Translation of "quartz sand" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Quartz - translation : Quartz sand - translation : Sand - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silica sand and quartz sand
Amosit
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
Jsou to krystaly křemene a živce. Většina pevninského písku na světě je složena z krystalkřemene a živce.
Natural hydrated aluminium silicate, Al2O3.2SiO2.2H2O, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, quartz sand, mica, etc. as impurities
Přírodní hydrátovaný křemičitan hlinitý, Al2O3.2sio2.2H2O, obsahující jako nečistoty vápník, hořčík nebo uhličitany železa, hydroxid železitý, křemičitý písek, slídu, apod
Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
Sand
Písekweather condition
Sand
Písek
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Prášky
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli
Sand Sand is yellow, and slows your ball down.
Comment
Blowing Sand
Foukající písekweather forecast
Sand Storm
Písečná bouřeweather condition
Sand Storm
Písečná bouře
Espen Sand
Espen Sand
Deep sand?
Písek je hluboký?
It's sand.
Ale vždyť je to písek!
Sand eel
Smáčkovití
Sand perch
nemá český název
There are many furrows in the sand where some creature has travelled about and doubled on its tracks and, for wrecks, it is strewn with the cases of caddis worms made of minute grains of white quartz.
Existuje mnoho brázdy v písku, kde někteří tvor cestoval a zdvojnásobila své stopy, a za vraky, je poseta případy chrostíků, červů z minutě zrn bílého křemene.
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Křemičité písky a křemenné písky, též barvené

 

Related searches: Quartz Sand - Quartz Sand Mix - Produced From Quartz Sand - Peat And Quartz Sand - Fuse Link Body Is Filled With Quartz Sand - Oven-dried Quartz Sand - Must Be Blinded With Fire-dried, Quartz Sand. - Quartz - Quartz Movement - Quartz Tube -