Translation of "regulatory model number" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Model - translation : Number - translation : Regulatory - translation : Regulatory model number - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Model number
Číslo modelu
model number name
číslo název modelu.
Manufacturer Model Serial number
Já, níže podepsaný, potvrzuji, že informace poskytnuté v této žádosti jsou pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.
Manufacturer Model Serial number
Mrazící kapacita za 24 hodin (v tunách) Objem skladovacích prostor Počet
Our new Streamline Model Number 1.
Náš nový Streamline model.
Repeating tan sedan, 1949 model license number 13X572.
Opakuji, modrý sedan, rok výroby 1949, číslo 13X572.
It also highlighted a number of areas of regulatory weakness.
Rovněž vrhl světlo na řadu oblastí se slabou regulací.
Treated patients N Number of MBE N( ) RE MODEL (knee)
Počet léčených pacientů (n) Počet VKP ( ) RE MODEL (koleno)
Commercial designation as used on the invoices, e.g. model number.
Obchodní označení používané na fakturách, např. číslo modelu.
The regulatory state model is generally contrasted with that of the supervisory state (or of external steering).
Opakem modelu státu regulátora je model státu dohlížitele (či model vnějšího vedení).
In the absence of adequate statements, the regulatory authority therefore used a bottom up analytical model to calculate the notified
V případě nedostatku takových dokladů tedy regulační orgán použil analytický model zdola nahoru neboli bottom up za účelem výpočtu relevantních nákladů oznámeného
Inter alia, the number of Regulatory Agencies for which the Centre works has grown substantially.
Zejména došlo k významnému nárůstu počtu regulačních agentur, pro které středisko pracuje.
The hospitals kind of have the same model but they did it differently in every state, because the state is the regulatory.
Nemocnice měly vlastně stejný model, ale udělaly to v každém státě jinak, protože státy to regulovaly každý jinak.
Adaptation of a number of instruments to the regulatory procedure with scrutiny, 'omnibus' Regulation, Part Four (
Přizpůsobení některých aktů podle rozhodnutí Rady 1999 468 ES ve znění rozhodnutí 2006 512 ES Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou (čtvrtá část) (
Adaptation of a number of instruments to the regulatory procedure with scrutiny, omnibus Regulation, Part One (
Přizpůsobení některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou první část (
Adaptation of a number of instruments to the regulatory procedure with scrutiny, omnibus Regulation, Part Three (
Přizpůsobí některých právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou třetí část(
Adaptation of a number of instruments to the regulatory procedure with scrutiny, 'omnibus' Regulation, Part Two (
Přizpůsobení určitých aktů regulativnímu postupu s kontrolou, nařízení omnibus , druhá část (
Having analysed a number of models , the Governing Council opted for the following rotation model
Po vyhodnocení několika modelů se Rada guvernéru rozhodla pro tento rotační systém
Having analysed a number of models, the Governing Council opted for the following rotation model
Po vyhodnocení několika modelů se Rada guvernéru rozhodla pro tento rotační systém
The new regulatory framework provides for a number of reforms compared to the programming period 2000 06.
Nový regulační rámec přináší ve srovnání s programovacím obdobím 2000 2006 několik reforem.
After identifying the model to be repaired by its vehicle identification number, an effective graphic image of the model appears, and then the necessary part is selected.
Po identifikaci modelu, který se má opravit, pomocí čísla podvozku, se objeví reální grafické zobrazení modelu a poté se vybere potřebný náhradní díl.
The exchange and gathering of information is also an e.ectivewayofensuringthatnationalbest practices become known and are used as a model for oth er regulatory initiatives.
V mクna a shroma オovènó informacó je dalþó ÿイin n zpヮsob jak zajistit, aby nejlepþó nèrodnó zkuþenosti veþly v obecnou znèmost a pou óvaly se jako vzor pro ostatnó zèkono dèrnï iniciativy.
They shall include, where appropriate, the number of fishing days and the catches taken in the Regulatory Area
Musí případně obsahovat počet dní rybolovu a úlovky získané v oblasti upravené předpisy
National regulatory authorities should, where feasible, facilitate appropriate tariff transparency as part of the implementation of number portability.
Vnitrostátní regulační orgány by, je li to proveditelné, měly usnadnit odpovídající průhlednosti sazeb jako součást zavádění přenositelnosti čísel.
Consequently, it represents a model of regulatory transparency and adminis trative cooperation whose scope of application might be fur ther extended and provide similar bene tsinothersectors.
V sledkem toho je model prèvnó transparence a sprèvnó spoluprèce, jeho oblast pou itó lze dèle rozþóヨit a podobnï v hody pヨenïst i do ostatnóch odvクtvó.
A limited number of study programmes (medicine, theology, psychology and veterinary science) are exempt from the Bologna model.
Na omezený počet studijních programů (medicína, teologie, psychologie a veterinární lékařství) se boloňský model nevztahuje.
It would also be good if we had a regulatory agency for nuclear matters that could make pronouncements on safety and security according to the French model.
Bylo by dobré, kdybychom měli regulační agenturu pro jaderné otázky, která by vydávala prohlášení o bezpečnosti a zárukách podle francouzského vzoru.
Now we have increased the number of these regulatory burdens, and the result is that this is meeting with criticism.
Nyní jsme zvětšili toto předpisové břemeno a výsledkem je, že se setkává s kritikou.
Preparation of legislative and other regulatory initiatives and promotion of co regulatory and self regulatory initiatives, including
1 Akce 4 Příprava legislativních a jiných regulačních iniciativ a podpora společných regulačních a samoregulačních iniciativ, včetně
The regulatory state model may therefore be seen in the vast majority of countries with respect to the definition of categories of staff and their respective eligibility criteria.
Při stanovení funkční stupnice a kritérií pro zařazení na jednotlivé stupně se v naprosté většině zemí plně uplatňuje model státu regulátora.
Those are a number of practical proposals to simplify the regulatory, fiscal and financial environment of small and medium sized enterprises.
To je celá řada praktických návrhů, které zjednoduší regulační, fiskální a finanční podmínky pro malé a střední podniky.
Regulatory body
Regulativní orgán
Regulatory Committee
Regulativní výbor
Regulatory power
Normotvorná pravomoc
Regulatory committee
Regulativní výbor
Regulatory committee
Řídící výbor
Regulatory body
Regulační subjekt
Regulatory procedure
Právní postup
Regulatory procedure
Regulační postup
REGULATORY INFORMATION
INFORMACE O PŘEDPISECH
Regulatory burden
Zatěžující právní předpisy
Regulatory framework
Právní rámec
Regulatory risk
Regulační riziko
Regulatory convergence
Sbližování právních předpisů
REGULATORY FRAMEWORK
PRÁVNÍ RÁMEC

 

Related searches: Regulatory Model Number - Serial Number And Model Number. - Regulatory And Non-regulatory - Regulatory Or Non-regulatory - Legal And Regulatory Regulatory Requirements - Regulatory Model - Efficiency Regulatory Model - A Regulatory Framework And A Business Model - Global Regulatory Model - Regulatory Asset Base Model -