Translation of "recall and precision" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Precision - translation : Recall - translation : Recall and precision - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Disaggregation and precision levels
Úrovně rozdílu a přesnosti
Precision
Přesnost
Precision
Přesnost The raw line data
Precision
Přesnost
Precision and accuracy on adjuncts
Přesnost a spolehlivost při přídavku
Increase Precision
Zvýšit přesnost
Decrease Precision
Snížit přesnost
Precision settings
Nastavení přesnosti
Price Precision
Přesnost cen
Display precision
Přesnost zobrazení
precision requirements,
požadavků na přesnost,
European precision.
Evropská preciznost. Nejsou levné.
Precision tubes
Příslušenství (fitinky) z litiny
Precision tubes
Se stěnou o tloušťce převyšující 2 mm
Approach to Precision and Quality , edts.
Approach to Precision and Quality , edts.
USE household electrical appliance (6826) precision instruments industryreplacement part USE precision engineering (6821)USEspare part (6821) precision optics research equipment
USE elektrický kabel (6826) sklo ochranné se d l á R s k ý výrobek
High precision calculator
Kalkulačka s vysokou přesností
Set decimal precision
Nastavit pevnou přesnost
Single Precision Number
Číslo s jednoduchou přesností
Double Precision Number
Číslo s dvojitou přesností
Precision of measurement
Přesnost měření
Precision of measurement
0, 3 u 10 sekvenčních pulsů 0, 5 pro 13C v přirozeném nadbytku s použitím 100ml váčku s vydechovaným vzduchem s 3 CO2 ve vydechovaném vzduchu 13
Precision of results
Přesnost výsledků
Such Such precision.
Taková, taková přesnost.
a precision scanner.
skeneru s vysokou přesností.
The principal tests to verify the specifications are linearity, stability (reference gas precision), and precision of measurement.
6 Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (přesnost referenčního plynu) a přesnost měření.
The principle tests to verify the specifications are linearity, stability (reference gas precision), and precision of measurement.
Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnost měření.
Complaints and product recall
Reklamace a stahování přípravku z trhu
COMPLAINTS AND PRODUCT RECALL
STÍŽNOSTI A STAŽENÍ PRODUKTU
You recall this, no doubt. Recall it!
Už nikdy sám?
Scanning Range Precision Setup
Rozsah skenování nastavení citlivosti
Precision of percentage values
Přesnost procentních hodnot
Recall
Stažení z oběhu
And it will do it with surgical precision.
A provede to s chirurgickou přesností.
specifications are linearity, stability (reference gas precision), and
Základní principy pro ověření specifikace jsou linearita, stabilita (udání přesnosti plynu) a přesnost měření.
Manufacture of precision instruments, and measuring and controlling instruments
Výroba přesných přístrojů a měřicích a kontrolních nástrojů
USE precision instrument (6821) r e f r ig er at or precision instrument (6821)
USE papír (6836) sklo obalové sd'lovací kabel
Here, precision is the watchword.
Přesnost je zde hlavní motto.
BCMath Arbitrary Precision Mathematics Functions
BCMath funkce pro výpočty s libovolnou přesností
Precision Raster Image Convolution Engine
Precision Raster Image Convolution Engine
The answer is simple precision.
Odpověď je snadná přesností.
Display precision of double numbers
Přesnost zobrazení komplexně sdružených čísel
Central driven precision spacing seeders
Stroje a přístroje pro pivovary
Central driven precision spacing seeders
Stroje a přístroje pro výrobu makaronů, špaget nebo podobných výrobků
Use of precision blending devices
Použití přesných směšovacích zařízení

 

Related searches: Precision And Recall - Recall And Precision - Precision Recall - Recall Precision - Recall And Recognition - Recall And Withdrawal - Product Liability And Recall - Memory And Recall - Product Withdrawal And Recall - Appoint And Recall -