Translation of "racial justice" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Justice - translation : Racial - translation : Racial justice - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

USE racial discrimination (1236) right of accession racial segregation
USE vyujívání kosmického prostoru (1231) vlastnické právo v kosmu (1231) ujívací právo vlastnický díl
Racial Medicine u0027s Revival
Návrat rasového lékařství
The Racial Equality Directive1
Směrnice o rasové rovnosti1
political or racial persecution
Fiktivní příspěvky a pozůstalostního pojištění tak, že dále dobrovolně přispívají zákon tyto příspěvky staví naroveň příspěvkům povinným.
Racial and ethnic origin
Rasový a etnický původ
Racial or ethnic origin
Rasový a etnický původ
The Racial Equality Directive I mentioned earlier prevents discrimination based on racial or ethnic origin.
Směrnice o rasové rovnosti , o které jsem se již zmínil, zamezuje diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu.
Europe u0027s Divided Racial House
Rasově rozdělená Evropa
Inexorably, racial prejudice creeps in.
Ke slovu se neúprosně dostávají rasové předsudky.
USE appeal (1221) racial desegregation
USE v ' ze F ské instituce (1216)vízová politika (1231) územní svrchovanost vízová povinnost
Test data reveal stubborn racial gaps
Data testu odhalila neustálé přetrvávající rasové rozdíly
And, if you take the case of the Nazis, this belief in racial, extreme racial superiority cultural superiority.
Pokud si vezmete případ nacistů, tak víra v rasovou, extrémní rasovou nadřazenost, kulturní nadřazenost.
It would be interesting to hear the Council clarify what a racial group is and which racial groups exist.
Bylo by zajímavé poslechnout si, jak by Rada vysvětlovala, co je rasová skupina a jaké rasové skupiny existují.
3 2 0 6Workshop on racial violence
3 2 0 6Seminář o rasovém násilí
discrimination based on racial or ethnic origin .
na základě rasy nebo etnického původu .
In July 2004, the Commission referred five Member States (Austria, Finland, Germany, Greece and Luxembourg) to the European Court of Justice for not communicating transposition of the Racial Equality Directive.
V červenci 2004 zažalovala Komise u Evropského soudního dvora za neprovedení převodu směrnice o rovném zacházení bez ohledu na rasu pět členských států (Rakousko, Finsko, Německo, Řecko a Lucembursko).
Justice, justice, justice, justice.
Justice, justice, justice. Právo, spravedlnost, správnost.
3 2 0 6 Workshop on racial violence
3 2 0 6Seminář o rasovém násilí
Belgium and France Landlords convicted of racial discrimination
Belgie a Francie Vlastníci nemovitosti odsouzeni za rasovou diskriminaci
Those affected will therefore turn to the European Court of Justice, since two of the Union's fundamental principles are being violated the ban on racial discrimination, and equality and freedom of competition.
Postižení se proto obrátí na Evropský soudní dvůr, neboť dochází k porušování dvou základních principů Unie zákazu rasové diskriminace a principu rovné a svobodné hospodářské soutěže.
It will not, as America's racial history clearly shows.
Ale ona nezmizí, jak dávají tušit americké rasové dějiny.
The plaintiffs suggest that this amounts to racial segregation.
Žalující strana tvrdí, že se to rovná rasové segregaci.
The specter of rising racial tensions is worrying enough.
Strašidlo sílících rasových pnutí je dostatečně znepokojivé.
discrimination extends well beyond individual acts of racial prejudice.
vytvoření institucí, které by předcházelystížnostem.
Racism and racial rule are therefore sources of insecurity.
Rasismus a rasová pravidla jsou proto zdrojem nedostatku bezpečnosti.
The first step to address racial politics is to understand the origin and consequences of racial animosity, even if it means uncovering unpleasant truths.
Prvním krokem k uchopení rasové politiky je porozumět počátkům a důsledkům rasové nesnášenlivosti, i kdyby to mělo znamenat, že vyjdou najevo nepříjemné pravdy.
So, for the pharmaceutical industry, racial categorizations make economic sense.
Pro farmaceutický průmysl tak rasové kategorizace mají ekonomický smysl.
The EU Racial Equality Directive, which has been implemented in
CNI Část I Pokrok při provádění směrnic o rovném zacházeni bez ohledu na rasu a o rovném zacházeni v zaměstnání a povolání Page 15
which gives life in this world. He views this racial, in his mind, racial impurity as the reason why Germany was facing all of this difficulty.
Vidí tuto rasovou nečistotu jako příčinu, proč je Německo vystaveno těm potížím.
The racial gap in health is, of course, all too real.
Rasové rozdíly v oblasti zdraví jsou samozřejmě až příliš reálné.
Gates might even be planning a television documentary on racial profiling.
Gates možná dokonce plánuje televizní dokument o rasově ovlivněném posuzování občanů.
Many recall the dark days when American society enforced racial segregation.
Mnozí si vzpomínají na temné doby, kdy americká společnost vymáhala rasovou segregaci.
Moreover, the underlying epidemiological mistake of such racial medicine is obvious.
Navíc je zřetelný zásadní epidemiologický omyl takové rasové medicíny .
Similarly, Pelé became the symbol of a harmonious, inter racial Brazil.
Pelé se zase stal symbolem harmonické, rasově smíšené Brazílie.
Equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (vote)
Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (hlasování)
Databases relating to racial and ethnic origin in the EU (debate)
Databáze týkající se rasového a etnického původu v EU (rozprava)
Their situation is exacerbated by the racial prejudice they face from the whole of society, the sexual prejudice that appears in their own communities, and the general mistrust that the Roma have of the justice system.
Jejich situaci dále zhoršují rasové předsudky celé společnosti, předsudky založené na odlišnosti pohlaví, jež se objevují v jejich komunitách, a obecná nedůvěra Romů vůči systému trestního soudnictví.
He found it in the idea of reconciliation both racial and ideological.
Našel ho v myšlence usmíření rasového i ideologického.
Here, researchers are keen to exploit national, ethnic, and racial bio databanks.
Tady mají vědci ohromný zájem využít národních, etnických a rasových biodatabank.
2007 The Nazi Ancestral Proof Genealogy, Racial Science, and the Final Solution .
2007 The Nazi Ancestral Proof Genealogy, Racial Science, and the Final Solution .
Racial or ethnic origin plus religion, political or other belief,language, nationality
Rasový a etnický původ plus náboženské vyznání nebo jiná víra, jazyk, státní příslušnost
Racial and ethnic origin,religious belief and politicalopinion, sex, disability, sexual orientation
Rasový a etnický původ, náboženská víra a politický názor, pohlaví, zdravotní postižení, sexuální orientace
in writing. (EL) The Roma are almost invariably victims of racial discrimination.
písemně. (EL) Romové jsou téměř neustále oběťmi rasové diskriminace.
Incitement to racial hatred is a crime in all EU Member States.
Podněcování k rasové nesnášenlivosti je trestný čin ve všech členských státech EU.
Information on ethnic or racial origin is not normally included in that.
Informace o etnickém nebo rasovém původu mezi ně standardně nepatří.

 

Related searches: Racial Justice - Economic And Racial Justice - Justice Delayed Is Justice Denied - Racial - Racial Tension - Racial Group - Racial Discrimination - Racial Bias - Racial Origin - Racial Equality -