLET For medicinal products available on prescription
doplní se národní údaje
74 PACKAGE LEAFLET For medicinal products available without a prescription
70 PŔÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivé přípravky vydávané bez lékařského předpisu
VTP is available on most of the Cisco Catalyst Family products.
Protokol VTP je dostupný na většině Cisco přepínačích typu Catalyst.
No information on interactions with other veterinary medicinal products is available.
Nejsou dostupné informace o interakcích s jinými veterinárními léčivými přípravky
The EIB also made new financial products available to the regions.
Mnohé z projektů v konvergenčních regionech samozřejmě podporují i další priority.
Please note that not all listed products and strengths may be available.
Na trhu nemusí být všechny uvedené přípravky a jejich síly
The Commission s investigation has shown that there are no substitutable products available.
Šetření Komise ukázalo, že neexistují žádné produkty, které by jej mohly nahradit.
Electronic channels (Internet sites presenting available products, with online games for children)
Elektronické nástroje (internet, na níž je představena nabídka produktů s hrami pro děti).
Electronic channels (Internet sites presenting available products, with online games for children)
Elektronické nástroje (internetové stránky nabízející produkty ve spojení s on line hrami pro mládež)
(ii) the quantity of certain fresh milk products processed and available for delivery and of certain manufactured dairy products
ii) množství určitých zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici pro dodání, a množství některých zpracovaných mléčných výrobků
No information relating to potential cross resistance with other cytostatic products is available.
Údaje týkající se případné zkřížené rezistence s jinými cytostatiky nejsou k dispozici.
No data on the concomitant use with other medicinal products (including interferon) are available.
Nejsou dostupné žádné údaje o současném podávání s jinými léčivými přípravky (včetně interferonu).
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Naglazyme, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
Taking other medicines There is only limited data available regarding interactions with other products.
Užívání jiných léků O interakcích s jinými léky je k dispozici velmi málo údajů.
and a place to come and learn about the dierent products available products have links with the region s tradition, culture and history.
... a místo, kde se lze seznámit s různými produkty způsobu výroby daného produktu s uvedením přísad.
The fears were misplaced, because the world benefited from cheaper and more readily available products.
Obavy byly neopodstatněné, neboť svět z levnějších a dostupnějších produktů profitoval.
Similar products with 8 or 10 days treatment durations are also available within the EU.
Krom toho jsou v rámci EU dostupné podobné přípravky určené k léčbě v délce trvání 8 až 10 dnů.
Similar products with 8 or 10 days treatment durations are also available within the EU.
Kromě toho jsou v rámci EU dostupné podobné přípravky určené k léčbě trvající 8 až 10 dnů.
There will also be sufficient plant protection products available for sustainable management in the future.
K dispozici bude také dostatečné množství přípravků na ochranu rostlin pro udržitelné hospodaření v budoucnu.
When available, a European harmonised generic exposure database for plant protection products should be used.
Měla by být použita evropská harmonizovaná databáze běžných expozic pro přípravky na ochranu rostlin, pokud je k dispozici.
or the quantity of processed agricultural products or foodstuffs available or obtainable on the market by supplying for payment products belonging to the same group of products from intervention stocks.
nebo množství zpracovaných zemědělských produktů nebo potravin, které jsou dostupné nebo mohou být získány na trhu dodávkami za platbu produktů, které náležejí do stejné skupiny produktů z intervenčních zásob.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Atriance is available here.
Souhrn vyjádření Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění o přípravku Atriance je dostupný zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Ceplene is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Ceplene, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Evoltra is available here.
2 3 Shrnutí stanoviska k přípravku Evoltra, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Exjade is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Exjade, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Firazyr is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Firazyr, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Gliolan is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Gliolan, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Inovelon is available here.
Shrnutí stanoviska Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění ve věci přípravku Inovelon je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Kuvan is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Kuvan, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for LITAK is available here.
Souhrn stanoviska Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění pro přípravek LITAK je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Nplate is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Nplate, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Onsenal is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Onsenal, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Revatio is available here.
2 3 Shrnutí stanoviska k přípravku Revatio, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Revlimid is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Revlimid, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Siklos is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Siklos, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Soliris is available here.
Souhrn posudku Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění pro přípravek Soliris je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Tasigna is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Tasigna, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Thelin is available here.
Shrnutí stanoviska k přípravku Thelin, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
The summary of opinion of the Committee for Orphan Medicinal Products for Volibris is available here.
2 3 Shrnutí stanoviska k přípravku Volibris, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, je k dispozici zde.
It shall add value clearly, by offering financial products and terms that are not available locally.
Nabídka finančních produktů a podmínek, které nejsou v těchto zemích k dispozici, poskytuje nepochybně přidanou hodnotu.
(b) the geographical areas in which products withdrawn from the market are likely to be available
b) zeměpisné oblasti, ve kterých mohou být produkty stažené z trhu k dispozici
It shall add value clearly, by offering financial products and terms that are not available locally .
Nabídkafinanč ních produktů a podmínek, které nejsou v těchto zemích k dispozici, poskytuje nepochybně přidanou hodnotu .
(52) Persons qualified to prescribe or supply medicinal products must have access to a neutral, objective source of information about products available on the market.
(52) Osoby způsobilé předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky musí mít přístup k neutrálnímu, objektivnímu zdroji informací o přípravcích dostupných na trhu.

 

Related searches: No Available Available - Available Products - Products Available - Readily Available Products - We Want Our Products To Be Available - Other Products Available - Over 25000 Products Available - Products Currently Available - Make Our Products Available - Products Available Today -