Translation of "shielding braid" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Braid - translation : Shielding - translation : Shielding braid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Braid
ŠňůraName
Braid
Šňůra
Clippitycloppity Arrayed in braid.
Klapytyklap Seřazení na šířku
Shielding
stínění
Class 26 Lace, embroidery, ribbons and braid .
třída 26 Krajky, výšivky, stuhy, kalouny a šněrovadla .
Design technology for shielding systems
technologie konstrukce systémů stínění
Allah certainly knows those of you who slip away shielding one another.
Bůh zná dobře ty z vás, kteří se potajmu okrádají.
I see... You still insist on shielding a man wanted for murder.
Ty ještě pořád toho vraha chceš krýt?
The needle shielding system is designed to cover the micro needle after use.
Ochranný kryt jehly je určen k překrytí mikrojehly po použití.
The needle shielding system is designed to cover the micro needle after use.
Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín musí být pro případ anafylaktická reakce po podání vakcíny vždy okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. Vakcína by měla před aplikací dosáhnout pokojové teploty.
The label on the shielding shall include the particulars mentioned in Article 54.
Označení na stínícím obalu musí obsahovat údaje uvedené v článku 54.
Containers with lead radiation shielding for the transport or storage of radioactive material.
Obaly s olověným stíněním na ochranu proti záření pro přepravu nebo skladování radioaktivních látek.
Designed to function without magnetic shielding in the earth's ambient magnetic field or
jsou konstruovány tak, aby fungovaly bez magnetického stínění v okolním magnetickém poli země nebo
The vial should never be opened and must be kept inside its lead shielding.
Lahvička se nesmí nikdy otevírat a musí být uložena ve svém olověném krytu.
Reconstituted radiopharmaceuticals should be handled using waterproof gloves, adequate shielding of radioactivity, and aseptic technique.
Veškeré manipulace s označeným roztokem je nutné provádět ve gumových vodotěsných rukavicích, za použití vhodného stínění záření a za aseptických podmínek.
7 The vial should never be opened and must be kept inside its lead shielding.
Lahvička by se neměla nikdy otevírat a musí být uložená ve svém olověném krytu.
Americans are behaving like a dysfunctional family by shielding sex criminals in their midst through silence.
Američané se chovají jako dysfunkční rodina, když mlčením kryjí sexuální delikventy ve svém středu.
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců (jiné než stroje pro šití řetízkovým stehem nebo obnitkovacím obtahovacím stehem)
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Ostatní šicí stroje a ostatní hlavy šicích strojů
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Číslicově řízené
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Šicí stroje pro domácnost
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce (včetně lisů) a padací buchary, pákové buchary a jiné buchary
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům, j. n.
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, opřádací stroje, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců
So, our responsibility is not simply shielding those we care for from adversity, but preparing them to meet it well.
Takže naše zodpovědnost není pouze chránit ty, které máme rádi od toho, aby se jim nepřihodilo neštěstí, ale důležité je připravovat je na to, aby se s tím dobře vypořádali.
High density (lead glass or other) radiation shielding windows, having all of the following characteristics, and specially designed frames therefor
Okna s vysokou hustotou stínící proti radiaci (z olovnatého nebo podobného skla), se všemi dále uvedenými charakteristikami, včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí
Store the reconstituted solution for injection for no more than 5 hours at 15 C 25 C using appropriate radiation shielding.
Připravená injekce se uchovává nejdéle 5 hodin při teplotě 15 25 0C ve vhodném stínění.
This ITER relevant concept provides space between the narrow waveguides facing the plasma for neutron shielding and an efficient cooling system.
Tato pro ITER důležitá koncepce umožňuje neutronové stínění a účinný systém chlazení díky prostoru mezi přímými vlnovody směřujícími k plazmatu.
The user should wear waterproof gloves and use shielding at all times when handling the reconstituted vial or syringes containing the radioactive agent.
Musí se používat vodotěsné rukavice a po celou dobu přípravy vhodné stínění pro značený přípravek i pro injekční stříkačky obsahující radioaktivní látku.
More important, China s leaders believed that by shielding the North from US pressure, it was acting in the interest of its own national security.
A především se čínští představitelé domnívali, že když poskytnou Severu deštník proti americkému tlaku, jednají v zájmu vlastní národní bezpečnosti.
The Micro Injection System for intradermal injection consists of a pre filled syringe with a micro needle (1.5 mm) and a needle shielding system.
Mikroinjekční systém pro intradermální podání se skládá z předplněné injekční stříkačky s mikrojehlou (1, 5 mm) a ochranným krytem jehly.
production of the special materials needed in the nuclear field, such as moderators and structural, cladding and shielding materials specially devised for nuclear purposes
výrobu zvláštních materiálů potřebných v jaderné oblasti, jako jsou moderátory, konstrukční materiály, materiály pro povlak palivových článků a stínicí materiály speciálně navržené pro jaderné účely,
We do not plan any changes most changes took place after we moved in in the form of shielding and fitting solutions for the terraces.
Změny nechystáme, většina úprav po nastěhování se odehrála v rovině stínění a zabydlení teras.
14 The Micro Injection System for intradermal injection consists of a pre filled syringe with a micro needle (1.5 mm) and a needle shielding system.
14 Mikroinjekční systém pro intradermální podání se skládá z předplněné injekční stříkačky s mikrojehlou (1, 5 mm) a ochranným krytem jehly.
14 The Micro Injection System for intradermal injection consists of a pre filled syringe with a micro needle (1.5 mm) and a needle shielding system.
14 Mikroinjekční systém

 

Related searches: Shielding Braid - Braid Shielding - Protruding Shielding Braid - Braid - Copper Braid - Wire Braid - Braid Hair - Earth Braid - Cable Braid - Braid Shield -