Translation of "quartz skeleton movement" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Movement - translation : Quartz - translation : Skeleton - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Copy skeleton
Kopírovat skelet
Skeleton Device
Ukázkové zařízeníComment
Case, skeleton
Kufr velký lodní TR
Case, skeleton
Nádoba ze skla GR
They use a skeleton that we call a hydrostatic skeleton.
Používají kostru, kterou nazýváme tzv. hydrostatickou kostrou.
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Mobile Skeleton Device
Ukázkové mobilní zařízeníComment
Case, skeleton SK
Kufr, velký lodní TR
Your skeleton, lieutenant.
Vaše kostra, poručíku.
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Cape Cod skeleton case.
Případ kostry na mysu Cod.
So if I go ahead and draw my carbon skeleton. That's my carbon skeleton.
Opakuji, že se dvojná vazba vytvoří mezi alfa a beta uhlíkem.
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Copy skeleton to home folder
Kopírovat skelet do domovské složky
I'm turning to a skeleton.
Šáhni mi semhle. Ježiš, ze mě roste kostra. Já jsem definitivně... no jo.
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Have you got the skeleton key?
Máš šperhák?
Oh, you mean the skeleton girl.
Aha, vy myslíte tu kostlivku.
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
And a hydrostatic skeleton uses two elements.
Hydrostatická kostra používá dva prvky.
Fifty years later, they found her skeleton.
O padesát let později našli její kostru.
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli

 

Related searches: Quartz Skeleton Movement - Skeleton Quartz - Skeleton Movement - Quartz Movement - Swiss Quartz Movement - Quartz Calibre 1670 Movement - Quartz Chronograph Movement - Japanese Quartz Movement - Swiss Made Quartz Movement - Precision Quartz Movement -