Translation of "rose quartz" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Quartz - translation : Rose - translation : Rose quartz - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
A rose is a rose Is a rose is a rose is
Ouška jsou ouška Jedině ouška
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Prášky
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
Jsou to krystaly křemene a živce. Většina pevninského písku na světě je složena z krystalkřemene a živce.
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Křemičité písky a křemenné písky, též barvené
Tubes of fused quartz or other fused silica, unworked
Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopracované
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Niobové a tantalové rudy a koncentráty
Tubes of fused quartz or other fused silica, unworked
Popel obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů
Glassware of fused quartz or other fused silica, n.e.s.
Pocínovaný plech ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší a o tloušťce menší než 0,5 mm, pokovený nebo potažený cínem pokovený vrstvou kovu s obsahem 97 hmotnostních nebo více cínu , po povrchové úpravě již dále neopracovaný
A rose is a rose.
Ouška jsou ouška.
Quartz sparked enthusiasm among English speaking Twitter users, as well.
Článek vyvolal nadšení u anglicky mluvících uživatelů Twitteru.
Rose!
Rose!
Rose.
Rose.
Rose?
Rose?
Rose?
Rosi?
Quartz iodide lamps identifiable for use solely or principally with motor vehicles
Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely
Quartz iodide lamps identifiable for use solely or principally with motor vehicles
S papírovou izolací

 

Related searches: Rose Quartz - Quartz - Quartz Sand - Quartz Movement - Quartz Tube - Quartz Crystal - Fused Quartz - Smoky Quartz - Crystal Quartz - Lemon Quartz -